Mobi­li­ta­tea

Cu tram­va­ie­le, metro­u­ri­le ușoa­re și auto­bu­ze­le puteți ajun­ge sim­plu și ușor în car­ti­e­re. Pe pagi­na de inter­net a aso­ci­a­ți­ei trans­por­ta­to­ri­lor Karl­sru­her Ver­ke­hr­sver­bu­nd (KVV) www.kvv.de găsiți toa­te infor­ma­ți­i­le impor­tan­te refe­ri­toa­re la ora­re­le de trans­port ale lini­i­lor indi­vi­du­a­le, diver­se­le tipuri de bile­te și vala­bi­li­ta­tea lor.

Prin inter­me­di­ul apli­ca­ți­ei KVV.live vă puteți infor­ma des­pre pro­gra­mul auto­bu­ze­lor și trenurilor. 

Şti­a­ţi că: ora­şul Karl­sru­he este un oraş al bici­cle­te­lor? Pen­tru bici­cliști exis­tă ade­sea pis­te de bici­cle­te ame­na­ja­te de‑a lun­gul a mul­tor străzi, pe lân­gă trotuar.

Cum cum­păr un bilet?

Dacă mer­geți rar sau oca­zio­nal cu auto­bu­zul sau trenul:

  • Metrou ușor AVG sau tram­vai VBK: Puteți cum­pă­ra un bilet de la auto­ma­te­le din sta­ție sau din tren. În prin­ci­piu, se poa­te plăti doar cu bani în numerar.
  • Auto­buz: Puteți cum­pă­ra bile­te de auto­buz de la auto­ma­te sau de la șofer.
  • Puteți cum­pă­ra bile­te și abo­na­men­te și prin inter­me­di­ul por­ta­lu­lui de bile­te pen­tru tele­fo­nul mobil al KVV: https://kvv.mobilesticket.de/ticketportal/
  • Bile­tul va fi ștam­pi­lat în tren sau în autobuz.
  • Vă puteți des­căr­ca sim­plu și rapid apli­ca­ția KVV.mobil pe smar­tpho­ne. Bile­te­le de auto­buz și tren pot fi cum­pă­ra­te comod prin­tr-un cont al aplicației.

Şti­a­ţi că: Pre­țul bile­tu­lui Dvs. depin­de de dis­tan­ța pe care o par­cur­geți. Dacă călă­to­riți pe teri­to­ri­ul ora­șu­lui Karl­sru­he aveți nevo­ie de tari­ful pre­vă­zut pen­tru peri­me­tre­le cuprin­se în doi așa-numiți „faguri“ (zwei Waben).

Sfat: Dacă vă depla­sați regu­lat cu auto­bu­zul sau tre­nul, meri­tă să faceți un abo­na­ment lunar sau anu­al. Exis­tă mul­te tipuri de bile­te dife­ri­te. Copi­ii, ele­ve­le și ele­vii, uce­ni­cii, uce­ni­ce­le, stu­den­ții și stu­den­te­le, pre­cum și per­soa­ne­le de pes­te 65 de ani și per­soa­ne­le în cău­ta­rea unui loc de mun­că plă­tesc mai puțin. Pen­tru aceștia exis­tă bile­te cu reducere.

Ast­fel exis­tă, de exem­plu, bile­te indi­vi­du­a­le, bile­te de grup, bile­te spe­ci­a­le pen­tru ele­ve și elevi, pre­cum și pen­tru uce­nici și uce­ni­ce, stu­denți și stu­den­te, abo­na­men­te luna­re, abo­na­men­te anu­a­le sau chiar bile­te vala­bi­le doar de la ora 9. Între­bați des­pre ele. Pri­miți infor­ma­ții de la cen­tre­le pen­tru cli­enți KVV din fața gării prin­ci­pa­le (Haup­tbah­nhof) și de la pia­ța Mar­k­tplatz (Karl-Frie­dri­ch-Stra­ße 9)!