Ponude

Ponude

Gru­pa tumača

za gra­đa­ne s migra­cij­skim porijeklom

Gru­pa tuma­ča u Kar­l­sru­heu pos­to­ji od ožuj­ka 2015. godi­ne. Finan­ci­ra ga Ured za inte­gra­ci­ju gra­da Kar­l­sru­hea. Kroz dje­lo­va­nje dobro­volj­nih tuma­ča, gra­đa­ni­ma s migra­cij­skom poza­di­nom nudi se bes­plat­na uslu­ga prev­la­da­va­nja jezič­nih bari­je­ra u komu­ni­ka­ci­ji, npr. s obra­zov­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma. Cilj pro­jek­ta je pro­mi­ca­nje jed­na­kog obra­zo­va­nja i moguć­nos­ti za oso­be s migra­cij­skim porijeklom.

 

Let­ci za preuzimanje

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan
Gul­zat Chomoev
Inter­na­ti­ona­ler Bund
Schef­fel­str. 11, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.