Poli­ti­ka privatnosti

Infor­ma­ci­je: Ova stra­ni­ca je pri­je­vod “Daten­s­c­hut­zer­k­lärung” i obve­zu­ju­ća je samo u izvor­noj ver­zi­ji, tj. na nje­mač­kom jeziku.

1. Pre­gled zašti­te podataka

Opće infor­ma­ci­je

Slje­de­će infor­ma­ci­je pru­žit će vam jed­nos­ta­van pre­gled ono­ga što će se dogo­di­ti s vašim osob­nim poda­ci­ma kada posje­ti­te ovu web stra­ni­cu. Pojam “osob­ni poda­ci” obu­hva­ća sve podat­ke koji se mogu koris­ti­ti za vašu osob­nu iden­ti­fi­ka­ci­ju. Za detalj­ne infor­ma­ci­je o pred­me­tu zašti­te poda­ta­ka, moli­mo pogle­daj­te našu Izja­vu o zašti­ti poda­ta­ka, koju smo uklju­či­li ispod ove kopije.

Sni­ma­nje poda­ta­ka na ovoj web stranici

Tko je odgo­vor­na stra­na za bilje­že­nje poda­ta­ka na ovoj web stra­ni­ci (tj. “kon­tro­lor”)?

Podat­ke na ovoj web stra­ni­ci obra­đu­je ope­ra­ter web stra­ni­ce, čiji su kon­takt poda­ci dos­tup­ni u odjelj­ku „Poda­ci o odgo­vor­noj stra­ni (u GDPR‑u)” u ovoj Poli­ti­ci privatnosti.

Kako bilje­ži­mo vaše podatke?

Vaše podat­ke pri­kup­lja­mo kao rezul­tat dije­lje­nja vaših poda­ta­ka s nama. To mogu, na pri­mjer, biti poda­ci koje une­se­te u naš kon­takt obrazac.

Osta­le podat­ke naši IT sus­ta­vi bilje­že auto­mat­ski ili nakon što pris­ta­ne­te na nji­ho­vo bilje­že­nje tije­kom posje­ta web stra­ni­ci. Ovi poda­ci prvens­tve­no se sas­to­je od teh­nič­kih infor­ma­ci­ja (npr. web pre­gled­nik, ope­ra­tiv­ni sus­tav ili vri­je­me pris­tu­pa web mjes­tu). Ove infor­ma­ci­je se auto­mat­ski bilje­že kada pris­tu­pi­te ovoj web stranici.

U koje svr­he koris­ti­mo vaše podatke?

Dio infor­ma­ci­ja gene­ri­ra se kako bi se jam­či­lo pru­ža­nje web stra­ni­ce bez pogre­ša­ka. Dru­gi poda­ci mogu se koris­ti­ti za ana­li­zu vaših koris­nič­kih obrazaca.

Koja pra­va ima­te što se tiče informacija?

Ima­te pra­vo u bilo kojem tre­nut­ku pri­mi­ti infor­ma­ci­je o izvo­ru, pri­ma­te­lji­ma i svr­ha­ma vaših arhi­vi­ra­nih osob­nih poda­ta­ka bez pla­ća­nja nak­na­de za tak­va otkri­va­nja. Tako­đer ima­te pra­vo zah­ti­je­va­ti da se vaši poda­ci ispra­ve ili izbri­šu. Ako ste pris­ta­li na obra­du poda­ta­ka, ima­te moguć­nost opo­zva­ti ovu pri­vo­lu u bilo kojem tre­nut­ku, što će utje­ca­ti na svu budu­ću obra­du poda­ta­ka. Što­vi­še, ima­te pra­vo zah­ti­je­va­ti da se obra­da vaših poda­ta­ka ogra­ni­či pod odre­đe­nim okol­nos­ti­ma. Nada­lje, ima­te pra­vo pod­ni­je­ti pri­tuž­bu nad­lež­noj nad­zor­noj agenciji.

Ne ustru­ča­vaj­te se kon­tak­ti­ra­ti nas u bilo koje vri­je­me ako ima­te pita­nja o ovom ili bilo kojem dru­gom pita­nju u vezi sa zašti­tom podataka.

Ala­ti i ala­ti za ana­li­zu koje pru­ža­ju tre­će strane

Pos­to­ji moguć­nost da će vaši obras­ci pre­gle­da­va­nja biti sta­tis­tič­ki ana­li­zi­ra­ni kada posje­ti­te ovu web stra­ni­cu. Tak­ve se ana­li­ze izvo­de prvens­tve­no s onim što nazi­va­mo pro­gra­mi­ma za analizu.

Za detalj­ne infor­ma­ci­je o ovim pro­gra­mi­ma ana­li­ze pogle­daj­te našu Izja­vu o zašti­ti poda­ta­ka u nastavku.

