Inte­gra­cij­ski tečajevi

Inte­gra­cij­ski teča­je­vi naj­po­pu­lar­ni­ji su teča­je­vi jezi­ka. Ovi teča­je­vi poma­žu ovla­šte­nim migran­ti­ma u inte­gra­ci­ji u nje­mač­ki gos­po­dar­ski, kul­tur­ni i druš­tve­ni život. Inte­gra­cij­ski teča­je­vi obič­no se zavr­ša­va­ju ispi­tom “Nje­mač­ki test za use­lje­ni­ke” (DTZ), koji vodi do jezič­ne razi­ne B1.

  • Novi use­lje­ni­ci ima­ju pra­vo jed­nom poha­đa­ti inte­gra­cij­ski tečaj.
  • Na teča­je­ve se mogu upi­sa­ti oso­be koje već duže vri­je­me žive u zem­lji, kao i držav­lja­ni EU, u okvi­ru ras­po­lo­ži­vih mjesta,
  • Oso­be s nje­mač­kim držav­ljans­tvom mogu biti prim­lje­ne na teča­je­ve, u okvi­ru ras­po­lo­ži­vih mjes­ta, ako nema­ju dovolj­no zna­nja nje­mač­kog jezi­ka i poseb­no im je potreb­na integracija.

Dalj­nje infor­ma­ci­je o inte­gra­cij­skim teča­je­vi­ma i teča­je­vi­ma dru­gih jezi­ka (i na dru­gim jezicima):

Savez­ni ured za migra­ci­je i izbje­gli­ce (BAMF)

Inte­gra­cij­ske teča­je­ve u svom podru­čju može­te pro­na­ći na inte­rak­tiv­noj kar­ti BAMF‑a

Slje­de­će jezič­ne ško­le nude inte­gra­cij­ske teča­je­ve u Karlsruheu:

AAW Kar­l­sru­he
Gri­esbac­h­s­traße 12
76185 Kar­l­sru­he
0721 850290
karlsruhe(at)aaw.de

Ber­litz Sprac­h­s­c­hu­le Kar­l­sru­he
Kaiser­straße 215
76133 Kar­l­sru­he
0721 26625
karlsruhe(at)berlitz.de

Dialog Sprac­h­s­c­hu­le Kar­l­sru­he
Kaiser­straße 186
76133 Kar­l­sru­he
0721 1305957
info(at)dialog-sprachschule.eu

edu­GLO­BAL Ins­ti­tut für Sprac­he und Bil­dung Kar­l­sru­he
Erb­prin­zens­traße 27
76133 Kar­l­sru­he
0721 2039990
info(at)eduglobal.de

Futu­re Gate Bil­dung und Tra­ining
Kaiser­straße 156
76133 Kar­l­sru­he
0721 66971359
info(at)future-gate.eu

Inter­na­ti­ona­ler Bund
Schef­fel­s­traße 17
76135 Kar­l­sru­he
0721 85019–29
sprachkurse-karlsruhe(at)ib.de

Sprac­ha­ka­de­mie Kar­l­sru­he
Wal­d­straße 41 — 43
76133 Kar­l­sru­he
0721 2039960
info(at)sprachakademie-karlsruhe.de

USS Kar­l­sru­he
Gri­esbac­h­s­traße 12
76185 Kar­l­sru­he
0721 27660111
info(at)uss.de

Vol­k­shoc­h­s­c­hu­le Kar­l­sru­he
Kaise­ral­lee 12 e
76133 Kar­l­sru­he
0721 98575–19 ili 0721 98575–21
info(at)vhs-karlsruhe.de

QEW-Bil­dun­g­szen­trum
Bah­n­hof­s­traße 46
76137 Kar­l­sru­he
0721 38316810
info@qew-bildungszentrum.de