Con­cept AniKA

This image has an empty alt attribute; its file name is NEU_Anika_Logo_klein-schmal.jpg
  1. Ce repre­zen­tăm? (Ima­gi­ne)

Ani­KA — Anko­m­men din Karl­sru­he este o ali­an­ță a acto­ri­lor activi în poli­ti­ca de inte­gra­rea ora­șu­lui Karl­sru­he. Sco­pul ali­an­ței Ani­KA este de a dezvol­ta struc­tu­ra de întâm­pi­na­re a ora­șu­lui Karl­sru­he și a sta­bili „calea de inte­gra­re Karl­sru­he”. Ani­KA pro­mo­vea­ză per­cep­ția ora­șu­lui Karl­sru­he ca punct de atrac­ție pen­tru (noi) imi­granți. Ani­KA își doreș­te să devi­nă cen­trul pen­tru pri­mul con­tact legat de toa­te situ­a­ți­i­le vie­ții de zi cu zi pen­tru toți noii veniți, pen­tru o infor­ma­re rapi­dă și com­ple­tă și găsi­rea de ofer­te adecvate.

Ali­an­ța doreș­te să impli­ce toți acto­rii din ora­șul Karl­sru­he care sunt în con­tact cu imi­granți și să îi aju­te la conec­ta­rea într-un par­te­ne­ri­at bazat pe ega­li­ta­te. Ali­an­ța va îmbu­nă­tăți mun­ca par­te­ne­ri­lor prin faci­li­ta­rea schim­bu­lui de infor­ma­ții. Având carac­te­ris­ti­ca unei ali­an­țe dina­mi­ce aceas­ta se con­cen­trea­ză pe schim­bul per­ma­nent și dezvol­ta­rea comu­nă. Par­te­ne­rii ali­an­ței pro­mo­vea­ză activ vizi­bi­li­ta­tea și cunoaș­te­rea pro­iec­tu­lui Ani­KA. Inter­cul­tu­ra­li­ta­te și diver­si­ta­te ală­tu­ri de un anga­ja­ment față de valo­ri­le de liber­ta­te și demo­cra­ti­ce de bază sunt linii îndru­mă­toa­re evi­den­te ale mun­cii noas­tre. Ani­KA tre­bu­ie auzit și va acțio­na ca pur­tă­tor de cuvânt pen­tru ali­ați și imi­granți în via­ța poli­ti­că și va sus­ți­ne îmbu­nă­tă­ți­rea par­ti­ci­pă­rii democratice.

  1. Ce vrem să rea­li­zăm? (Scop)

Sco­pul mun­cii noas­tre este de a oferi noi­lor imi­granți un spri­jin sim­plu și clar și să le faci­li­tăm orien­ta­rea la noul domi­ci­liu. Ani­KA creș­te vizi­bi­li­ta­tea și trans­pa­ren­ța ofer­te­lor par­te­ne­ri­lor de ali­an­ță prin­tr-un lim­baj sim­plu. Struc­tu­ri­le admi­nis­tra­ți­ei și ale vie­ții publi­ce vor fi expli­ca­te pe înțe­le­sul tutu­ror. În para­lel vor fi pre­lu­a­te în per­ma­nen­ță noi ofer­te și va avea loc un schimb con­stant cu admi­nis­tra­ția loca­lă și poli­ti­ca comunală.

Ani­KA își pro­pu­ne să acțio­ne­ze ca o pun­te între acto­rii care acti­vea­ză în poli­ti­ca de inte­gra­re și gru­pu­ri­le țin­tă ale ofer­te­lor. Ani­KA cre­ea­ză oport­u­ni­tăți pen­tru întâl­niri tema­ti­ce și trans­for­mă imi­gran­ții în mul­ti­pli­ca­to­rii mun­cii sale.

  1. Cum dorim să rea­li­zăm? (Prin­ci­pii de baza)

Ani­KA are struc­turi cla­re și cana­le trans­pa­ren­te de lua­re a deci­zi­i­lor. Prin networ­king exis­tă un schimb con­stant de expe­rien­ță de spe­cia­li­ta­te și sunt faci­li­ta­te dis­tan­țe scur­te între căi­le de comu­ni­ca­re ale par­te­ne­ri­lor. În cadrul înțâl­ni­ri­lor regu­la­te ale ali­an­ței au loc schim­buri inten­si­ve de expe­rien­țe prin care se sta­bi­leș­te abor­da­rea comu­nă, se dezvol­tă subiec­te comu­ne și sunt dis­tri­bu­i­te sar­cini impor­tan­te. De exem­plu pot fi for­ma­te gru­puri de lucru care se ocu­pă de teme spe­ci­fi­ce cum ar fi pia­ța mun­cii, inte­gra­rea, înțe­le­ge­rea struc­tu­ri­lor admi­nis­tra­ti­ve și a res­pon­sa­bi­li­tă­ți­lor admi­nis­tra­ti­ve sau care se dedi­că edu­ca­ți­ei culturale.

Con­du­ce­rea Ani­KA în strân­să coo­pe­ra­re cu gru­pul de coor­do­na­re Ani­KA pre­gă­teș­te întâl­ni­ri­le ali­an­ței și comu­ni­că rezul­ta­te­le aces­to­ra tutu­ror par­te­ne­ri­lor Ani­KA. Obiec­ti­ve­le Ani­KA sunt împăr­tă­și­te de toți par­te­ne­rii ali­an­ței care lucrea­ză activ la dezvol­ta­rea stra­te­gi­i­lor și dis­tri­bu­i­rea mun­cii pres­ta­te de AniKA.

  1. Cum deve­niți mem­bru al Ali­an­ței? (Con­di­ții de aderare)

Mem­brii ali­an­ței pot deve­ni toți acto­rii impli­cați în imi­gra­ție și inte­gra­re în ora­șul Karl­sru­he care împăr­tă­șesc obiec­ti­ve­le și ima­gi­nea Ani­KA și sunt dis­puși să lucre­ze cu regu­la­ri­ta­te în ali­an­ță. Decla­ra­ția misiu­nii Ani­KA este baza pen­tru coo­pe­ra­re și este sus­ți­nu­tă și tră­i­tă de toți membrii.

Par­te­ne­rii de inte­gra­re pot fi insti­tu­ții, auto­ri­tăți, aso­ci­a­ții și alțe enti­tăți neco­mer­ci­a­le. Gru­pul de con­du­ce­re deci­de asu­pra noi­lor mem­brii ai ali­an­ței. Aces­tea se pre­zin­tă ali­an­ței cu o auto­des­cri­e­re care poa­te fi vizu­a­li­za­tă pe site-ul AniKA.

  1. Coo­pe­rări

Ali­an­ța Ani­KA înche­ie par­te­ne­ri­a­te de coo­pe­ra­re cu com­pa­nii și fun­da­ții care sus­țin ali­an­ța. Ofer­te­le lor pot fi vizu­a­li­za­te pe site-ul Ani­KA ei însă nefi­ind mem­bri ai ali­an­ței AniKA.