2. Hos­ting

Vanj­ski hosting

Ovu web stra­ni­cu hos­ti­ra vanj­ski dava­telj uslu­ga (host). Osob­ni poda­ci pri­kup­lje­ni na ovoj web stra­ni­ci pohra­nju­ju se na pos­lu­ži­te­lji­ma doma­ći­na. Oni mogu uklju­či­va­ti, ali nisu ogra­ni­če­ni na, IP adre­se, zah­tje­ve za kon­takt, meta­po­dat­ke i komu­ni­ka­ci­je, podat­ke o ugo­vo­ru, kon­takt podat­ke, ime­na, pris­tup web stra­ni­ci i dru­ge podat­ke gene­ri­ra­ne putem web stranice.

Host se koris­ti u svr­hu ispu­nja­va­nja ugo­vo­ra s našim poten­ci­jal­nim i pos­to­je­ćim koris­ni­ci­ma (čl. 6(1)(b) GDPR) i u inte­re­su sigur­nog, brzog i učin­ko­vi­tog pru­ža­nja naših onli­ne uslu­ga od stra­ne pro­fe­si­onal­nog pru­ža­te­lja (čl. 6(1)(f) GDPR).

Naš će doma­ćin obra­di­ti vaše podat­ke samo u onoj mje­ri u kojoj je to potreb­no za ispu­nja­va­nje svo­jih obve­za izved­be i za pošti­va­nje naših upu­ta u vezi s tak­vim podacima.

Koris­ti­mo slje­de­ći host:

SaaS Web Inter­net Solu­ti­ons GmbH
Ste­ins­traße 25
76133 Kar­l­sru­he

Obra­da podataka

S gore nave­de­nim dava­te­ljem smo sklo­pi­li ugo­vor o obra­di poda­ta­ka (DPA). Ovo je ugo­vor nalo­žen zako­ni­ma o pri­vat­nos­ti poda­ta­ka koji jam­či da oni obra­đu­ju osob­ne podat­ke posje­ti­te­lja naše web stra­ni­ce samo na teme­lju naših upu­ta iu skla­du s GDPR-om.

3. Opći poda­ci i obvez­ni podaci

Zašti­ta podataka

Ope­ra­te­ri ove web stra­ni­ce i nje­zi­nih stra­ni­ca vrlo ozbilj­no shva­ća­ju zašti­tu vaših osob­nih poda­ta­ka. Sto­ga s vašim osob­nim poda­ci­ma pos­tu­pa­mo kao s povjer­lji­vim infor­ma­ci­ja­ma iu skla­du sa zakon­skim pro­pi­si­ma o zašti­ti poda­ta­ka i ovom Izja­vom o zašti­ti podataka.

Kad god koris­ti­te ovu web stra­ni­cu, pri­kup­ljat će se raz­li­či­ti osob­ni poda­ci. Osob­ni poda­ci obu­hva­ća­ju podat­ke koji se mogu koris­ti­ti za vašu osob­nu iden­ti­fi­ka­ci­ju. Ova Izja­va o zašti­ti poda­ta­ka objaš­nja­va koje podat­ke pri­kup­lja­mo, kao i u koje svr­he koris­ti­mo te podat­ke. Tako­đer objaš­nja­va kako i u koju svr­hu se poda­ci prikupljaju.

Ovi­me vas savje­tu­je­mo da pri­je­nos poda­ta­ka putem Inter­ne­ta (tj. putem e‑mail komu­ni­ka­ci­ja) može biti pod­lo­žan sigur­nos­nim praz­ni­na­ma. Nije mogu­će u pot­pu­nos­ti zašti­ti­ti podat­ke od pris­tu­pa tre­ćih strana.

Poda­ci o odgo­vor­noj stra­ni (koji se u GDPR‑u nazi­va “kon­tro­lor”)

Vodi­telj obra­de poda­ta­ka na ovoj web stra­ni­ci je:

Bar­ba­ra Meh­nert
Kaise­ral­lee 12 d
76133 Kar­l­sru­he

Tele­fon: +49 721 89333710
E‑mail: info@ibz-karlsruhe.de

Vodi­telj obra­de je fizič­ka ili prav­na oso­ba koja samos­tal­no ili zajed­no s dru­gi­ma dono­si odlu­ke o svr­ha­ma i resur­si­ma za obra­du osob­nih poda­ta­ka (npr. ime­na, adre­se e‑pošte itd.).

Tra­ja­nje skladištenja

Osim ako u ovoj poli­ti­ci pri­vat­nos­ti nije nave­de­no kon­kret­ni­je raz­dob­lje pohra­ne, vaši osob­ni poda­ci ostat će s nama sve dok svr­ha za koju su pri­kup­lje­ni više ne vri­je­di. Ako pod­ne­se­te oprav­da­ni zah­tjev za bri­sa­njem ili opo­zo­ve­te svo­ju suglas­nost za obra­du poda­ta­ka, vaši će poda­ci biti izbri­sa­ni, osim ako nema­mo dru­gih zakon­ski dopu­šte­nih raz­lo­ga za pohra­nu vaših osob­nih poda­ta­ka (npr. raz­dob­lja čuva­nja vaših osob­nih poda­ta­ka u porez­nom ili trgo­vač­kom pra­vu); u poto­njem slu­ča­ju, bri­sa­nje će se dogo­di­ti nakon što ti raz­lo­zi pres­ta­nu vrijediti.

