Ponude
Ponude

Pri­la­god­be­ne kva­li­fi­ka­ci­je za zdrav­s­tve­na zanimanja

Priz­na­va­nje zna­či da je stra­na struč­na kva­li­fi­ka­ci­ja prav­no isto­vjet­na nje­mač­koj struč­noj kva­li­fi­ka­ci­ji. Kada nje­mač­ke vlas­ti pro­vje­ra­va­ju isto­vjet­nost vaše kva­li­fi­ka­ci­je, to se nazi­va “pro­ce­du­ra priz­na­va­nja” ili “pro­vje­ra isto­vjet­nos­ti”.

Zdrav­s­tve­na zanimanja

Pri­la­god­be­ne kva­li­fi­ka­ci­je za zdrav­s­tve­na zanimanja

Zdrav­s­tve­ni rad­ni­ci s obu­kom iz zema­lja koje nisu čla­ni­ce EU‑a obič­no dobi­va­ju dje­lo­mič­no priz­na­va­nje i mora­ju zavr­ši­ti post-kva­li­fi­ci­ra­nje kako bi mogli radi­ti kao spe­ci­ja­lis­ti u Nje­mač­koj. Pos­t­k­va­li­fi­ka­ci­ja može biti u obli­ku teča­ja pri­la­god­be u kli­ni­ci za akut­nu skrb ili tes­ta zna­nja. vide ter­ra savje­tu­je i podr­ža­va među­na­rod­ne zdrav­s­tve­ne struč­nja­ke i indi­vi­du­al­ne kli­ni­ke tije­kom post-kva­li­fi­ka­ci­je u kon­tek­s­tu pos­tup­ka priznavanja.

Naša ponu­da je usmje­re­na na:

Zdrav­s­tve­ni djelatnici

  • Jes­te li u ino­zem­s­tvu stek­li kva­li­fi­ka­ci­ju zdrav­s­tve­nog dje­lat­ni­ka i želje­li bis­te radi­ti u Baden-Wür­t­tem­ber­gu u stru­ci koju ste naučili?
  • Ima­te li dje­lo­mič­no priz­na­nje Regi­onal­nog vije­ća Stuttgarta?
  • Tra­ži­te li tečaj pri­la­god­be u Baden-Württembergu?

Kli­ni­ke

  • Želi­te li pri­vu­ći među­na­rod­ne zdrav­s­tve­ne stručnjake?
  • Želi­te li ponu­di­ti teča­je­ve pri­la­god­be u svo­joj klinici?
  • Tra­ži­te li kva­li­fi­ka­cij­sku podr­šku za svo­je među­na­rod­ne stručnjake?

📎 Letak

Zah­tje­vi:

  • Pot­pu­no zavr­še­no ško­lo­va­nje za zdrav­s­tve­nog dje­lat­ni­ka u ino­zem­s­tvu s držav­nim priznanjem
  • Oba­vi­jest Regi­onal­nog vije­ća Stut­t­gar­ta sa zah­tje­vom za nak­nad­nom kvalifikacijom
  • Jezič­ni cer­ti­fi­kat B2 ili bolji
Ciljna skupina: (Međunarodni zdravstveni djelatnici s djelomičnim priznanjem)
Ovaj događaj je besplatan
Anus­c­h­ka Jan­t­zen-Karl / Fran­zi­ska Collura
vide ter­ra — Diako­nis­c­hes Werk Baden
Vor­hol­z­s­traße 3, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.