AWO — Батьків­ські збори

Вівторок
8:30 - 11:30
Четвер
8:30 - 11:30

Між­на­ро­дний Ці батьків­ські збо­ри мають на меті дати вам можли­вість поспіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми батька­ми. Наші ква­лі­фі­ко­ва­ні та ком­пе­тен­тні спе­ці­а­лі­сти з раді­стю нада­дуть Вам кон­суль­та­цію та допомогу.

AWO мігра­цій­не консультування

AWO мігра­цій­не кон­суль­ту­ва­н­ня З поча­тку 2005 року AWO міста Карл­сруе про­по­нує кон­суль­та­ції та під­трим­ку для іммі­гран­тів та їхніх сімей. Цільо­ва гру­па У вас є рези­ден­ція в Карл­сруе, і ви живе­те там: стар­ше 27 років чита­ти далі

Culturel Franco-Allemand Stiftung Center

Понеділок
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Вівторок
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Середа
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Четвер
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
П'ятниця
9:30 - 12:30

Карл­сруе Неко­мер­цій­ний фонд CCFA Karlsruhe є дво­мов­ним куль­тур­ним та мов­ним цен­тром у цен­трі Карл­сруе. Наша про­по­зи­ція вклю­чає: *Опа­ну­ва­н­ня мови o Кур­си фран­цузь­кої мови для вивче­н­ня мови, під­го­тов­ки до іспи­тів, діло­вої фран­цузь­кої чита­ти далі

Kulturküche Karlsruhe

Понеділок
11:00 - 15:00
Вівторок
11:00 - 15:00
Середа
11:00 - 15:00
Четвер
11:00 - 15:00
П'ятниця
11:00 - 15:00

Kulturküche в Карл­сруе — це миро­твор­чий центр для всіх, який ство­рює можли­во­сті для єдна­н­ня посе­ред цен­тру міста, супро­во­джу­є­ться соці­аль­ною педа­го­гі­кою та запро­шує до уча­сті гро­ма­дян­ське суспіль­ство. Місце для бен­ке­ту Місце чита­ти далі

LERNBOX та Welcome Café від Flüchtlingshilfe Karlsruhe

Понеділок
15:00 - 18:00
Вівторок
15:00 - 18:00
Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00
П'ятниця
15:00 - 18:00

LERNBOX та Welcome Café від Flüchtlingshilfe Karlsruhe  Нара­зі про­е­кти LERNBOX та Welcome Café SALON RESOURCE орга­ні­за­ції Flüchtlingshilfe Karlsruhe e.V. від­бу­ва­ю­ться кожно­го дня з поне­діл­ка по п’я­тни­цю з 15:00 до 18 чита­ти далі

Medinetz

Середа
14:00 - 16:00

хво­рий без доку­мен­тів? Medinetz Karlsruhe — це центр меди­чних кон­суль­та­цій та пра­це­вла­шту­ва­н­ня для неле­галь­них мігран­тів, людей без меди­чно­го стра­ху­ва­н­ня або без ста­ту­су про­жи­ва­н­ня, біжен­ців і без­дом­них людей, які не мають чита­ти далі

Open IT 3.0 — CyberForum

Ви з‑за кор­до­ну, має­те вче­ний сту­пінь або закін­чи­ли навча­н­ня в галу­зі інфор­ма­ти­ки, мате­ма­ти­ки чи техно­ло­гій і ще не зна­йшли від­по­від­но­го вхо­ду на німе­цький ринок пра­ці? CyberForum про­по­нує без­ко­штов­ні інди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції та чита­ти далі

queerCafé у Карлсруе

Вівторок

queerCafé у Карл­сруе QueerCafé — це від­кри­те місце зустрі­чей для між­на­ро­дних ЛГБ­ТІК-людей у Карл­сруе. Це можли­вість позна­йо­ми­ти­ся з нови­ми людьми, обмі­ня­ти­ся іде­я­ми та про­ве­сти час з інши­ми квір-людьми з усьо­го чита­ти далі

SprechPunkt

Понеділок
18:30 - 20:00
Четвер
18:30 - 20:00

Пра­кти­куй­те німе­цьку разом Про­по­зи­ція пого­во­ри­ти німе­цькою разом у неве­ли­ких моде­ро­ва­них гру­пах. Якщо ви хоче­те вивча­ти та пра­кти­ку­ва­ти німе­цьку мову, ми ласка­во запро­шу­є­мо вас на наші дати. SprechPunkt — без­ко­штов­на про­по­зи­ція. Гру­пи чита­ти далі

Spurwechsel — інте­гра­ція рин­ку праці

Понеділок
П'ятниця

Для інте­гра­ції на ринок пра­ці для людей із неза­без­пе­че­ним ста­ту­сом про­жи­ва­н­ня Spurwechsel — інте­гра­ція рин­ку пра­ці Як толе­ран­тні осо­би, так і ті, хто має дозвіл на про­жи­ва­н­ня, рока­ми пере­бу­ва­ють у своє­рі­дній чита­ти далі