Infor­ma­ci­je o pri­je­no­su poda­ta­ka u SAD i dru­ge zem­lje koje nisu čla­ni­ce EU

Izme­đu osta­log, koris­ti­mo ala­te tvrt­ki sa sje­di­štem u Sje­di­nje­nim Drža­va­ma ili dru­gim nesi­gur­nim zem­lja­ma izvan EU‑a iz per­s­pek­ti­ve zašti­te poda­ta­ka. Ako su ti ala­ti aktiv­ni, vaši osob­ni poda­ci mogu se poten­ci­jal­no pre­ni­je­ti u te zem­lje koje nisu čla­ni­ce EU‑a i tamo se mogu obra­đi­va­ti. Mora­mo istak­nu­ti da se u tim zem­lja­ma ne može jam­či­ti razi­na zašti­te poda­ta­ka koja je uspo­re­di­va s onom u EU. Na pri­mjer, ame­rič­ka podu­ze­ća ima­ju man­dat da daju osob­ne podat­ke sigur­nos­nim agen­ci­ja­ma, a vi kao ispi­ta­nik nema­te moguć­nos­ti da se bra­ni­te na sudu. Sto­ga se ne može isklju­či­ti moguć­nost da ame­rič­ke agen­ci­je (npr. Taj­na služ­ba) mogu obra­di­ti, ana­li­zi­ra­ti i traj­no arhi­vi­ra­ti vaše osob­ne podat­ke u svr­hu nad­zo­ra. Nema­mo kon­tro­lu nad tim aktiv­nos­ti­ma obrade.

Opo­ziv vaše suglas­nos­ti za obra­du podataka

Širok ras­pon tran­sak­ci­ja obra­de poda­ta­ka moguć je samo uz vašu izri­či­tu suglas­nost. Tako­đer može­te u bilo kojem tre­nut­ku opo­zva­ti sva­ki pris­ta­nak koji ste nam već dali. To ne dovo­di u pita­nje zako­ni­tost bilo kojeg pri­kup­lja­nja poda­ta­ka do kojeg je doš­lo pri­je vašeg opoziva.

Pra­vo na pri­go­vor na pri­kup­lja­nje poda­ta­ka u poseb­nim slu­ča­je­vi­ma; pra­vo na pri­go­vor na izrav­no ogla­ša­va­nje (čl. 21 GDPR‑a)

U SLUČAJU DA SE PODACI OBRADUJU NA TEMELJU ČL. 6(1)(E) ILI (F) GDPR, IMATE PRAVO U SVAKOM TRENUTKU PRIGOVORITI OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU RAZLOGA IZ VAŠE JEDINSTVENNE SITUACIJE. OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA BILO KOJI PROFIL TEMELJEN NA OVIM ODREDBAMA. ZA ODREĐIVANJE PRAVNE OSNOVE NA KOJOJ SE TEMELJE SVAKA OBRADA PODATAKA, POGLEDAJTE OVU IZJAVU O ZAŠTITI PODATAKA. AKO ZABIJEŽITE PRIMJED, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE NA KOJE JE POGOĐENA, OSIM UKOLIKO SMO U POZICIJI DA PREDSTAVIMO UGOVORNU ZAŠTITU VRIJEDNE RAZLOGE ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA, TIJEKOM TIJEKA, TIJEKOM TIJEKA JE LI POTRAŽIVANJE, VRŠENJE ILI OBRANA ZAKONSKIH PRAVA (Pri­go­vor PREMA ČLANKU 21. (1) GDPR‑a).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU KAKO BI SE UKLJUČILI U IZRAVNO OGLAŠAVANJE, IMATE PRAVO PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA NA KOJE JE pogo­đe­no u SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA. OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U MJERI KOJI JE POVEZAN S TAKVIM IZRAVNIM OGLAŠAVANJEM. AKO SE BUDETE PROTIV, VAŠI OSOBNI PODACI NAKNADNO SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRJEDOV PREMA ČLANKU 21. (2) GDPR‑a).

Pra­vo na pod­no­še­nje pri­go­vo­ra nad­lež­nom nad­zor­nom tijelu

U slu­ča­ju krše­nja GDPR‑a, ispi­ta­ni­ci ima­ju pra­vo pod­ni­je­ti pri­tuž­bu nad­zor­noj agen­ci­ji, poseb­no u drža­vi čla­ni­ci u kojoj obič­no ima­ju pre­bi­va­li­šte, mjes­to rada ili na mjes­tu gdje se navod­na povre­da dogo­di­la. Pra­vo na pri­ja­vu pri­tuž­be je na sna­zi bez obzi­ra na sve dru­ge uprav­ne ili sud­ske pos­tup­ke koji su dos­tup­ni kao prav­na sredstva.

