Ponude

Ponude

Potra­ga za obu­kom i savjetovanje

Utorak 9:00 - 17:00
Srijeda
vrijeme po dogovoru
Četvrtak
vrijeme po dogovoru

IHK Kar­l­sru­he (Gos­po­dar­ska i indus­trij­ska komo­ra Karlsurhe)

 

Zadruž­na obu­ka ide­alan je poče­tak uspješ­ne kari­je­re. Tim u IHK Kar­l­sru­he savje­to­vat će vas o svim pita­nji­ma koja se odno­se na vašu potra­gu za obu­kom. IHK-ovi savjet­ni­ci za obu­ke u Kar­l­sru­heu i Baden-Bade­nu pru­ža­ju infor­ma­ci­je o slo­bod­nim mjes­ti­ma obu­ke i osob­no vas savjetuju.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.