(Re)orientare pro­fe­sio­na­lă CJD

Luni
08:30 - 16:00
Marți
08:30 - 16:00
Miercuri
08:30 - 16:00
Joi
08:30 - 16:00
Vineri
08:30 - 16:00

CJD (Re)orientare pro­fe­sio­na­lă Un loc de mun­că sta­bil, dis­trac­tiv și care ofe­ră inde­pen­den­ță finan­ci­a­ră! Și dum­ne­a­voas­tră puteți atin­ge acest obiec­tiv. Vă aju­tăm să găsiți ofer­ta potri­vi­tă. Prin (re)orientare pro­fe­sio­na­lă, for­ma­re Citiți mai mult

Admi­nis­tra­ția dis­tric­tu­a­lă Karlsruhe

Marți
8:00 - 12:00
Miercuri
8:00 - 12:00
Vineri
8:00 - 12:00
Marți
14:00 - 17:00

Mun­că de migra­ție și inte­gra­re în dis­tric­tul Karl­sru­he Dis­tric­tul Karl­sru­he ofe­ră aju­tor și spri­jin în urmă­toa­re­le dome­nii: — Tranzi­ția de la școa­lă la mun­că — Școli spon­so­ri­za­te de dis­tric­tul Karl­sru­he — Citiți mai mult

Agen­tia de competenta

Luni
9:00 - 17:00
Marți
9:00 - 17:00
Miercuri
9:00 - 17:00
Joi
14:00 - 18:00
Vineri
9:00 - 17:00

Pen­tru tine­rii cu vâr­sta cuprin­să între 15 și 25 de ani din zona ora­șu­lui Karl­sru­he Kom­pe­ten­za­gen­tur Karl­sru­he este un pro­iect de tranzi­ție de la școa­lă la mun­că. Vă sfă­tu­im în Citiți mai mult

Aju­tor pen­tru ucraineni

Per­mis de șede­re pen­tru refu­gi­ați aici Link zu den Bera­tun­gss­te­l­len aici Alte link-uri: Ucrai­neni din Karl­sru­he — DUV eV Asis­ten­ță pen­tru refu­gi­ați Karl­sru­he eV Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei și Migra­ți­ei BW Con­si­li­ul pen­tru Refu­gi­ați BW Ora­șul Citiți mai mult

Aju­tor pen­tru vic­ti­me­le vio­len­ței sau ale infrac­țiu­ni­lor sexuale

Pro­tec­ția vic­ti­me­lor din BIOS Aju­tor pen­tru vic­ti­me­le vio­len­ței sau ale infrac­țiu­ni­lor sexu­a­le Ini­ția­ti­va de tra­ta­ment pen­tru pro­tec­ția vic­ti­me­lor (BIOS-BW) e. V. este o aso­ci­a­ție de jude­că­tori, pro­cu­rori, avo­cați, psi­ho­logi și alte Citiți mai mult

Antre­na­ment ling­vis­tic — lim­ba ger­ma­nă lega­tă de locul de muncă

Antre­na­ment ling­vis­tic — lim­ba ger­ma­nă lega­tă de locul de mun­că Din cau­za lip­sei cunoș­tin­țe­lor ling­vis­ti­ce, can­di­da­ții întâm­pi­nă ade­sea difi­cul­tăți în a se sta­bili cu suc­ces pe pia­ța ger­ma­nă a mun­cii. De Citiți mai mult

Apli­ca­ția Arri­ve pen­tru migra­ție și refugiați

Apli­ca­ția Arri­ve pen­tru migra­ție și refu­gi­ați Înțe­le­ge­rea modu­lui în care func­țio­nea­ză Ger­ma­nia repre­zin­tă baza unei bune coe­xis­ten­țe. Toa­tă lumea are ace­leași obli­ga­ții și tre­bu­ie să res­pec­te legi­sla­ția ger­ma­nă. Dar toa­tă Citiți mai mult

Apli­ca­ția de sal­va­re prin vaccinare

Suport digi­tal pen­tru bari­e­re­le ling­vis­ti­ce din calea edu­ca­ți­ei pri­vind vac­ci­na­rea Coro­na. „Să asis­te per­so­na­lul de vac­ci­na­re din cen­tre­le de imu­ni­za­re. Pen­tru per­soa­ne­le care nu vor­besc ger­ma­nă sau cu defi­cien­țe de Citiți mai mult

Apli­ca­ția integreat

Pen­tru ora­șul Karl­sru­he Apli­ca­ția îi aju­tă pe cetă­țe­nii cu ori­gini de refu­gi­ați sau de migra­ție să acce­se­ze în mod inde­pen­dent diver­se ser­vi­cii și infor­ma­ții din dis­tric­tul Karl­sru­he. Apli­ca­ția este mul­ti­ling­vă Citiți mai mult

AWO — Întâl­ni­rea părinților

Marți
8:30 - 11:30
Joi
8:30 - 11:30

inter­na­ţio­nal Aceas­tă întâl­ni­re a părin­ți­lor are sco­pul de a vă oferi posi­bi­li­ta­tea de a intra în con­tact cu alți părinți. Spe­cia­liș­tii noș­tri cali­fi­cați și com­pe­tenți vor fi bucu­roși să vă Citiți mai mult

