AIDS Pomoć Karlsruhe

Ponedjeljak
13.00 - 16.00
Utorak
10.00 - 13.00
Srijeda
13.00 - 16.00
Četvrtak
15.00 - 18.00

Cen­tar za sek­su­al­no zdrav­lje „AIDS Pomoć Kar­l­sru­he – Cen­tar za sek­su­al­no zdrav­lje“ neza­vis­na je i nepro­fit­na udru­ga koja je osno­va­na 1985. godi­ne kao „AIDS-Ini­ci­ja­ti­va Kar­l­sru­he e.V.“. Nudi­mo kom­pe­tent­ne savje­te i vidi više

Bes­pla­tan C1 tečaj nje­mač­kog jezika

Ponedjeljak
9:00 - 12:15
Utorak
9:00 - 12:15
Srijeda
9:00 - 12:15
Četvrtak
9:00 - 12:15
Petak
9:00 - 12:15

za izbje­gli­ce zain­te­re­si­ra­ne za stu­di­ra­nje koji ima­ju dobru B2 razi­nu Od lip­nja 2018. DHBW Kar­l­sru­he nudi bes­pla­tan tečaj nje­mač­kog jezi­ka C1 tri puta tjed­no u jutar­njim sati­ma za izbje­gli­ce i vidi više

COLA TAXI OKAY

Utorak
19.00

COLA TAXI OKAY je inter­kul­tu­ral­ni pro­jek­t­ni pros­tor koji želi stvo­ri­ti mjes­to za susre­te, raz­mje­nu i kre­ati­van rad. Želi­mo omo­gu­ći­ti među­sob­nu kul­tur­nu inte­gra­ci­ju, u bilo kojem obli­ku i za sve — vidi više

Govo­ri nje­mač­ki bolje

Srijeda

Pobolj­šaj­te izgo­vor i govor tije­la   Sudje­lo­va­nje samo nakon PRIJAVE na ema­il: !!! Sudje­lo­va­nje mogu­će samo od 14 godi­na!!!   Ponu­da “Govo­ri nje­mač­ki bolje” odr­ža­va se sri­je­dom pos­li­je­pod­ne u novim vidi više

Infor­ma­ci­je za rodi­te­lje — međunarodno

Infor­ma­ci­je o tema­ma ško­le i obra­zo­va­nja Infor­ma­tiv­na web stra­ni­ca gra­da Kar­l­sru­hea s ponu­da­ma na raz­nim jezi­ci­ma o tema­ma ško­le i obra­zo­va­nja. www.karlsruhe.de/eltern_international

Inter­nat. Scho­lars & Wel­co­me Office

za stra­ne znans­tve­ni­ke Inter­na­ti­onal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) sre­diš­nja je cen­tral­na toč­ka kon­tak­ta za među­na­rod­nu mobil­nost istra­ži­va­ča na KIT‑u. IScO savje­tu­je stra­ne znans­tve­ni­ke koji dola­ze na KIT radi znans­tve­nog vidi više

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih škola

Srijeda
15:00 - 16:45

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih ško­la Ako želi­te pro­na­ći vezu za svo­ju dje­cu u Kar­l­sru­heu, upoz­na­ti nove pri­ja­te­lje i tre­ba­te pomoć u uče­nju nje­mač­kog, doš­li ste na pra­vo mjes­to! Vježbajte/učite/čitajte/govorite nje­mač­ki vidi više

KIT-ov Pro­gram za prijatelje

Srijeda
Office hours 13:00 - 14:00

Sri­je­da Ori­jen­ta­ci­ja na novom mjes­tu stu­di­ra­nja i inter­kul­tu­ral­na među­sob­na raz­mje­na   Pro­gram za pri­ja­te­lje (Bud­dy-Pro­­gramm) od IstO (Inter­na­ti­onal stu­dents offi­ce) je plat­for­ma za među­na­rod­ne susre­te novo­pri­doš­lih stu­de­na­ta iz cije­log svi­je­ta vidi više

LERNBOX — KARLSRUHE

Utorak
15:00 - 17:00
Petak
15:00 - 17:00

Potreb­na je regis­tra­ci­ja   Opet poči­nje­mo u dvo­ri­štu.   NAPOKON!! može­mo se ponov­no sas­ta­ja­ti od 15.06.2021 u dvo­ri­štu Ler­n­boxa (uči­oni­ce) za pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he — Alter Schlac­h­t­hof 59 ✅ Tako­đer smo pos­ta­vi­li vidi više

Moguć­nos­ti stu­di­ra­nja za izbjeglice

Savje­to­va­nje i koor­di­na­ci­ja u podru­čju izbje­gli­ca   Peda­go­škom sve­uči­li­štu Kar­l­sru­he važ­no je omo­gu­ći­ti izbje­gli­ca­ma stu­di­ra­nje. Bez obzi­ra na nji­hov tre­nut­ni sta­tus, sva­ka izbje­gli­ca može kon­tak­ti­ra­ti PH Kar­l­sru­he. PH Kar­l­sru­he ima vidi više

Mre­ža Kar­l­sru­he NUB (Odgoj i obra­zo­va­nje o pri­ro­di i okolišu)

Otkrij­te zajed­no pri­ro­du i oko­liš Sudi­oni­ci mre­že Odgoj i obra­zo­va­nje o pri­ro­di i oko­li­šu u Kar­l­sru­heu pos­ta­vi­li su za zada­tak pri­do­bi­ti lju­de za pri­ro­du i odr­ži­vi način živo­ta, razvi­ti zna­nje vidi više

