Admi­nis­tra­ția dis­tric­tu­a­lă Karlsruhe

Marți
8:00 - 12:00
Miercuri
8:00 - 12:00
Vineri
8:00 - 12:00
Marți
14:00 - 17:00

Mun­că de migra­ție și inte­gra­re în dis­tric­tul Karl­sru­he Dis­tric­tul Karl­sru­he ofe­ră aju­tor și spri­jin în urmă­toa­re­le dome­nii: — Tranzi­ția de la școa­lă la mun­că — Școli spon­so­ri­za­te de dis­tric­tul Karl­sru­he — Citiți mai mult

Agen­tia de competenta

Luni
9:00 - 17:00
Marți
9:00 - 17:00
Miercuri
9:00 - 17:00
Joi
9:00 - 17:00
Vineri
9:00 - 17:00

Pen­tru tine­rii cu vâr­sta cuprin­să între 15 și 25 de ani din zona ora­șu­lui Karl­sru­he Kom­pe­ten­za­gen­tur Karl­sru­he este un pro­iect de tranzi­ție de la școa­lă la mun­că. Vă sfă­tu­im în Citiți mai mult

Aju­tor pen­tru ucraineni

Per­mis de șede­re pen­tru refu­gi­ați aici Link zu den Bera­tun­gss­te­l­len aici Alte link-uri: Ucrai­neni din Karl­sru­he — DUV eV Asis­ten­ță pen­tru refu­gi­ați Karl­sru­he eV Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei și Migra­ți­ei BW Con­si­li­ul pen­tru Refu­gi­ați BW Ora­șul Citiți mai mult

Aju­tor SIDA Karlsruhe

Luni
13.00 - 16.00
Marți
10.00 - 13.00
Miercuri
13.00 - 16.00
Joi
15.00 - 18.00

Cen­trul de sănă­ta­te sexu­a­lă „SIDA-Hil­­fe Karl­sru­he — Zen­trum für sexu­e­l­le Gesun­dhe­it eV” este o aso­ci­a­ție inde­pen­den­tă și non-pro­­fit, care a fost fon­da­tă în 1985 ca „Ini­ția­ti­va SIDA Karl­sru­he eV”. Ofe­ră Citiți mai mult

Apli­ca­ția „Arri­ving“

Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Migra­ție și Refu­gi­ați Răs­pun­suri la între­bări prac­ti­ce din via­ța de zi cu zi. Infor­ma­ții des­pre azil, uce­ni­cie și locuri de mun­că. Oport­u­ni­tăți onli­ne gra­tu­i­te de a învă­ța lim­ba ger­ma­nă. Citiți mai mult

Apli­ca­ția de sal­va­re prin vaccinare

Suport digi­tal pen­tru bari­e­re­le ling­vis­ti­ce din calea edu­ca­ți­ei pri­vind vac­ci­na­rea Coro­na. „Să asis­te per­so­na­lul de vac­ci­na­re din cen­tre­le de imu­ni­za­re. Pen­tru per­soa­ne­le care nu vor­besc ger­ma­nă sau cu defi­cien­țe de Citiți mai mult

Apli­ca­ția integreat

Pen­tru ora­șul Karl­sru­he Apli­ca­ția îi aju­tă pe cetă­țe­nii cu ori­gini de refu­gi­ați sau de migra­ție să acce­se­ze în mod inde­pen­dent diver­se ser­vi­cii și infor­ma­ții din dis­tric­tul Karl­sru­he. Apli­ca­ția este mul­ti­ling­vă Citiți mai mult

Ate­li­er de învă­ța­re digi­ta­lă pen­tru lim­ba ger­ma­nă ca a doua limbă

Luni
16:30 - 18:30
Miercuri
16:30 - 18:30

vhs Karl­sru­he La „Ate­li­e­rul nos­tru de învă­ța­re digi­ta­lă“ se poa­te par­ti­ci­pa gra­tu­it și fără înre­gis­tra­re pre­a­la­bi­lă de către toa­tă lumea. Are loc luni și mier­curi de la 16.20 până la 18.20 Citiți mai mult

AWO — Întâl­ni­rea părinților

Marți
8:30 - 11:30
Joi
8:30 - 11:30

inter­na­ţio­nal Aceas­tă întâl­ni­re a părin­ți­lor are sco­pul de a vă oferi posi­bi­li­ta­tea de a intra în con­tact cu alți părinți. Spe­cia­liș­tii noș­tri cali­fi­cați și com­pe­tenți vor fi bucu­roși să vă Citiți mai mult

Bas­chet până la mie­zul nopții

Joi
ab 10 Uhr

După o pau­ză de doi ani de la Coro­na, ofer­ta spor­ti­vă gra­tu­i­tă “Bas­chet până la mie­zul nop­ții” va reîn­ce­pe pe 15 sep­tem­brie 2022, în cadrul pro­gra­mu­lui “Împre­u­nă soci­a­lă prin sport”. De Citiți mai mult

