AWO — Батьків­ські збори

Вівторок
8:30 - 11:30
Четвер
8:30 - 11:30

Між­на­ро­дний Ці батьків­ські збо­ри мають на меті дати вам можли­вість поспіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми батька­ми. Наші ква­лі­фі­ко­ва­ні та ком­пе­тен­тні спе­ці­а­лі­сти з раді­стю нада­дуть Вам кон­суль­та­цію та допомогу.

AWO мігра­цій­не консультування

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Цільо­ва гру­па Ви має­те місце про­жи­ва­н­ня в Карл­сруе і є стар­ше 27 років нове в Німеч­чи­ні з постій­ним місцем про­жи­ва­н­ня (напри­клад, з місцем про­жи­ва­н­ня для робо­ти, як визна­ний біже­нець, для воз­з’­єд­на­н­ня сім’ї…) пізній репа­трі­ант чита­ти далі

cjd-Chancengeber

Понеділок
П'ятниця

Збли­жу­ва­ти людей і пра­цю­ва­ти разом Ми про­по­ну­є­мо: — ово­ло­ді­н­ня німе­цькою мовою — Про­фо­рі­єн­та­цій­ні про­по­зи­ції для батьків — Коу­чин­го­ві про­по­зи­ції для навча­н­ня за сумі­сни­цтвом — і для всту­пу до ква­лі­фі­ка­ції, подаль­шо­го навча­н­ня та чита­ти далі

Culturel Franco-Allemand Stiftung Center

Понеділок
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Вівторок
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Середа
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Четвер
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
П'ятниця
9:30 - 12:30

Карл­сруе Неко­мер­цій­ний фонд CCFA Karlsruhe є дво­мов­ним куль­тур­ним та мов­ним цен­тром у цен­трі Карл­сруе. Наша про­по­зи­ція вклю­чає: *Опа­ну­ва­н­ня мови o Кур­си фран­цузь­кої мови для вивче­н­ня мови, під­го­тов­ки до іспи­тів, діло­вої фран­цузь­кої чита­ти далі

Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV — Бюро

Вівторок
15:00 - 18:00
Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00
П'ятниця
15:00 - 18:00

Необ­хі­дна реє­стра­ція Офіс Flüchtlingshilfe Karlsruhe eV Alter Schlachthof 59 – Пра­во­за­хи­сний центр – 2 поверх зав­жди з вів­тор­ка по п’я­тни­цю — з 15:00 до 18:00 від­кри­то для вас ✅ Будь ласка, запи­ши: чита­ти далі

Medinetz

Середа
14:00 - 16:00

хво­рий без доку­мен­тів? Medinetz Karlsruhe — це центр меди­чних кон­суль­та­цій та пра­це­вла­шту­ва­н­ня для неле­галь­них мігран­тів, людей без меди­чно­го стра­ху­ва­н­ня або без ста­ту­су про­жи­ва­н­ня, біжен­ців і без­дом­них людей, які не мають чита­ти далі

mira-working і закон

Вівторок
16:00 - 20:00

Кон­суль­та­ції для біжен­ців та мігран­тів, які не є чле­на­ми ЄС Ви біже­нець і живе­те в Баден-Вюр­тем­бер­зі? У вас є робо­та чи зби­ра­є­те­ся поча­ти робо­ту най­ближ­чим часом? Чи є у вас пита­н­ня чи чита­ти далі

MUIMI

інфор­ма­ція рідною мовою для мігран­тів  Зустрі­чі від­бу­ва­ю­ться в асо­ці­а­ці­ях мігран­тів та батьків­ських кафе в шко­лах у Кальр­сруе. Тому зустрі­чі MIUMI – гості у вста­нов­ле­них закла­дах, де час, місце, атмо­сфе­ра та чита­ти далі

Open IT 3.0 — CyberForum

Ви з‑за кор­до­ну, має­те вче­ний сту­пінь або закін­чи­ли навча­н­ня в галу­зі інфор­ма­ти­ки, мате­ма­ти­ки чи техно­ло­гій і ще не зна­йшли від­по­від­но­го вхо­ду на німе­цький ринок пра­ці? CyberForum про­по­нує без­ко­штов­ні інди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції та чита­ти далі

