Ponude

Ponude

Priz­na­va­nje kvalifikacije

Zdrav­s­tvo i njegovanje

Priz­na­va­nje kva­li­fi­ka­ci­ja vide ter­ra za druš­tve­na zani­ma­nja nudi indi­vi­du­al­no pri­la­go­đe­ne kva­li­fi­ka­ci­je za medi­cin­sko osob­lje koje je svo­je spe­ci­ja­lis­tič­ko ospo­sob­lja­va­nje stek­lo u ino­zem­s­tvu i koje nije u pot­pu­nos­ti priz­na­to u Nje­mač­koj. U surad­nji s dija­kon­skim orga­ni­za­ci­ja­ma u Baden Wür­t­tem­ber­gu, nude se teča­je­vi pri­la­god­be za zdrav­s­tvo i nje­gu u regi­ja­ma Karlsruhe/Pforzheim i Tübingen/Reutlingen.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Dr. Chris­ti­ne Böhmig
vide ter­ra — Diako­nis­c­hes Werk Baden
Vor­holz Str. 3–5, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.