AWO — Батьків­ські збори

Вівторок
8:30 - 11:30
Четвер
8:30 - 11:30

Між­на­ро­дний Ці батьків­ські збо­ри мають на меті дати вам можли­вість поспіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми батька­ми. Наші ква­лі­фі­ко­ва­ні та ком­пе­тен­тні спе­ці­а­лі­сти з раді­стю нада­дуть Вам кон­суль­та­цію та допомогу.

AWO мігра­цій­не консультування

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Цільо­ва гру­па Ви має­те місце про­жи­ва­н­ня в Карл­сруе і є стар­ше 27 років нове в Німеч­чи­ні з постій­ним місцем про­жи­ва­н­ня (напри­клад, з місцем про­жи­ва­н­ня для робо­ти, як визна­ний біже­нець, для воз­з’­єд­на­н­ня сім’ї…) пізній репа­трі­ант чита­ти далі

cjd-Chancengeber

Понеділок
П'ятниця

Збли­жу­ва­ти людей і пра­цю­ва­ти разом Ми про­по­ну­є­мо: — ово­ло­ді­н­ня німе­цькою мовою — Про­фо­рі­єн­та­цій­ні про­по­зи­ції для батьків — Коу­чин­го­ві про­по­зи­ції для навча­н­ня за сумі­сни­цтвом — і для всту­пу до ква­лі­фі­ка­ції, подаль­шо­го навча­н­ня та чита­ти далі

COLA TAXI OKAY

Вівторок
19.00

COLA TAXI OKAY – це між­куль­тур­ний про­є­ктний про­стір, який пра­гне ство­ри­ти місце для зустрі­чей, обмі­ну та твор­чої робо­ти. Ми хоче­мо забез­пе­чи­ти вза­єм­ну куль­тур­ну інте­гра­цію в будь-якій фор­мі та для всіх чита­ти далі

Culturel Franco-Allemand Stiftung Center

Понеділок
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Вівторок
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Середа
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Четвер
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
П'ятниця
9:30 - 12:30

Карл­сруе Неко­мер­цій­ний фонд CCFA Karlsruhe є дво­мов­ним куль­тур­ним та мов­ним цен­тром у цен­трі Карл­сруе. Наша про­по­зи­ція вклю­чає: *Опа­ну­ва­н­ня мови o Кур­си фран­цузь­кої мови для вивче­н­ня мови, під­го­тов­ки до іспи­тів, діло­вої фран­цузь­кої чита­ти далі

establi

Цифро­ва пла­тфор­ма для заснов­ни­ків-мігран­тів Establi під­три­мує нових гро­ма­дян та людей з‑за кор­до­ну, які мають тру­дно­щі з німе­цькою мовою, щоб поча­ти вла­сний бізнес у Німеч­чи­ні. Ми про­по­ну­є­мо мере­жу одно­дум­ців та екс­пер­тів, чита­ти далі

Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV — Бюро

Вівторок
15:00 - 18:00
Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00
П'ятниця
15:00 - 18:00

Необ­хі­дна реє­стра­ція Офіс Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV Alter Schlachthof 59 – Пра­во­за­хи­сний центр – 2 поверх зав­жди з вів­тор­ка по п’я­тни­цю — з 15:00 до 18:00 від­кри­то для вас ✅ Будь ласка, запи­ши: чита­ти далі

Medinetz

Середа
14:00 - 16:00

хво­рий без доку­мен­тів? Medinetz Karlsruhe — це центр меди­чних кон­суль­та­цій та пра­це­вла­шту­ва­н­ня для неле­галь­них мігран­тів, людей без меди­чно­го стра­ху­ва­н­ня або без ста­ту­су про­жи­ва­н­ня, біжен­ців і без­дом­них людей, які не мають чита­ти далі

mira-working і закон

Вівторок
16:00 - 20:00

Кон­суль­та­ції для біжен­ців та мігран­тів, які не є чле­на­ми ЄС Ви біже­нець і живе­те в Баден-Вюр­тем­бер­зі? У вас є робо­та чи зби­ра­є­те­ся поча­ти робо­ту най­ближ­чим часом? Чи є у вас пита­н­ня чи чита­ти далі

MUIMI

інфор­ма­ція рідною мовою для мігран­тів  Зустрі­чі від­бу­ва­ю­ться в асо­ці­а­ці­ях мігран­тів та батьків­ських кафе в шко­лах у Кальр­сруе. Тому зустрі­чі MIUMI – гості у вста­нов­ле­них закла­дах, де час, місце, атмо­сфе­ра та чита­ти далі