Obra­zov­na pot­po­ra Sin­ti­ma i Romima

za uče­ni­ke iz sint­skih i rom­skih obi­te­lji Podr­ška se odvi­ja otpri­li­ke dva puta tjed­no u ško­la­ma ili kod kuće u obi­te­lji­ma. Indi­vi­du­al­na i mala grup­na podr­ška od 1. do 10. vidi više

Obra­zov­na regi­ja Karlsruhe

Pro­na­đi­te obra­zov­ne moguć­nos­ti onli­ne! Na inter­net­skoj plat­for­mi obra­zov­ne regi­je Kar­l­sru­he www.bildungsregion-karlsruhe.de pro­na­ći ćete obra­zov­ne ponu­de za raz­li­či­te cilj­ne sku­pi­ne. Glav­ne teme su: ško­la posao migra­ci­ja kul­tu­ra sport

Obra­zov­ne i savje­to­dav­ne usluge

Ponedjeljak
Petak

Za novo­do­se­lje­nu dje­cu, ado­les­cen­te i mla­de odras­le oso­be   Pre­gled obra­zov­nih i savje­to­dav­nih uslu­ga za novo­do­se­lje­nu dje­cu, ado­les­cen­te, mla­de odras­le ili nji­ho­ve rodi­te­lje. Veli­ki broj raz­li­či­tih pru­ža­te­lja uslu­ga ustu­pa­ju ponu­de, a vidi više

Od žene za ženu

Onli­ne tečaj raz­go­vo­ra Govo­ri­te li već malo nje­mač­ki? Želi­te li raz­go­va­ra­ti s dru­gim žena­ma na nje­mač­kom? — Onda ste upra­vo ovdje na dobrom mjes­tu! Tečaj se tre­nut­no odvi­ja onli­ne i vidi više

Osnov­ni tečaj Tes­t­DaF i tečaj pri­pre­me za ispit TestDaF

od jezič­ne razi­ne B2   1.) Osnov­ni tečaj vodi do razi­ne B2/C1 CEFR‑a u 10 sati tjed­no. Pro­ši­ru­je opću jezič­nu kom­pe­ten­ci­ju u vje­šti­na­ma razu­mi­je­va­nja slu­ša­nja, čita­nja, pisme­nog i usme­nog izra­ža­va­nja. Osim vidi više

Patin­nen­Pro­jekt (Pro­jekt kume)

Četvrtak
15:30 - 17:30

Za novo­do­se­lje­ne i lokal­ne žene Pro­jekt kume podr­ža­va part­ner­stvo izme­đu novo­do­se­lje­nih i lokal­nih žena. U tan­de­mu i na grup­nim sas­tan­ci­ma koji se redo­vi­to nude, pos­to­ji pri­li­ka da se među­sob­no upoz­na dru­ga­či­ji vidi više

Per­s­pek­ti­va sada! Plus

Srijeda
17:00 - 19:00

Kon­tak­ti i škol­ska podr­ška za mla­de izme­đu 14 — 27 godi­na Pro­jekt Per­s­pek­ti­ve sad! Plus Među­na­rod­nog cen­tra za sas­tan­ke Kar­l­sru­he eV (ibz) nami­je­njen je ado­les­cen­ti­ma i mla­dim ado­les­cen­ti­ma (14 — vidi više

Radi­oni­ca digi­tal­nog uče­nja nje­mač­kog kao dru­gog jezika

Ponedjeljak
16:30 - 18:30
Srijeda
16:30 - 18:30

vhs Kar­l­sru­he (Puč­ka ško­la Kar­l­sru­he)   Radi­oni­cu digi­tal­nog uče­nja mogu posje­ti­ti svi bes­plat­no i bez pret­hod­ne pri­ja­ve. Odr­ža­va se pone­djelj­kom i sri­je­dom od 16.20 do 18.20 sati u pros­to­ri­ji 311 vidi više

Sprec­h­Pun­kt

Ponedjeljak
18:30 - 20:00
Četvrtak
18:30 - 20:00

Vjež­baj­te nje­mač­ki zajed­no Ponu­da za zajed­nič­ki raz­go­vor nje­mač­kog jezi­ka u malim mode­ri­ra­nim gru­pa­ma. Ako želi­te uči­ti i vjež­ba­ti nje­mač­ki, srdač­no Vas pozi­va­mo na naše ter­mi­ne. Sprec­h­Pun­kt je bes­plat­na ponu­da. Gru­pe vidi više

Tečaj nje­mač­kog jezika

Ponedjeljak
8:45 - 12:30
Utorak
8:45 - 12:30
Četvrtak
8:45 - 12:30

Tečaj nje­mač­kog za rodi­te­lje koji bri­nu o dje­ci. Ger­man cour­se for parents with chil­d­ca­re ser­vi­ce. Cours d‘allemand pour parents avec gar­de d‘enfants. دورة اللغة الألمانية للآباء والأمهات مع رعاية الأطفال vidi više

Uspješ­no u školi

Obra­zov­no savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve rodi­te­lje   Obra­zov­no savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve rodi­te­lje pro­jekt je Među­na­rod­nog save­za. Cilj je pove­ća­ti obra­zov­ne moguć­nos­ti ško­la­ra­ca kroz:   Pro­mi­ca­nje nje­mač­kog vidi više