OverDrive

Середа
10:00 - 11:00

Між­на­ро­дна Інтер­нет-бібліо­те­ка OverDrive — це без­ко­штов­на послу­га, яку про­по­нує ваша міська бібліо­те­ка, яка дозво­ляє бра­ти цифро­вий вміст (напри­клад, еле­ктрон­ні кни­ги та аудіо­кни­ги) у будь-який час і в будь-яко­­му місці. Все, що чита­ти далі

queerCafé у Карлсруе

Вівторок

queerCafé у Карл­сруе QueerCafé — це від­кри­те місце зустрі­чей для між­на­ро­дних ЛГБ­ТІК-людей у Карл­сруе. Це можли­вість позна­йо­ми­ти­ся з нови­ми людьми, обмі­ня­ти­ся іде­я­ми та про­ве­сти час з інши­ми квір-людьми з усьо­го чита­ти далі

SprechPunkt

Понеділок
18:30 - 20:00
Четвер
18:30 - 20:00

Пра­кти­куй­те німе­цьку разом Про­по­зи­ція пого­во­ри­ти німе­цькою разом у неве­ли­ких моде­ро­ва­них гру­пах. Якщо ви хоче­те вивча­ти та пра­кти­ку­ва­ти німе­цьку мову, ми ласка­во запро­шу­є­мо вас на наші дати. SprechPunkt — без­ко­штов­на про­по­зи­ція. Гру­пи чита­ти далі

Spurwechsel — інте­гра­ція рин­ку праці

Понеділок
П'ятниця

Для інте­гра­ції на ринок пра­ці для людей із неза­без­пе­че­ним ста­ту­сом про­жи­ва­н­ня Spurwechsel — інте­гра­ція рин­ку пра­ці Як толе­ран­тні осо­би, так і ті, хто має дозвіл на про­жи­ва­н­ня, рока­ми пере­бу­ва­ють у своє­рі­дній чита­ти далі

Welcome2Work

Пла­тфор­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня, яка об’єднує біжен­ців, які шука­ють робо­ту, та робо­то­дав­ців Welcome2Work – це пла­тфор­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня, яка об’єднує біжен­ців і ком­па­нії: «Ми хоче­мо спро­сти­ти пошук робо­ти біжен­цям, а також запро­по­ну­ва­ти ком­па­ні­ям чита­ти далі

ZeSIA — Центр сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, іден­ти­чно­сті та обі­зна­но­сті Карлсруе

Понеділок
13:00 - 16:00
Вівторок
10:00 - 13:00
Середа
13:00 - 16:00
Четвер
15:00 - 18:00

ZeSIA — Центр сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, іден­ти­чно­сті та обі­зна­но­сті Карл­сруе ZeSIA — це кон­суль­та­цій­ний центр під егі­дою AIDS-Hilfe Karlsruhe. Ми про­по­ну­є­мо всім бажа­ю­чим ком­пе­тен­тні кон­суль­та­ції та під­трим­ку з питань сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, чита­ти далі

Аген­ція за компетенцію

Понеділок
9:00 - 17:00
Вівторок
9:00 - 17:00
Середа
9:00 - 17:00
Четвер
14:00 - 18:00
П'ятниця
9:00 - 17:00

Від 15 до 25 років є район міста Карл­сру­еа Аген­ція за ком­пе­тен­цію Karlsruhe projekt є пер­шо­кла­сним із шко­ли на робо­ту. Ради­мо вас у різних обла­стях і під­три­му­є­мо вас у вирі­шен­ні чита­ти далі

Анти­дис­кри­мі­на­цій­ний офіс

Кон­суль­та­ція та під­трим­ка людей, які зазна­ли дис­кри­мі­на­ції  Хто може зв’язатися з нами? Ми під­три­му­є­мо всіх людей, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но постра­жда­ли від дис­кри­мі­на­ції. Наші кон­суль­та­цій­ні послу­ги зав­жди без­ко­штов­ні. Що ми чита­ти далі

Баскет­бол до півночі

Четвер
ab 10 Uhr

Після дво­рі­чної коро­на­пе­рер­ви 15 вере­сня 2022 року зно­ву стар­тує без­ко­штов­на спор­тив­на про­по­зи­ція «Баскет­бол до пів­но­чі» в рам­ках про­гра­ми «Соці­аль­на єдність через спорт». З 22:00 до 24:00 моло­ді люди віком від 16 чита­ти далі

Бізнес-лабо­ра­то­рія від SINGA

Ви хоче­те роз­по­ча­ти свій бізнес у Німеч­чи­ні або ста­ти само­зайня­тим? Бізнес-лабо­­ра­­то­­рія під­три­мує вас. Business Lab від SINGA — це 5‑місячна онлайн-про­­гра­­ма з під­при­єм­ни­цтва для поча­тків­ців та разом з ними. Почи­на­ю­чи з 2018 чита­ти далі