Pra­vo na pre­no­si­vost podataka

Ima­te pra­vo zah­ti­je­va­ti da vam ili tre­ćoj stra­ni pre­da­mo sve podat­ke koje auto­mat­ski obra­đu­je­mo na teme­lju vašeg pris­tan­ka ili u svr­hu ispu­nje­nja ugo­vo­ra u uobi­ča­je­no kori­šte­nom, stroj­no čit­lji­vom for­ma­tu. Ako tre­ba­te zah­ti­je­va­ti izra­van pri­je­nos poda­ta­ka dru­gom vodi­te­lju obra­de, to će biti uči­nje­no samo ako je to teh­nič­ki izvedivo.

SSL i/ili TLS enkripcija

Iz sigur­nos­nih raz­lo­ga i radi zašti­te pri­je­no­sa povjer­lji­vog sadr­ža­ja, kao što su narudž­be­ni­ce ili upi­ti koje nam šalje­te kao ope­ra­te­ru web stra­ni­ce, ova web stra­ni­ca koris­ti SSL ili TLS pro­gram za šifri­ra­nje. Šifri­ra­nu vezu može­te pre­poz­na­ti pro­vje­rom da li se adres­ni redak pre­gled­ni­ka pre­ba­cu­je s “http://” na “https://” te po izgle­du iko­ne zaklju­ča­va­nja u ret­ku preglednika.

Ako je akti­vi­ra­na SSL ili TLS enkrip­ci­ja, tre­će stra­ne ne mogu čita­ti podat­ke koje nam šaljete.

Infor­ma­ci­je o, isprav­lja­nju i ukla­nja­nju podataka

U okvi­ru pri­mje­nji­vih zakon­skih odred­bi ima­te pra­vo u bilo kojem tre­nut­ku zah­ti­je­va­ti infor­ma­ci­je o vašim arhi­vi­ra­nim osob­nim poda­ci­ma, nji­ho­vom izvo­ru i pri­ma­te­lji­ma kao i svr­si obra­de vaših poda­ta­ka. Tako­đer može­te ima­ti pra­vo na ispra­vak ili bri­sa­nje vaših poda­ta­ka. Ako ima­te pita­nja o ovoj temi ili bilo koja dru­ga pita­nja o osob­nim poda­ci­ma, slo­bod­no nas kon­tak­ti­raj­te u bilo koje vrijeme.

Pra­vo zah­ti­je­va­ti ogra­ni­če­nja obrade

Ima­te pra­vo zah­ti­je­va­ti uvo­đe­nje ogra­ni­če­nja što se tiče obra­de vaših osob­nih poda­ta­ka. Da bis­te to uči­ni­li, može­te nas kon­tak­ti­ra­ti u bilo kojem tre­nut­ku. Pra­vo zah­ti­je­va­ti ogra­ni­če­nje obra­de pri­mje­nju­je se u slje­de­ćim slučajevima:

  • U slu­ča­ju da ospo­ri­te toč­nost vaših poda­ta­ka koje smo arhi­vi­ra­li, obič­no će nam tre­ba­ti neko vri­je­me da pro­vje­ri­mo ovu tvrd­nju. Za vri­je­me dok tra­je ova istra­ga, ima­te pra­vo zah­ti­je­va­ti da ogra­ni­či­mo obra­du vaših osob­nih podataka.
  • Ako je obra­da vaših osob­nih poda­ta­ka provedena/provedena na neza­ko­nit način, ima­te moguć­nost zah­ti­je­va­ti ogra­ni­če­nje obra­de vaših poda­ta­ka umjes­to zah­tje­va za bri­sa­njem tih podataka.
  • Ako nam vaši osob­ni poda­ci više ne tre­ba­ju, a potreb­ni su vam za ostva­ri­va­nje, obra­nu ili tra­že­nje zakon­skih pra­va, ima­te pra­vo zah­ti­je­va­ti ogra­ni­če­nje obra­de vaših osob­nih poda­ta­ka umjes­to nji­ho­vog iskorjenjivanja.
  • Ako ste ulo­ži­li pri­go­vor pre­ma čl. 21(1) GDPR‑a, vaša i naša pra­va morat će se odvag­nu­ti jed­no pro­tiv dru­gog. Sve dok nije utvr­đe­no čiji inte­re­si prev­la­da­va­ju, ima­te pra­vo zah­ti­je­va­ti ogra­ni­če­nje obra­de vaših osob­nih podataka.

Ako ste ogra­ni­či­li obra­du svo­jih osob­nih poda­ta­ka, ti se poda­ci – s iznim­kom nji­ho­vog arhi­vi­ra­nja – mogu obra­đi­va­ti samo uz vaš pris­ta­nak ili za tra­že­nje, ostva­ri­va­nje ili obra­nu prav­nih pra­va ili za zašti­tu pra­va dru­gih fizič­kih ili prav­nih oso­ba ili zbog važ­nih raz­lo­ga od jav­nog inte­re­sa koje navo­di Europ­ska uni­ja ili drža­va čla­ni­ca EU.

