Ponude

Ponude

Inter­na­ti­onal Stu­dent Center

Ponedjeljak 10:00 - 14:00
Utorak 10:00 - 14:00
Srijeda 10:00 - 14:00
Četvrtak 10:00 - 14:00
Petak 10:00 - 14:00

Stu­dent­ski zbor Karlsruhe

U Inter­na­ti­onal Stu­dent Cen­tru Stu­dent­skog zbo­ra Kar­l­sru­he možete:

- Pro­na­ći tan­dem­skog jezič­nog part­ne­ra s kojim može­te pobolj­ša­ti svo­je jezič­ne vještine,

- Pro­na­ći oso­bu koji će vam pomo­ći u prvim kora­ci­ma u novoj zemlji,

- Dru­ži­ti se s dru­gim stu­den­ti­ma na našim među­na­rod­nim večerima.

‑Oda­bra­ti svoj doga­đaj iz atrak­tiv­nog programa

‑ako tra­ži­te infor­ma­ci­je o pro­gra­mu pri­prav­ni­ka u Kini na nje­mač­kim sve­uči­li­šti­ma u pro­gra­mu Robert Bos­ch Tra­inee Program

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Iris Buc­h­mann
Men­sa-Foyer der Men­sa Am Adenauerring
Ade­na­uer­ring 7, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.