Bas­chet până la mie­zul nopții

Joi
ab 10 Uhr

După o pau­ză de doi ani de la Coro­na, ofer­ta spor­ti­vă gra­tu­i­tă “Bas­chet până la mie­zul nop­ții” va reîn­ce­pe pe 15 sep­tem­brie 2022, în cadrul pro­gra­mu­lui “Împre­u­nă soci­a­lă prin sport”. De Citiți mai mult

Biro­ul Antidiscriminare

Con­sul­tan­ță și spri­jin pen­tru per­soa­ne­le care au sufe­rit dis­cri­mi­na­re  Cine ne poa­te con­tac­ta? Sus­ți­nem toa­te per­soa­ne­le care sunt direct sau indi­rect afec­ta­te de dis­cri­mi­na­re. Ser­vi­ci­i­le noas­tre de con­sul­tan­ță sunt întot­dea­u­na Citiți mai mult

Biro­ul de con­su­la­ție pen­tru vii­to­rii stu­denți cu sta­tut de refugiat/migrant

Joi
14:00 - 16:00

Biro­ul de con­su­la­ție pen­tru vii­to­rii stu­denți cu sta­tut de refugiat/migrant Sun­teți inte­re­sat să stu­di­ați în Ger­ma­nia? În cadrul ore­lor de con­sul­ta­ții vă răs­pun­dem la între­bări. Vă rugăm să vă asi­gu­rați Citiți mai mult

Biro­ul pen­tru Ega­li­ta­tea de Șanse

Luni
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Marți
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Miercuri
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Joi
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Vineri
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

al ora­șu­lui Karl­sru­he Biro­ul pen­tru șanse ega­le al ora­șu­lui Karl­sru­he este un punct de con­tact pen­tru băr­bați și femei cu suges­tii, între­bări și recla­ma­ții pri­vind ega­li­ta­tea de șanse. Sună-ne dacă tu — Citiți mai mult

Bun venit la muncă

Plat­for­mă de locuri de mun­că care reu­neș­te refu­gi­a­ții în cău­ta­rea unui loc de mun­că și anga­ja­to­rii Welcome2Work este o plat­for­mă de pla­sa­re a unui loc de mun­că care reu­neș­te refu­gi­ați Citiți mai mult

Bur­sii Inter­națio­nali și Biro­ul de Bun venit

Bur­sii Inter­națio­nali și Biro­ul de Bun venit pen­tru oame­nii de ști­in­ță stră­ini Inter­na­tio­nal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) este con­tac­tul cen­tral pen­tru mobi­li­ta­tea inter­națio­na­lă a oame­ni­lor de ști­in­ță la KIT. IScO con­si­li­a­ză Citiți mai mult

Cali­fi­ca­rea de recunoaștere

asis­ten­ță medi­ca­lă și îngri­ji­re medi­ca­lă cali­fi­ca­rea de recu­noaș­te­re vide ter­ra pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii din dome­ni­ul soci­al (vide ter­ra Aner­ken­nun­gsqu­a­li­fi­zi­e­rung für sozi­a­le Beru­fe) ofe­ră cali­fi­cări coor­do­na­te indi­vi­du­al pen­tru spe­cia­liști în asis­ten­ță medi­ca­lă, Citiți mai mult

Came­ră în cămine

Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he  Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he vă poa­te aju­ta să găsiți o came­ră într-unul din­tre cele 20 de cămi­ne comu­ne din Karl­sru­he și din împre­ju­ri­mi. Flyer de descărcat

Cău­ta­re apar­ta­men­te în ziare

Exis­tă mai mul­te zia­re gra­tu­i­te cu ofer­te de locu­in­țe, de ex. Dumi­ni­ca — der Sonn­tag Euca­lipt — Euka­lyp­tus Curi­er – der Kuri­er Revis­ta săp­tămâ­na­lă – Wochen­blatt  sau în BNN (Badis­che Neu­es­te Citiți mai mult

Cău­ta­re onli­ne de apartamente

Cău­ta­re onli­ne de apar­ta­men­te Exis­tă o mul­ți­me de por­ta­luri onli­ne de cău­ta­re de locu­in­țe. Aici sunt cate­va exem­ple: 👉ImmoScout24 👉Immo­bi­lo 👉Kle­i­nanzei­genKarl­sru­he 👉mei­ne­sta­dt.de 👉Quo­ka.de 👉WG-Gesu­cht.de 👉Woh­nun­gs­bo­ur­se 👉Woh­nung24 👉Immowelt

Cău­tări de For­ma­re — Con­sul­ta­ție de Ucenicie

Marți
9:00 - 17:00
Miercuri
9:00 - 17:00
Joi
9:00 - 17:00

IHK Karl­sru­he Dual Trai­ning este moda­li­ta­tea ide­a­lă de a înce­pe o carie­ră de suc­ces. Echi­pa IHK Karl­sru­he vă sfă­tu­ieș­te în toa­te între­bă­ri­le lega­te de cău­ta­rea unui loc de uce­ni­cie. Con­si­li­e­rii Citiți mai mult