Odbi­ja­nje neže­lje­nih e‑mailova

Ovim se pro­ti­vi­mo kori­šte­nju poda­ta­ka za kon­takt koji su objav­lje­ni zajed­no s obvez­nim infor­ma­ci­ja­ma koje tre­ba dati u našoj Oba­vi­jes­ti o web-mjes­tu za sla­nje pro­mo­tiv­nog i infor­ma­tiv­nog mate­ri­ja­la koji nismo izri­či­to zatra­ži­li. Ope­ra­te­ri ove web stra­ni­ce i nje­zi­nih stra­ni­ca zadr­ža­va­ju izri­či­to pra­vo podu­zi­ma­nja prav­nih rad­nji u slu­ča­ju neže­lje­nog sla­nja pro­mo­tiv­nih infor­ma­ci­ja, na pri­mjer putem SPAM poruka.

4. Sni­ma­nje poda­ta­ka na ovoj web stranici

Kola­či­ći

Naše web stra­ni­ce i stra­ni­ce koris­te ono što indus­tri­ja nazi­va “kola­či­ći­ma”. Kola­či­ći su male tek­s­tu­al­ne dato­te­ke koje ne uzro­ku­ju nikak­vu šte­tu vašem ure­đa­ju. Oni se ili pohra­nju­ju pri­vre­me­no za vri­je­me tra­ja­nja sesi­je (kola­či­ći sesi­je) ili se traj­no arhi­vi­ra­ju na vašem ure­đa­ju (traj­ni kola­či­ći). Kola­či­ći sesi­je se auto­mat­ski bri­šu nakon što pre­ki­ne­te svoj posjet. Traj­ni kola­či­ći osta­ju arhi­vi­ra­ni na vašem ure­đa­ju dok ih aktiv­no ne izbri­še­te ili ih vaš web pre­gled­nik auto­mat­ski ne izbriše.

U nekim slu­ča­je­vi­ma mogu­će je da se kola­či­ći tre­će stra­ne pohra­nju­ju na vašem ure­đa­ju nakon što uđe­te na našu stra­ni­cu (kola­či­ći tre­će stra­ne). Ovi kola­či­ći omo­gu­ću­ju vama ili nama kori­šte­nje odre­đe­nih uslu­ga koje nudi tre­ća stra­na (npr. kola­či­ći za obra­du uslu­ga plaćanja).

Kola­či­ći ima­ju raz­li­či­te funk­ci­je. Mno­gi kola­či­ći su teh­nič­ki neo­p­hod­ni jer odre­đe­ne funk­ci­je web stra­ni­ce ne bi radi­le u nedos­tat­ku kola­či­ća (npr. funk­ci­ja koša­ri­ce ili pri­kaz videa). Svr­ha osta­lih kola­či­ća može biti ana­li­za koris­nič­kih obra­za­ca ili pri­kaz pro­mo­tiv­nih poruka.

Kola­či­ći, koji su potreb­ni za obav­lja­nje elek­tro­nič­kih komu­ni­ka­cij­skih tran­sak­ci­ja (potreb­ni kola­či­ći) ili za pru­ža­nje odre­đe­nih funk­ci­ja koje želi­te koris­ti­ti (funk­ci­onal­ni kola­či­ći, npr. za funk­ci­ju koša­ri­ce) ili oni koji su potreb­ni za opti­mi­za­ci­ju web stra­ni­ce (npr. kola­či­ći koji daju mjer­ljiv uvid u web publi­ku), pohra­nju­ju se na teme­lju čl. 6(1)(f) GDPR, osim ako se ne nave­de dru­ga­či­ja prav­na osno­va. Ope­ra­ter web stra­ni­ce ima legi­ti­man inte­res za pohra­nu kola­či­ća kako bi osi­gu­rao teh­nič­ki bez gre­ša­ka i opti­mi­zi­ra­no pru­ža­nje uslu­ga ope­ra­te­ra. Ako je zatra­žen vaš pris­ta­nak za pohra­nu kola­či­ća, odgo­va­ra­ju­ći kola­či­ći se pohra­nju­ju isklju­či­vo na teme­lju dobi­ve­ne suglas­nos­ti (čl. 6(1)(a) GDPR); ova se suglas­nost može opo­zva­ti u bilo kojem trenutku.

Ima­te moguć­nost pos­ta­vi­ti svoj pre­gled­nik na takav način da ćete biti oba­vi­je­šte­ni sva­ki put kada se kola­či­ći pos­ta­ve i da dopus­ti­te pri­hva­ća­nje kola­či­ća samo u odre­đe­nim slu­ča­je­vi­ma. Tako­đer može­te isklju­či­ti pri­hva­ća­nje kola­či­ća u odre­đe­nim slu­ča­je­vi­ma ili opće­ni­to ili akti­vi­ra­ti funk­ci­ju bri­sa­nja za auto­mat­sko bri­sa­nje kola­či­ća kada se pre­gled­nik zatvo­ri. Ako su kola­či­ći deak­ti­vi­ra­ni, funk­ci­je ove web stra­ni­ce mogu biti ograničene.