Open IT 3.0 — CyberForum

Понеділок
8:30 - 16:00
Вівторок
8:30 - 16:00
Середа
8:30 - 16:00
Четвер
8:30 - 16:00
П'ятниця
8:30 - 16:00

Ви з‑за кор­до­ну, має­те вче­ний сту­пінь або закін­чи­ли навча­н­ня в галу­зі інфор­ма­ти­ки, мате­ма­ти­ки чи техно­ло­гій і ще не зна­йшли від­по­від­но­го вхо­ду на німе­цький ринок пра­ці? CyberForum про­по­нує без­ко­штов­ні інди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції та чита­ти далі

OverDrive

Середа
10:00 - 11:00

Між­на­ро­дна Інтер­нет-бібліо­те­ка OverDrive — це без­ко­штов­на послу­га, яку про­по­нує ваша міська бібліо­те­ка, яка дозво­ляє бра­ти цифро­вий вміст (напри­клад, еле­ктрон­ні кни­ги та аудіо­кни­ги) у будь-який час і в будь-яко­­му місці. Все, що чита­ти далі

Perspective Now!Plus

Середа
17:00 - 19:00

Кон­та­кти та репе­ти­тор­ство для моло­дих біжен­ців Про­ект для моло­дих іммі­гран­тів (віком 14–27 років), осо­бли­во непов­но­лі­тніх без супро­во­ду. Він про­по­нує інди­ві­ду­аль­ні репе­ти­то­ри, кон­та­кти з одно­лі­тка­ми та кар’єрну орі­єн­та­цію, а також допо­мо­гу чита­ти далі

PIAzA

Четвер

Під­трим­ка іммі­гран­тів за темою навча­н­ня У цьо­му про­е­кті іммі­гран­там нада­є­ться під­трим­ка в їх пошу­ку осві­ти, напи­сан­ні доку­мен­тів та під­го­тов­ці до спів­бе­сі­ди. Під час навча­н­ня ком­па­нії та ста­же­ри можуть отри­ма­ти кон­суль­та­ції чита­ти далі

queerCafé

Вівторок

queerCafé спря­мо­ва­ний на ЛГБ­ТІК-мігра­н­тів та біжен­ців, які хочуть позна­йо­ми­ти­ся з інши­ми квір-людей у Карл­сруе. Ми хоті­ли б роз­по­ча­ти обмін і запро­по­ну­ва­ти реко­мен­да­ції щодо таких тем, як бути квір-мігра­н­том або біжен­цем чита­ти далі

SprechPunkt

Понеділок
18:30 - 20:00
Четвер
18:30 - 20:00

Пра­кти­куй­те німе­цьку разом Про­по­зи­ція пого­во­ри­ти німе­цькою разом у неве­ли­ких моде­ро­ва­них гру­пах. Якщо ви хоче­те вивча­ти та пра­кти­ку­ва­ти німе­цьку мову, ми ласка­во запро­шу­є­мо вас на наші дати. SprechPunkt — без­ко­штов­на про­по­зи­ція. Гру­пи чита­ти далі

Welcome2Work

Пла­тфор­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня, яка об’єднує біжен­ців, які шука­ють робо­ту, та робо­то­дав­ців Welcome2Work – це пла­тфор­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня, яка об’єднує біжен­ців і ком­па­нії: «Ми хоче­мо спро­сти­ти пошук робо­ти біжен­цям, а також запро­по­ну­ва­ти ком­па­ні­ям чита­ти далі

Аген­ція за компетенцію

Понеділок
9:00 - 17:00
Вівторок
9:00 - 17:00
Середа
9:00 - 17:00
Четвер
9:00 - 17:00
П'ятниця
9:00 - 17:00

Від 15 до 25 років є район міста Карл­сру­еа Аген­ція за ком­пе­тен­цію Karlsruhe projekt є пер­шо­кла­сним із шко­ли на робо­ту. Ради­мо вас у різних обла­стях і під­три­му­є­мо вас у вирі­шен­ні чита­ти далі

Анти­дис­кри­мі­на­цій­ний офіс

Кон­суль­та­ція та під­трим­ка людей, які зазна­ли дис­кри­мі­на­ції  Хто може зв’язатися з нами? Ми під­три­му­є­мо всіх людей, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но постра­жда­ли від дис­кри­мі­на­ції. Наші кон­суль­та­цій­ні послу­ги зав­жди без­ко­штов­ні. Що ми чита­ти далі

