Više nači­na za uče­nje nje­mač­kog jezika

Osim inte­gra­cij­skih teča­je­va, u Kar­l­sru­heu pos­to­ji mno­go dru­gih nači­na uče­nja nje­mač­kog jezi­ka. Na pri­mjer, možete:

Više mjes­ta za uče­nje nje­mač­kog jezi­ka u Kar­l­sru­heu može­te pro­na­ći na