U slu­ča­ju da se koris­te kola­či­ći tre­ćih stra­na ili ako se kola­či­ći koris­te u ana­li­tič­ke svr­he, poseb­no ćemo vas oba­vi­jes­ti­ti u vezi s ovom Poli­ti­kom zašti­te poda­ta­ka i, ako je pri­mje­nji­vo, zatra­ži­ti vaš pristanak.

Suglas­nost s Bor­labs kolačićem

Naše web-mjes­to koris­ti teh­no­lo­gi­ju pris­tan­ka Borlabs‑a za dobi­va­nje vašeg pris­tan­ka za pohra­nu odre­đe­nih kola­či­ća u vašem pre­gled­ni­ku ili za kori­šte­nje odre­đe­nih teh­no­lo­gi­ja i za nji­ho­vu doku­men­ta­ci­ju koja je uskla­đe­na sa zašti­tom pri­vat­nos­ti poda­ta­ka. Pru­ža­telj ove teh­no­lo­gi­je je Bor­labs — Benja­min A. Bor­n­s­c­he­in, Rüben­kamp 32, 22305 Ham­burg, Nje­mač­ka (dalje u tek­s­tu: Borlabs).

Kad god posje­ti­te našu web stra­ni­cu, Bor­labs kola­čić bit će pohra­njen u vašem pre­gled­ni­ku, koji arhi­vi­ra sve izja­ve ili opo­ziv pri­vo­le koje ste uni­je­li. Ovi poda­ci se ne dije­le s pru­ža­te­ljem Bor­labs tehnologije.

Snim­lje­ni poda­ci ostat će arhi­vi­ra­ni sve dok ne zatra­ži­te da ih isko­ri­je­ni­mo, sami izbri­še­mo Bor­labs kola­čić ili svr­ha pohra­nji­va­nja poda­ta­ka više ne pos­to­ji. To ne dovo­di u pita­nje bilo kak­ve obve­ze zadr­ža­va­nja pro­pi­sa­ne zako­nom. Da bis­te pre­gle­da­li poje­di­nos­ti Bor­lab­so­ve poli­ti­ke obra­de poda­ta­ka, posje­ti­te https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Koris­ti­mo Bor­labs teh­no­lo­gi­ju pris­tan­ka za kola­či­će za dobi­va­nje izja­va o suglas­nos­ti koje zakon nala­že za kori­šte­nje kola­či­ća. Prav­na osno­va za kori­šte­nje tak­vih kola­či­ća je čl. 6(1)© GDPR.

Dato­te­ke zapis­ni­ka poslužitelja

Pru­ža­telj ove web stra­ni­ce i nje­zi­nih stra­ni­ca auto­mat­ski pri­kup­lja i pohra­nju­je podat­ke u tako­zva­ne dato­te­ke zapis­ni­ka pos­lu­ži­te­lja, koje nam vaš pre­gled­nik auto­mat­ski pre­no­si. Infor­ma­ci­je se sas­to­je od:

  • Vrsta i ver­zi­ja kori­šte­nog preglednika
  • Kori­šte­ni ope­ra­tiv­ni sustav
  • URL pre­po­ru­ke
  • Ime hos­ta raču­na­la koje pristupa
  • Vri­je­me upi­ta poslužitelja
  • IP adre­sa

Ovi poda­ci se ne spa­ja­ju s dru­gim izvo­ri­ma podataka.

Ovi poda­ci se evi­den­ti­ra­ju na teme­lju čl. 6(1)(f) GDPR. Ope­ra­ter web stra­ni­ce ima legi­ti­man inte­res za teh­nič­ki pri­kaz bez pogre­ša­ka i opti­mi­za­ci­ju web stra­ni­ce ope­ra­te­ra. Kako bi se to pos­ti­glo, dato­te­ke zapis­ni­ka pos­lu­ži­te­lja mora­ju biti snimljene.

Zah­tjev putem e‑maila, tele­fo­na ili faksa

Ako nas kon­tak­ti­ra­te e‑poštom, tele­fo­nom ili fak­som, vaš ćemo zah­tjev, uklju­ču­ju­ći sve rezul­ti­ra­ju­će osob­ne podat­ke (ime, zah­tjev), pohra­ni­ti i obra­di­ti u svr­hu obra­de vašeg zah­tje­va. Te podat­ke ne pro­s­lje­đu­je­mo bez vašeg pristanka.