Баскет­бол до півночі

Четвер
ab 10 Uhr

Після дво­рі­чної коро­на­пе­рер­ви 15 вере­сня 2022 року зно­ву стар­тує без­ко­штов­на спор­тив­на про­по­зи­ція «Баскет­бол до пів­но­чі» в рам­ках про­гра­ми «Соці­аль­на єдність через спорт». З 22:00 до 24:00 моло­ді люди віком від 16 чита­ти далі

Батьків­ські збо­ри Bärenstark

Середа

Вста­нов­люй­те кон­та­кти з інши­ми батька­ми та їхні­ми дітьми в атмо­сфе­рі сні­дан­ку Батьки та діти віком до 4 років можуть спіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми батька­ми та дітьми в атмо­сфе­рі сімей­но­го сні­дан­ку на чита­ти далі

Без­ко­штов­ний курс німе­цької мови C1

Понеділок
9:00 - 12:15
Вівторок
9:00 - 12:15
Середа
9:00 - 12:15
Четвер
9:00 - 12:15
П'ятниця
9:00 - 12:15

для біжен­ців, заці­кав­ле­них у навчан­ні з хоро­шим рів­нем B2  DHBW Karlsruhe про­по­нує без­ко­штов­ний курс німе­цької мови C1 для біжен­ців і шука­чів при­тул­ку, які бажа­ють навча­ти­ся, три­чі на тиждень вран­ці, почи­на­ю­чи з чита­ти далі

Бізнес-лабо­ра­то­рія від SINGA

Business Lab від SINGA – це п’ятимісячна про­гра­ма під­при­єм­ни­цтва, ство­ре­на для нова­чків і з ними. Понад 70 людей із між­на­ро­дним досві­дом уже отри­ма­ли під­трим­ку у ство­рен­ні інно­ва­цій­но­го та стій­ко­го бізне­су чита­ти далі

Буди­нок куль­ту­ри Міка­до Є.В

Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри, гро­ма­дян­ської актив­но­сті та осо­би­стої іні­ці­а­ти­ви, а також ство­ре­н­ня місця для спіл­ку­ва­н­ня Метою асо­ці­а­ції є, серед іншо­го, попу­ля­ри­за­ція мисте­цтва та куль­ту­ри. Ціля­ми асо­ці­а­ції є: Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри та пра­ці райо­ну Змі­цне­н­ня чита­ти далі

Вело­шко­ла, вело­ту­ри, кур­си та май­стер-кла­си самодопомоги

Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00

ADFC Загаль­но­ні­ме­цька окру­жна асо­ці­а­ція вело­си­пе­дних клу­бів Карл­сруе   ADFC — Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Karlsruhe — це асо­ці­а­ція, яка пред­став­ляє інте­ре­си пов­сяк­ден­них вело­си­пе­ди­стів та ама­то­рів різно­го віку. Основ­ні напрям­ки робо­ти: Пла­ну­ва­н­ня чита­ти далі

Вивче­н­ня німе­цької мови

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Інте­гра­цій­ні кур­си в Карл­сруе Ми допо­мо­же­мо вам із заяв­ка­ми, від­по­ві­мо на запи­та­н­ня, які вини­кнуть, і зна­йде­мо для вас від­по­від­ний курс інте­гра­ції в Карл­сруе. Зв’яжіться з нами для запи­су на при­йом чита­ти далі

Визна­н­ня та кваліфікація

Понеділок
Четвер

Кон­суль­та­цій­ні послу­ги від IQ-Netzwerk (IQ-Network) на ibz та BiZ  Це про­по­зи­ція кон­суль­та­цій­них цен­трів з визна­н­ня іно­зем­них про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій у Баден-Вюр­те­м­бе­р­зі. Інфор­ма­ція для мігран­тів та уста­нов на тему «визна­н­ня іно­зем­них ква­лі­фі­ка­цій». Довід­ко­ва чита­ти далі

Від жін­ки до жінки

Вівторок
10:00 - 11:15

Онлайн-курс роз­мо­ви – четвер Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німе­цькою? — Тоді це пра­виль­не місце для вас! Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду чита­ти далі

Від жін­ки до жінки

Онлайн-курс роз­мо­ви – вів­то­рок Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німе­цькою? — Тоді це пра­виль­не місце для вас! Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду чита­ти далі

Гово­ріть кра­ще німецькою

Середа

Покра­щуй­те свою вимо­ву та мову тіла Про­по­зи­ція «Роз­мов­ляй кра­ще німе­цькою» від­бу­ва­є­ться у сере­ду вдень у нових кім­на­тах AWO у новій публі­чній бібліо­те­ці в Карл­сруе Мюль­бург. Участь можли­ва після пер­шо­го спів­бе­сі­ди, для чита­ти далі