Cur­suri de integrare

Cur­su­ri­le de inte­gra­re sunt cele mai popu­la­re cur­suri de lim­bi stră­i­ne. Aces­te cur­suri îi aju­tă pe migran­ții îndrep­tă­țiți să se inte­gre­ze în via­ța eco­no­mi­că, cul­tu­ra­lă și soci­a­lă ger­ma­nă. Cur­su­ri­le de inte­gra­re se fina­li­zea­ză, de obi­cei, cu un exa­men “Test de ger­ma­nă pen­tru imi­granți” (DTZ), care con­du­ce la nive­lul ling­vis­tic B1.

  • Noii imi­granți au drep­tul să urmeze o sin­gu­ră dată un curs de integrare.
  • Per­soa­ne­le care au locu­it deja în țară pen­tru o peri­oa­dă mai lun­gă de timp, pre­cum și cetă­țe­nii UE, pot fi admiși la cur­suri, în limi­ta locu­ri­lor disponibile,
  • Per­soa­ne­le cu cetă­țe­nie ger­ma­nă pot fi admi­se la cur­suri, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, în cazul în care nu au cunoș­tin­țe sufi­cien­te de lim­ba ger­ma­nă și au o nevo­ie spe­cia­lă de integrare.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re des­pre cur­su­ri­le de inte­gra­re și alte cur­suri de lim­bi stră­i­ne (și în alte limbi):

Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Migra­ție și Refu­gi­ați (BAMF)

Puteți găsi cur­suri de inte­gra­re în zona dum­ne­a­voas­tră pe har­ta inte­rac­ti­vă a BAMF

Urmă­toa­re­le școli de lim­bă ofe­ră cur­suri de inte­gra­re în Karlsruhe:

AAW Karl­sru­he
Gries­ba­chs­tra­ße 12
76185 Karl­sru­he
0721 850290
karlsruhe(at)aaw.de

Ber­litz Spra­chs­chu­le Karl­sru­he
Kai­ser­stra­ße 215
76133 Karl­sru­he
0721 26625
karlsruhe(at)berlitz.de

Dia­log Spra­chs­chu­le Karl­sru­he
Kai­ser­stra­ße 186
76133 Karl­sru­he
0721 1305957
info(at)dialog-sprachschule.eu

edu­GLO­BAL Insti­tut für Spra­che und Bil­dung Karl­sru­he
Erb­prin­zen­stra­ße 27
76133 Karl­sru­he
0721 2039990
info(at)eduglobal.de

Futu­re Gate Bil­dung und Trai­ning
Kai­ser­stra­ße 156
76133 Karl­sru­he
0721 66971359
info(at)future-gate.eu

Inter­na­tio­na­ler Bund
Sche­ffels­tra­ße 17
76135 Karl­sru­he
0721 85019–29
sprachkurse-karlsruhe(at)ib.de

Spra­cha­ka­de­mie Karl­sru­he
Wal­ds­tra­ße 41 — 43
76133 Karl­sru­he
0721 2039960
info(at)sprachakademie-karlsruhe.de

USS Karl­sru­he
Gries­ba­chs­tra­ße 12
76185 Karl­sru­he
0721 27660111
info(at)uss.de

Uni­ver­si­ta­tea Popu­la­ră din Karl­sru­he
Kai­se­ra­l­lee 12 e
76133 Karl­sru­he
0721 98575–19 sau 0721 98575–21
info(at)vhs-karlsruhe.de

QEW-Bil­dun­gs­zen­trum
Bah­nho­fs­tra­ße 46
76137 Karl­sru­he
0721 38316810
info@qew-bildungszentrum.de