Willkommenscafé

Середа
16:00 - 18:00

Willkommenscafé Інфор­ма­ція, орі­єн­та­ція, допо­мо­га та кон­та­кти для іммі­гран­тів Про­ект“Ласка­во про­си­мо до Карл­сруе” про­по­нує поча­тко­ву інфор­ма­цію та орі­єн­та­цію для іммі­гран­тів з одно­го дже­ре­ла. Ми хоче­мо допо­мог­ти вам від­чу­ти себе бажа­ним гостем чита­ти далі

ZeSIA — Центр сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, іден­ти­чно­сті та обі­зна­но­сті Карлсруе

Понеділок
13:00 - 16:00
Вівторок
10:00 - 13:00
Середа
13:00 - 16:00
Четвер
15:00 - 18:00

ZeSIA — Центр сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, іден­ти­чно­сті та обі­зна­но­сті Карл­сруе ZeSIA — це кон­суль­та­цій­ний центр під егі­дою AIDS-Hilfe Karlsruhe. Ми про­по­ну­є­мо всім бажа­ю­чим ком­пе­тен­тні кон­суль­та­ції та під­трим­ку з питань сексу­аль­но­го здо­ро­в’я, чита­ти далі

Аген­ція за компетенцію

Понеділок
9:00 - 17:00
Вівторок
9:00 - 17:00
Середа
9:00 - 17:00
Четвер
14:00 - 18:00
П'ятниця
9:00 - 17:00

Від 15 до 25 років є район міста Карл­сру­еа Аген­ція за ком­пе­тен­цію Karlsruhe projekt є пер­шо­кла­сним із шко­ли на робо­ту. Ради­мо вас у різних обла­стях і під­три­му­є­мо вас у вирі­шен­ні чита­ти далі

Ада­пта­цій­ні ква­лі­фі­ка­ції для про­фе­сій у сфе­рі охо­ро­ни здоров’я

Визна­н­ня озна­чає, що іно­зем­на про­фе­сій­на ква­лі­фі­ка­ція є юри­ди­чно екві­ва­лен­тною німе­цькій про­фе­сій­ній ква­лі­фі­ка­ції. Коли німе­цькі орга­ни пере­ві­ря­ють екві­ва­лен­тність вашої ква­лі­фі­ка­ції, це нази­ва­є­ться “про­це­ду­ра визна­н­ня” або “пере­вір­ка екві­ва­лен­тно­сті”. Про­фе­сії в галу­зі охо­ро­ни чита­ти далі

Анти­дис­кри­мі­на­цій­ний офіс Карлсруе

Кон­суль­та­ції та під­трим­ка людей, які зазна­ли дис­кри­мі­на­ції Хто може зв’язатися з нами? Ми під­три­му­є­мо всіх людей, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но постра­жда­ли від дис­кри­мі­на­ції. Наші кон­суль­та­цій­ні послу­ги зав­жди без­ко­штов­ні. Що ми про­по­ну­є­мо? чита­ти далі

Баскет­бол до півночі

Четвер
ab 10 Uhr

Після дво­рі­чної коро­на­пе­рер­ви 15 вере­сня 2022 року зно­ву стар­тує без­ко­штов­на спор­тив­на про­по­зи­ція «Баскет­бол до пів­но­чі» в рам­ках про­гра­ми «Соці­аль­на єдність через спорт». З 22:00 до 24:00 моло­ді люди віком від 16 чита­ти далі

Без­ко­штов­ні кон­суль­та­ції з тру­до­во­го та соці­аль­но­го права

Ми хоче­мо допо­мог­ти людям спра­ве­дли­во інте­гру­ва­ти­ся на рин­ку пра­ці, інфор­му­ю­чи їх про їхні тру­до­ві пра­ва, а також супро­во­джу­ю­чи та під­три­му­ю­чи їх у від­сто­ю­ван­ні сво­їх прав та обов’язків. Без­ко­штов­ні кон­суль­та­ції з чита­ти далі

Бізнес-лабо­ра­то­рія від SINGA

Ви хоче­те роз­по­ча­ти свій бізнес у Німеч­чи­ні або ста­ти само­зайня­тим? Бізнес-лабо­­ра­­то­­рія під­три­мує вас. Business Lab від SINGA — це 5‑місячна онлайн-про­­гра­­ма з під­при­єм­ни­цтва для поча­тків­ців та разом з ними. Почи­на­ю­чи з 2018 чита­ти далі

Буди­нок куль­ту­ри Міка­до Є.В

Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри, гро­ма­дян­ської актив­но­сті та осо­би­стої іні­ці­а­ти­ви, а також ство­ре­н­ня місця для спіл­ку­ва­н­ня Метою асо­ці­а­ції є, серед іншо­го, попу­ля­ри­за­ція мисте­цтва та куль­ту­ри. Ціля­ми асо­ці­а­ції є: Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри та пра­ці райо­ну Змі­цне­н­ня чита­ти далі