Ovi poda­ci se obra­đu­ju na teme­lju čl. 6(1)(b) GDPR ako se vaš upit odno­si na ispu­nje­nje ugo­vo­ra ili je potre­ban za izvo­đe­nje pre­du­go­vor­nih mje­ra. U svim osta­lim slu­ča­je­vi­ma, poda­ci se obra­đu­ju na teme­lju našeg legi­tim­nog inte­re­sa za učin­ko­vi­to pos­tu­pa­nje s upi­ti­ma koji su nam pod­ne­se­ni (čl. 6(1)(f) GDPR) ili na teme­lju vašeg pris­tan­ka (čl. 6(1) )(a) GDPR) ako je dobivena.

Poda­ci koje ste nam pos­la­li putem zah­tje­va za kon­takt osta­ju s nama sve dok od nas ne zatra­ži­te bri­sa­nje, opo­ziv vašeg pris­tan­ka za pohra­nu ili svr­ha pohra­ne poda­ta­ka ne pro­đe (npr. nakon dovr­šet­ka vašeg zah­tje­va). Obvez­ne zakon­ske odred­be — pose­bi­ce zakon­ska raz­dob­lja zadr­ža­va­nja — osta­ju nepromijenjene.

5. Ala­ti za ana­li­zu i oglašavanje

Mato­mo (pri­je zvan Piwik)

Ova web stra­ni­ca koris­ti uslu­gu web ana­li­ze otvo­re­nog koda Mato­mo. Mato­mo koris­ti teh­no­lo­gi­je koje omo­gu­ću­ju pre­poz­na­va­nje koris­ni­ka na više stra­ni­ca s ciljem ana­li­ze koris­nič­kih obra­za­ca (npr. kola­či­ći ili oti­sak prsta ure­đa­ja). Poda­ci koje Mato­mo zabi­lje­ži o kori­šte­nju ove web stra­ni­ce bit će pohra­nje­ni na našem pos­lu­ži­te­lju. Pri­je arhi­vi­ra­nja, IP adre­sa će se prvo anonimizirati.

Putem Mato­ma u moguć­nos­ti smo pri­kup­lja­ti i ana­li­zi­ra­ti podat­ke o kori­šte­nju naših posje­ti­te­lja web-mjes­ta. To nam omo­gu­ću­je da saz­na­mo, na pri­mjer, kada su se pri­ka­za­li stra­ni­ce i iz koje regi­je su doš­li. Osim toga, pri­kup­lja­mo raz­ne log dato­te­ke (npr. IP adre­su, pre­po­ru­ku, pre­gled­nik i kori­šte­ni ope­ra­tiv­ni sus­tav) i može­mo mje­ri­ti vrše li posje­ti­te­lji naše web stra­ni­ce odre­đe­ne rad­nje (npr. kli­ko­vi, kup­nje itd.).

Kori­šte­nje ovog ala­ta za ana­li­zu teme­lji se na čl. 6(1)(f) GDPR. Ope­ra­ter web stra­ni­ce ima legi­ti­man inte­res za ana­li­zu koris­nič­kih obra­za­ca, kako bi opti­mi­zi­rao web ponu­du i ogla­ša­va­nje ope­ra­te­ra. Ako je zatra­žen odgo­va­ra­ju­ći dogo­vor (npr. pris­ta­nak na pohra­nu kola­či­ća), obra­da se odvi­ja isklju­či­vo na teme­lju čl. 6(1)(a) GDPR; ugo­vor se može opo­zva­ti u bilo kojem trenutku.

Ano­ni­mi­za­ci­ja IP‑a

Za ana­li­zu s Mato­mom koris­ti­mo IP ano­ni­mi­za­ci­ju. Vaša IP adre­sa se skra­ću­je pri­je ana­li­ze, tako da vam više nije jas­no dodijeljena.

Uslu­ge poslužitelja

Mato­mo ugoš­ću­je­mo kod slje­de­će tre­će strane:

SaaS Web Inter­net Solu­ti­ons GmbH
Ste­ins­traße 25
76133 Kar­l­sru­he

Obra­da podataka

S gore nave­de­nim dava­te­ljem smo sklo­pi­li ugo­vor o obra­di poda­ta­ka (DPA). Ovo je ugo­vor nalo­žen zako­ni­ma o pri­vat­nos­ti poda­ta­ka koji jam­či da oni obra­đu­ju osob­ne podat­ke posje­ti­te­lja naše web stra­ni­ce samo na teme­lju naših upu­ta iu skla­du s GDPR-om.

6. Bil­ten

Poda­ci o biltenu

Ako se želi­te pret­pla­ti­ti na news­let­ter ponu­đen na ovoj web stra­ni­ci, tre­bat ćemo od vas adre­su e‑pošte kao i infor­ma­ci­je koje nam omo­gu­ću­ju da pot­vr­di­mo da ste vlas­nik nave­de­ne adre­se e‑pošte i da pris­ta­ne­te na pri­mi­tak bil­te­na. Nikak­vi dalj­nji poda­ci neće se pri­kup­lja­ti ili će se pri­kup­lja­ti samo na dobro­volj­noj osno­vi. Te ćemo podat­ke koris­ti­ti samo za sla­nje tra­že­nih infor­ma­ci­ja i neće­mo ih dije­li­ti s tre­ćim stranama.