Bil­dun­gsre­gion Karlsruhe

Găsiți ofer­te edu­ca­țio­na­le onli­ne! Pe plat­for­ma onli­ne a regiu­nii edu­ca­țio­na­le Karl­sru­he www.bildungsregion-karlsruhe.de puteți găsi ofer­te edu­ca­țio­na­le pen­tru dife­ri­te gru­puri țin­tă. Subiec­te­le prin­ci­pa­le sunt: Şcoa­lă Pro­fe­sie Migra­ție Cul­tu­ră Sport 

Bios Pro­tec­ția Victimelor

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Ini­ția­ti­va de tra­ta­ment pen­tru pro­tec­ția vic­ti­me­lor (BIOS-BW) e. V. este o aso­ci­a­ție de jude­că­tori, pro­cu­rori, avo­cați, psi­ho­logi și alte per­soa­ne inte­re­sa­te. Ofer­ta BIOS-BW inclu­de în prin­ci­pal:   — Aju­tor pen­tru Citiți mai mult

Biro­ul Antidiscriminare

Con­sul­tan­ță și spri­jin pen­tru per­soa­ne­le care au sufe­rit dis­cri­mi­na­re  Cine ne poa­te con­tac­ta? Sus­ți­nem toa­te per­soa­ne­le care sunt direct sau indi­rect afec­ta­te de dis­cri­mi­na­re. Ser­vi­ci­i­le noas­tre de con­sul­tan­ță sunt întot­dea­u­na Citiți mai mult

Biro­ul pen­tru Ega­li­ta­tea de Șanse

Luni
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Marți
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Miercuri
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Joi
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Vineri
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

al ora­șu­lui Karl­sru­he Biro­ul pen­tru șanse ega­le al ora­șu­lui Karl­sru­he este un punct de con­tact pen­tru băr­bați și femei cu suges­tii, între­bări și recla­ma­ții pri­vind ega­li­ta­tea de șanse. Sună-ne dacă tu — Citiți mai mult

Bun venit la muncă

Plat­for­mă de locuri de mun­că care reu­neș­te refu­gi­a­ții în cău­ta­rea unui loc de mun­că și anga­ja­to­rii Welcome2Work este o plat­for­mă de pla­sa­re a unui loc de mun­că care reu­neș­te refu­gi­ați Citiți mai mult

Bur­si­eri Inter­națio­nali și Biro­ul de Bun venit

Pen­tru oame­nii de ști­in­ță stră­ini Inter­na­tio­nal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) este con­tac­tul cen­tral pen­tru mobi­li­ta­tea inter­națio­na­lă a oame­ni­lor de ști­in­ță la KIT. IScO con­si­li­a­ză oame­nii de ști­in­ță stră­ini care vin Citiți mai mult

Cafe­nea­ua de bun venit

Miercuri
16:00 - 18:00

Infor­ma­ții, aju­tor și con­tact Aflați des­pre gama de posi­bi­li­tăți aici în Karl­sru­he. Con­si­li­e­rii sunt dis­po­ni­bili pen­tru a vă aju­ta să vă găsiți dru­mul. Con­ver­sa­ție și rela­ție într-un cadru rela­xat. Ore Citiți mai mult

Cali­fi­ca­rea de recunoaștere

asis­ten­ță medi­ca­lă și îngri­ji­re medi­ca­lă cali­fi­ca­rea de recu­noaș­te­re vide ter­ra pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii din dome­ni­ul soci­al (vide ter­ra Aner­ken­nun­gsqu­a­li­fi­zi­e­rung für sozi­a­le Beru­fe) ofe­ră cali­fi­cări coor­do­na­te indi­vi­du­al pen­tru spe­cia­liști în asis­ten­ță medi­ca­lă, Citiți mai mult

Came­ră în cămine

Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he  Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he vă poa­te aju­ta să găsiți o came­ră într-unul din­tre cele 20 de cămi­ne comu­ne din Karl­sru­he și din împre­ju­ri­mi. Flyer de descărcat

Cău­ta­re apar­ta­men­te în ziare

Exis­tă mai mul­te zia­re gra­tu­i­te cu ofer­te de locu­in­țe, de ex. Dumi­ni­ca — der Sonn­tag Euca­lipt — Euka­lyp­tus Curi­er – der Kuri­er Revis­ta săp­tămâ­na­lă – Wochen­blatt  sau în BNN (Badis­che Neu­es­te Citiți mai mult