Буди­нок куль­ту­ри Міка­до Є.В

Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри, гро­ма­дян­ської актив­но­сті та осо­би­стої іні­ці­а­ти­ви, а також ство­ре­н­ня місця для спіл­ку­ва­н­ня Метою асо­ці­а­ції є, серед іншо­го, попу­ля­ри­за­ція мисте­цтва та куль­ту­ри. Ціля­ми асо­ці­а­ції є: Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри та пра­ці райо­ну Змі­цне­н­ня чита­ти далі

Вело­шко­ла, вело­ту­ри, кур­си та май­стер-кла­си самодопомоги

Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00

ADFC Загаль­но­ні­ме­цька окру­жна асо­ці­а­ція вело­си­пе­дних клу­бів Карл­сруе   ADFC — Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Karlsruhe — це асо­ці­а­ція, яка пред­став­ляє інте­ре­си пов­сяк­ден­них вело­си­пе­ди­стів та ама­то­рів різно­го віку. Основ­ні напрям­ки робо­ти: Пла­ну­ва­н­ня чита­ти далі

Вивче­н­ня німе­цької мови

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Інте­гра­цій­ні кур­си в Карл­сруе Ми допо­мо­же­мо вам із заяв­ка­ми, від­по­ві­мо на запи­та­н­ня, які вини­кнуть, і зна­йде­мо для вас від­по­від­ний курс інте­гра­ції в Карл­сруе. Зв’яжіться з нами для запи­су на при­йом чита­ти далі

Визна­н­ня та кваліфікація

Понеділок
Четвер

Кон­суль­та­цій­ні послу­ги від IQ-Netzwerk (IQ-Network) на ibz та BiZ  Це про­по­зи­ція кон­суль­та­цій­них цен­трів з визна­н­ня іно­зем­них про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій у Баден-Вюр­те­м­бе­р­зі. Інфор­ма­ція для мігран­тів та уста­нов на тему «визна­н­ня іно­зем­них ква­лі­фі­ка­цій». Довід­ко­ва чита­ти далі

Від жін­ки до жінки

Вівторок
10:00 - 11:15

Онлайн-курс роз­мо­ви – четвер Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німе­цькою? — Тоді це пра­виль­не місце для вас! Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду чита­ти далі

Від жін­ки до жінки

Онлайн-курс роз­мо­ви – вів­то­рок Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німе­цькою? — Тоді це пра­виль­не місце для вас! Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду чита­ти далі

Гет було?! — Про­фе­сій­на орієнтація

Понеділок
08:00 - 17:00
Вівторок
14:00 - 17:00
Четвер
14:00 - 17:00
П'ятниця
08:00 - 17:00

Гет було?! — Про­фе­сій­на орі­єн­та­ція Для моло­дих людей віком від 15 до 27 років Про­ект ” Geht was?! ” є дода­тко­вою та супро­від­ною послу­гою з кон­суль­ту­ва­н­ня та пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Вона спря­мо­ва­на на чита­ти далі

Гово­ріть кра­ще німецькою

Середа

Покра­щуй­те свою вимо­ву та мову тіла Про­по­зи­ція «Роз­мов­ляй кра­ще німе­цькою» від­бу­ва­є­ться у сере­ду вдень у нових кім­на­тах AWO у новій публі­чній бібліо­те­ці в Карл­сруе Мюль­бург. Участь можли­ва після пер­шо­го спів­бе­сі­ди, для чита­ти далі

Гра­фік робо­ти Фар­сі та Дарі

П'ятниця
13:00 - 15:00

Кон­суль­ту­ва­н­ня Щоп’ятниці в Цен­трі прав люди­ни про­во­дя­ться кон­суль­та­ції на фар­сі та дарі. Під час коро­ни: кон­суль­та­ції через Whats App та відеодзвінок

Для між­на­ро­дних професіоналів

шукаю робо­ту в STEM секто­рі Про­ект ІНТЕРПРОФ-ТЕХ – це робо­ча про­гра­ма для між­на­ро­дних про­фе­сіо­на­лів, які шука­ють робо­ту в секто­рі STEM: наук, техно­ло­гій, техні­ки та мате­ма­ти­ки (Маши­но­бу­ду­ва­н­ня / Меха­тро­ні­ка, Еле­ктро­те­хні­ка / Еле­ктро­ні­ка, чита­ти далі

Довід­ник Німеччина

Інфор­ма­цій­ний пор­тал Handbookgermany.de — це бага­то­мов­ний інфор­ма­цій­ний пор­тал про жит­тя в Німеч­чи­ні для людей, які тіль­ки-но в Німеч­чи­ні. Наша вимо­га поля­гає в тісній спів­пра­ці з нашою цільо­вою гру­пою. Ми хоче­мо чита­ти далі