Obra­da poda­ta­ka une­se­nih u obra­zac za pret­pla­tu na news­let­ter odvi­ja se isklju­či­vo na teme­lju vašeg pris­tan­ka (čl. 6(1)(a) GDPR). Pri­vo­lu koju ste dali za arhi­vi­ra­nje poda­ta­ka, e‑mail adre­se i kori­šte­nje ovih infor­ma­ci­ja za sla­nje news­let­te­ra može­te opo­zva­ti u bilo kojem tre­nut­ku, na pri­mjer kli­kom na povez­ni­cu “Odja­va” u news­let­te­ru. To ne dovo­di u pita­nje zako­ni­tost bilo koje tran­sak­ci­je obra­de poda­ta­ka do danas.

Podat­ke pohra­nje­ne kod nas u svr­hu pret­pla­te na news­let­ter pohra­nit ćemo sve dok se ne odja­vi­te s news­let­te­ra ili pru­ža­te­lja uslu­ge news­let­te­ra i izbri­sa­ti ih s lis­te dis­tri­bu­ci­je news­let­te­ra nakon što se odja­vi­te s news­let­te­ra ili nakon što svr­ha pres­ta­ne pri­mje­nji­va­ti . Zadr­ža­va­mo pra­vo bri­sa­nja ili blo­ki­ra­nja e‑mail adre­sa s našeg popi­sa za dis­tri­bu­ci­ju news­let­te­ra pre­ma vlas­ti­tom naho­đe­nju u okvi­ru našeg legi­tim­nog inte­re­sa u skla­du s čl. 6(1)(f) GDPR.

Nakon što se odja­vi­te s popi­sa za dis­tri­bu­ci­ju news­let­te­ra, vašu adre­su e‑pošte može­mo pohra­ni­ti mi ili pru­ža­telj uslu­ge news­let­te­ra na crnu lis­tu kako bismo spri­je­či­li budu­će sla­nje e‑pošte. Poda­ci s crne lis­te koris­te se samo u tu svr­hu i ne spa­ja­ju se s dru­gim poda­ci­ma. Ovo slu­ži i vašem i našem inte­re­su u pošti­va­nju zakon­skih zah­tje­va pri­li­kom sla­nja bil­te­na (legi­tim­ni inte­res u smis­lu član­ka 6. stav­ka 1. toč­ke (f) GDPR‑a). Pohra­na na crnoj lis­ti je neo­gra­ni­če­na. Može­te pri­go­vo­ri­ti na pohra­nu ako vaši inte­re­si nad­ma­šu­ju naš legi­tim­ni interes.

7. Doda­ci i alati

Wor­d­fen­ce

Uklju­či­li smo Wor­d­fen­ce na ovu web stra­ni­cu. Pru­ža­telj uslu­ga je Defi­ant Inc, Defi­ant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seat­tle, WA 98104, SAD (u dalj­njem tek­s­tu Wordfence).

Wor­d­fen­ce je dizaj­ni­ran da zašti­ti našu web stra­ni­cu od neže­lje­nog pris­tu­pa ili zlo­na­mjer­nih cyber napa­da. Kako bi to pos­ti­glo, naše web mjes­to uspos­tav­lja stal­nu vezu s Wor­d­fen­ce pos­lu­ži­te­lji­ma, koji pro­vje­ra­va­ju i blo­ki­ra­ju svo­je baze poda­ta­ka za pris­tup našoj web stranici.

Kori­šte­nje Wor­d­fen­cea teme­lji se na čl. 6(1)(f) GDPR. Ope­ra­ter web stra­ni­ce ima legi­ti­man inte­res za naj­u­čin­ko­vi­ti­ju zašti­tu svo­je web stra­ni­ce od cyber napa­da. Uko­li­ko je zatra­žen odgo­va­ra­ju­ći pris­ta­nak, obra­da će se pro­vo­di­ti isklju­či­vo teme­ljem čl. 6(1)(a) GDPR; suglas­nost se može opo­zva­ti u bilo kojem trenutku.

Pri­je­nos poda­ta­ka u SAD teme­lji se na stan­dard­nim ugo­vor­nim kla­uzu­la­ma Europ­ske komi­si­je. Poje­di­nos­ti može­te pro­na­ći ovdje: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/ .

Obra­da podataka

S gore nave­de­nim dava­te­ljem smo sklo­pi­li ugo­vor o obra­di poda­ta­ka (DPA). Ovo je ugo­vor nalo­žen zako­ni­ma o pri­vat­nos­ti poda­ta­ka koji jam­či da oni obra­đu­ju osob­ne podat­ke posje­ti­te­lja naše web stra­ni­ce samo na teme­lju naših upu­ta iu skla­du s GDPR-om.

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.