Cău­ta­re onli­ne de apartamente

Link-uri dife­ri­te Exis­tă o mul­ți­me de por­ta­luri onli­ne de cău­ta­re de locu­in­țe. Aici sunt cate­va exem­ple: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s‑wohnung-mieten/karlsruhe/c203l9186 https://www.immobilo.de/mieten/karlsruhe https://www.immobilienscout24.de/wohnen/baden-wuerttemberg,karlsruhe/mietwohnungen.html https://www.meinestadt.de/karlsruhe/immobilien/wohnungen https://www.quoka.de/vermietungen/vermietung-wohnungen/karlsruhe/cat_21_2103_ct_123473.html https://www.wg-gesucht.de/wohnungen-in-Karlsruhe.68.2.1.0.html https://www.wohnungsboerse.net/Karlsruhe/mieten/wohnungen https://www.wohnungsmarkt24.de/wohnung-mieten-karlsruhe  

Cău­tări de For­ma­re — Con­sul­ta­ție de Ucenicie

Marți
9:00 - 17:00
Miercuri
9:00 - 17:00
Joi
9:00 - 17:00

IHK Karl­sru­he Dual Trai­ning este moda­li­ta­tea ide­a­lă de a înce­pe o carie­ră de suc­ces. Echi­pa IHK Karl­sru­he vă sfă­tu­ieș­te în toa­te între­bă­ri­le lega­te de cău­ta­rea unui loc de uce­ni­cie. Con­si­li­e­rii Citiți mai mult

Ce mai faci?! — Geht was?!

Luni
08:00 - 17:00
Marți
14:00 - 17:00
Joi
14:00 - 17:00
Vineri
08:00 - 17:00

Pen­tru tineri între 15 și 27 de ani Pro­iec­tul Ce mai faci?! este un ser­vi­ciu de con­si­li­e­re și pla­sa­ment com­ple­men­tar și înso­ți­tor. Se adre­sea­ză tine­ri­lor cu vâr­ste cuprin­se între 15 și Citiți mai mult

Cen­tru de con­si­li­e­re Karl­sru­he pro­fa­mi­lia Karlsruhe

pro­fa­mi­lia Karl­sru­he Ser­vi­cii de con­si­li­e­re — Con­si­li­e­re pri­vind con­flic­te­le de sar­ci­nă — Con­si­li­e­re juri­di­că soci­a­lă — Con­si­li­e­re medi­ca­lă — Con­sul­ta­rea tine­ri­lor — Edu­ca­ție sexu­a­lă — con­si­li­e­re LGBTTIQ* — Sexu­a­li­ta­tea și… — Citiți mai mult

Cen­tru de con­si­li­e­re social

Joi
12:30 – 15:30

pen­tru ita­li­eni Ammor­ti­z­za­tori soci­ali Pen­si­oni Infort­uni, malat­tie profesionale

Cen­trul de con­si­li­e­re pen­tru schim­ba­rea benzii

Luni
Vineri

Pen­tru inte­gra­rea pe pia­ța mun­cii a per­soa­ne­lor cu sta­tut de rezi­den­ță nega­ran­ta­tă Vă sfă­tu­im în deta­liu cu sco­pul de a con­strui o per­spec­ti­vă asu­pra drep­tu­lui de șede­re și, ast­fel, de Citiți mai mult

Cen­trul Inter­națio­nal pen­tru Studenți

Luni
10:00 - 14:00
Marți
10:00 - 14:00
Miercuri
10:00 - 14:00
Joi
10:00 - 14:00
Vineri
10:00 - 14:00

la Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he La Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he puteți: — găsi un par­te­ner ling­vis­tic tan­dem, cu care vă puteți îmbu­nă­tăți abi­li­tă­ți­le ling­vis­ti­ce, — găsi aju­tor prin­­tr-un spon­sor, care vă aju­tă să vă Citiți mai mult

cjd-Chan­cen­ge­ber

Luni
Vineri

Adu­ce oame­nii și lucrul împre­u­nă Noi ofe­rim: — Însu­şi­rea lim­bii ger­ma­ne — Ofer­te de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă pen­tru părinți — Ofer­te de coa­chi­ng pen­tru trai­ning part-time și pen­tru intra­rea în cali­fi­ca­re, Citiți mai mult

COLA TAXI OK

Marți
19.00

COLA TAXI OKAY este un spa­țiu de pro­iect inter­cul­tu­ral care își pro­pu­ne să cre­e­ze un loc de întâl­ni­re, schimb și mun­că cre­a­ti­vă. Dorim să faci­li­tăm inte­gra­rea cul­tu­ra­lă reci­pro­că, sub ori­ce Citiți mai mult

Con­si­li­e­re de recunoaștere

Luni
Marți
Luni
Luni
Luni

Con­si­li­e­re pri­vind recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor stră­i­ne  Ai o cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă, sau un cer­ti­fi­cat de absol­vi­re sau o diplo­mă de stu­dii din stră­i­nă­ta­te? Ai nevo­ie de o recu­noaș­te­re? Vă vom infor­ma des­pre Citiți mai mult