Cen­tru de con­si­li­e­re social

Joi
09:00 – 12:00

pen­tru ita­li­eni Ammor­ti­z­za­tori soci­ali Pen­si­oni Infort­uni, malat­tie profesionale

Cen­trul de con­si­li­e­re pen­tru femei pen­tru vio­len­ță domestică

Luni
09:00 - 12:00
Marți
09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Miercuri
09:00 - 12:00
Joi
09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Vineri
09:00 - 12:00

Cen­trul de con­si­li­e­re pen­tru femei pen­tru vio­len­ță domes­ti­că La cen­trul nos­tru de con­si­li­e­re din Kri­e­gss­tra­ße, ofe­rim con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că și psi­ho­so­ci­a­lă și spri­jin pen­tru feme­i­le care au fost supu­se vio­len­ței psi­ho­lo­gi­ce, Citiți mai mult

Cen­trul de con­si­li­e­re pro­fa­mi­lia Karlsruhe

Luni
09:00 - 10:00 / 15:00 - 18:00
Marți
09:00 - 10:00
Miercuri
09:00 - 12:00
Joi
15:00 - 16:00
Vineri
09:00 - 12:00

Pro­fa­mi­lia Karl­sru­he Aveți între­bări des­pre sar­ci­nă, sexu­a­li­ta­te, par­te­ne­ri­at sau pater­ni­ta­te? La pro fami­lia, veți pri­mi con­si­li­e­re pro­fe­sio­na­lă și con­fi­den­ți­a­lă. Drep­tu­ri­le dum­ne­a­voas­tră sunt în prim-pla­­­nul acti­vi­tă­ții noas­tre. Dorim ca toți oame­nii Citiți mai mult

Cen­trul Inter­națio­nal pen­tru Studenți

Luni
10:00 - 14:00
Marți
10:00 - 14:00
Miercuri
10:00 - 14:00
Joi
10:00 - 14:00
Vineri
10:00 - 14:00

la Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he La Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he puteți: — găsi un par­te­ner ling­vis­tic tan­dem, cu care vă puteți îmbu­nă­tăți abi­li­tă­ți­le ling­vis­ti­ce, — găsi aju­tor prin­­tr-un spon­sor, care vă aju­tă să vă Citiți mai mult

Comi­te­tul de inte­gra­re din Karlsruhe

Comi­te­tul de inte­gra­re al ora­șu­lui Karl­sru­he Pen­tru Karl­sru­he, ca oraș modern și cos­mo­po­lit, imi­gra­ția a jucat un rol impor­tant încă de la înfi­in­ța­rea ora­șu­lui. Oameni cu expe­rien­țe (de migra­ție) diver­se Citiți mai mult

Con­si­li­e­re AWO pri­vind migrația

Con­si­li­e­re AWO pri­vind migra­ția De la înce­pu­tul anu­lui 2005, AWO din ora­șul Karl­sru­he a ofe­rit con­si­li­e­re și spri­jin pen­tru imi­granți și fami­li­i­le aces­to­ra. Grup țin­tă Aveți domi­ci­li­ul în Karl­sru­he și Citiți mai mult

Con­si­li­e­re edu­ca­țio­na­lă pen­tru tine­rii migranți și părin­ții lor

Con­si­li­e­re edu­ca­țio­na­lă pen­tru tine­rii migranți și părin­ții lor Suc­ces la școa­lă Con­si­li­e­rea edu­ca­țio­na­lă pen­tru tine­rii migranți și părin­ții lor este un pro­iect al Inter­na­tio­na­ler Bund. Sco­pul este de a creș­te Citiți mai mult

Con­si­li­e­re în mate­rie de migra­ție — RDVBW

Luni
9:30 - 12:30
Marți
9:30 - 12:30
Miercuri
9:30 - 12:30
Joi
9:30 - 15:00
Vineri
9:30 - 12:30

Con­si­li­e­re pe pro­ble­me de inte­gra­re — Aso­ci­a­ția Româ­­no-Ger­­ma­­­nă din Baden Würt­tem­berg e.V. RDVBW ofe­ră aju­tor și spri­jin în toa­te situ­a­ți­i­le de via­ță pen­tru toți migran­ții din Karl­sru­he — în spe­cial Citiți mai mult

Con­si­li­e­re pen­tru refu­gi­ați și migrație

Marți
9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Marți
9.00 -12.00
Miercuri
9.00 -12.00
Joi
9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Vineri
9.00 -12.00

Orien­ta­rea refu­gi­a­ți­lor Ofer­te­le noas­tre: Con­si­li­em soli­ci­tan­ții de azil și refu­gi­ați recu­nos­cuți și res­pinși, pre­cum și per­soa­ne­le cu sta­tut de rezi­den­ță nere­gu­la­men­ta­ră și migran­ții în: între­bări refe­ri­toa­re la drep­tul de șede­re și azil Citiți mai mult