Вело­шко­ла, вело­ту­ри, кур­си та май­стер-кла­си самодопомоги

Середа
15:00 - 18:00
Четвер
15:00 - 18:00

ADFC Загаль­но­ні­ме­цька окру­жна асо­ці­а­ція вело­си­пе­дних клу­бів Карл­сруе   ADFC — Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Karlsruhe — це асо­ці­а­ція, яка пред­став­ляє інте­ре­си пов­сяк­ден­них вело­си­пе­ди­стів та ама­то­рів різно­го віку. Основ­ні напрям­ки робо­ти: Пла­ну­ва­н­ня чита­ти далі

Вивче­н­ня німе­цької мови

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

Інте­гра­цій­ні кур­си в Карл­сруе Ми допо­мо­же­мо вам із заяв­ка­ми, від­по­ві­мо на запи­та­н­ня, які вини­кнуть, і зна­йде­мо для вас від­по­від­ний курс інте­гра­ції в Карл­сруе. Зв’яжіться з нами для запи­су на при­йом чита­ти далі

Від жін­ки до жінки

Вівторок
10:00 - 11:15

Онлайн-курс роз­мо­ви – четвер Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німе­цькою? — Тоді це пра­виль­не місце для вас! Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду чита­ти далі

Гет було?! — Про­фе­сій­на орієнтація

Понеділок
08:00 - 17:00
Вівторок
14:00 - 17:00
Четвер
14:00 - 17:00
П'ятниця
08:00 - 17:00

Гет було?! — Про­фе­сій­на орі­єн­та­ція Для моло­дих людей віком від 15 до 27 років Про­ект ” Geht was?! ” є дода­тко­вою та супро­від­ною послу­гою з кон­суль­ту­ва­н­ня та пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Вона спря­мо­ва­на на чита­ти далі

Гово­ріть кра­ще німецькою

Середа

Покра­щуй­те свою вимо­ву та мову тіла Про­по­зи­ція «Роз­мов­ляй кра­ще німе­цькою» від­бу­ва­є­ться у сере­ду вдень у нових кім­на­тах AWO у новій публі­чній бібліо­те­ці в Карл­сруе Мюль­бург. Участь можли­ва після пер­шо­го спів­бе­сі­ди, для чита­ти далі

Гра­фік робо­ти Фар­сі та Дарі

П'ятниця
13:00 - 15:00

Кон­суль­ту­ва­н­ня Щоп’ятниці в Цен­трі прав люди­ни про­во­дя­ться кон­суль­та­ції на фар­сі та дарі. Під час коро­ни: кон­суль­та­ції через Whats App та відеодзвінок

Для між­на­ро­дних професіоналів

шукаю робо­ту в STEM секто­рі Про­ект ІНТЕРПРОФ-ТЕХ – це робо­ча про­гра­ма для між­на­ро­дних про­фе­сіо­на­лів, які шука­ють робо­ту в секто­рі STEM: наук, техно­ло­гій, техні­ки та мате­ма­ти­ки (Маши­но­бу­ду­ва­н­ня / Меха­тро­ні­ка, Еле­ктро­те­хні­ка / Еле­ктро­ні­ка, чита­ти далі

Довід­ник Німеччина

Інфор­ма­цій­ний пор­тал Handbookgermany.de — це бага­то­мов­ний інфор­ма­цій­ний пор­тал про жит­тя в Німеч­чи­ні для людей, які тіль­ки-но в Німеч­чи­ні. Наша вимо­га поля­гає в тісній спів­пра­ці з нашою цільо­вою гру­пою. Ми хоче­мо чита­ти далі

Дода­ток Integreat

Для міста Карл­сруе Дода­ток допо­ма­гає гро­ма­дя­нам з біжен­цем або мігра­ці­єю само­стій­но отри­му­ва­ти доступ до різних послуг та інфор­ма­ції в райо­ні Карл­сруе. Дода­ток бага­то­мов­ний (нара­зі мова­ми: німе­цька, англій­ська, фран­цузь­ка, іта­лій­ська, румун­ська, чита­ти далі

Допо­мо­га жер­твам насиль­ства або сексу­аль­них злочинів

Захист жертв BIOS Допо­мо­га жер­твам насиль­ства або сексу­аль­них зло­чи­нів Іні­ці­а­ти­ва ліку­ва­н­ня для захи­сту жертв (BIOS-BW) e. V. є об’єднанням суд­дів, про­ку­ро­рів, адво­ка­тів, пси­хо­ло­гів та інших заці­кав­ле­них осіб. BIOS-BW засто­со­вує різні під­хо­ди, щоб чита­ти далі

Допо­мо­га українцям

Допо­мо­га укра­їн­цям Дозвіл на про­жи­ва­н­ня для біжен­ців тут Поси­ла­н­ня на кон­суль­та­цій­ні цен­три тут Подаль­ші поси­ла­н­ня: Укра­їн­ці в Карл­сруе — DUV eV Допо­мо­га біжен­цям Karlsruhe eV Міні­стер­ство юсти­ції та мігра­ції BW Рада біжен­ців BW чита­ти далі