Înre­gis­tra­rea pen­tru ali­men­ta­rea cu curent

De obi­cei tre­bu­ie să vă înre­gis­trați per­so­nal numai pen­tru ali­men­ta­rea cu curent și cu gaz. Acest lucru se face la uzi­ne­le ora­șu­lui Karl­sru­he (Sta­d­twer­ke Karl­sru­he) sau la alţi fur­ni­zori. Aici este de aju­tor să cre­ați o pla­tă prin debit direct SEPA (SEPA-Last­schriftver­fa­hren). Ast­fel vi se vor retra­ge cos­tu­ri­le pen­tru curent direct din cont.

Unde?
Karl­sru­her Sta­d­twer­ke — Kun­den­cen­ter
Dax­lan­der­str. 72
76185 Karl­sru­he
+49 (0)721 599 0
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/  

Pro­gram cu publi­cul
De luni până joi: între ore­le 07:30 — 16:30
Vineri: între ore­le 07:30 — 15:00

Ce acte să adu­ceţi cu Dvs.?

  • Adre­sa
  • Data mută­rii
  • Numă­rul con­to­ru­lui și citi­rea contorului
  • Even­tu­al nume­le chi­ri­a­șu­lui anterior

În ce con­stau cos­tu­ri­le mele de întreținere?

Chi­ria locu­in­ței = chi­ria netă (KM) + cos­turi de între­ți­ne­re (NK)

Chi­ria netă plus cos­tu­ri­le de între­ți­ne­re se numeş­te War­m­mi­e­te (WM).

Cos­tu­ri­le de între­ți­ne­re sunt com­pu­se din chel­tu­ie­li­le pentru:

  • apă
  • curent/gaz
  • salu­bri­ta­te.

Între­bați care cos­turi de între­ți­ne­re sunt inclu­se în chi­ria Dvs. Une­ori plătiți cos­tu­ri­le de între­ți­ne­re direct pro­pri­e­ta­ru­lui. Însă exis­tă și situ­a­ția în care tre­bu­ie să vă înre­gis­trați pen­tru ali­men­ta­rea cu curent și să o plătiți chiar Dvs.