Sepa­ra­rea deșeurilor

În Karl­sru­he, guno­i­ul și deșe­u­ri­le orga­ni­ce pot fi arun­ca­te în patru con­tai­ne­re diferite:

Deșe­uri rezi­du­a­le (Rest­mü­ll): de exem­plu, cenu­șă rece, cau­ciuc, arti­co­le de igie­nă, cum ar fi batis­te, cera­mi­că, scutece.

Mate­ri­a­le reci­cla­bi­le (Wert­sto­ff): de exem­plu, plas­tic sau metal (amba­la­je), lemn netra­tat, folie de alu­mi­niu, cutii de car­ton pen­tru băuturi/lapte, polistiren.

Deșe­uri orga­ni­ce (Bioa­b­fa­ll): de exem­plu, flori și plan­te în ghi­veci, coji de ouă, deșe­uri de fruc­te și legu­me, zaț de cafea, coji de fruc­te (de exem­plu, coji de por­to­ca­le), res­turi de mân­ca­re cru­dă și găti­tă, pungi de ceai.

Hârtie/carton (Papier/Pappe): de exem­plu, hâr­tie, car­ton și car­ton, cărți, cata­lo­a­ge, pungi de hâr­tie, hâr­tie de scris, ziare.

Alte deșe­uri:

  • Bate­ri­i­le, sti­cla, tex­ti­le­le și deșe­u­ri­le verzi se colec­tea­ză la con­tai­ne­re­le ampla­sa­te în tot orașul
  • Mate­ri­a­le­le peri­cu­loa­se tre­bu­ie eli­mi­na­te la punc­te­le de colec­ta­re desem­na­te sau prin inter­me­di­ul colec­tă­ri­lor mobi­le de mate­ri­a­le periculoase.

Puteți găsi mai mul­te infor­ma­ții des­pre insta­la­ți­i­le de eli­mi­na­re a deșe­u­ri­lor la: www.karlsruhe.de/abfall

Sepa­ra­rea deșe­u­ri­lor ne aju­tă să ne pro­te­jăm medi­ul încon­ju­ră­tor, deo­a­re­ce faci­li­tea­ză reci­cla­rea mate­ri­a­le­lor, cum ar fi ambalajele.