Poli­ti­ca de Confidențialitate

Infor­ma­ții: Aceas­tă pagi­nă este o tra­du­ce­re din “Daten­schut­zer­k­lärung” și este obli­ga­to­rie doar în ver­siu­nea ori­gi­na­lă în lim­ba germană.

1. O pri­vi­re de ansam­blu asu­pra pro­tec­ți­ei datelor

Infor­ma­tii generale

Urmă­toa­re­le infor­ma­ții vă vor oferi o ima­gi­ne de ansam­blu ușor de navi­gat a ceea ce se va întâm­pla cu date­le dum­ne­a­voas­tră per­so­na­le atunci când vizi­tați acest site web. Ter­me­nul „date cu carac­ter per­so­nal” cuprin­de toa­te date­le care pot fi folo­si­te pen­tru a vă iden­ti­fi­ca per­so­nal. Pen­tru infor­ma­ții deta­li­a­te des­pre subiec­tul pro­tec­ți­ei date­lor, vă rugăm să con­sul­tați Decla­ra­ția noas­tră pri­vind pro­tec­ția date­lor, pe care am inclus‑o sub aceas­tă copie.

Înre­gis­tra­rea date­lor pe acest site web

Cine este par­tea res­pon­sa­bi­lă pen­tru înre­gis­tra­rea date­lor pe acest site web (adi­că „ope­ra­to­rul”)?

Date­le de pe acest site web sunt pre­lu­cra­te de ope­ra­to­rul site-ului web, ale cărui infor­ma­ții de con­tact sunt dis­po­ni­bi­le în sec­țiu­nea „Infor­ma­ții des­pre par­tea res­pon­sa­bi­lă (denu­mi­tă „con­tro­l­ler” în GDPR)” din aceas­tă Poli­ti­că de confidențialitate.

Cum vă înre­gis­trăm datele?

Colec­tăm date­le dum­ne­a­voas­tră ca urma­re a par­ta­jă­rii date­lor dum­ne­a­voas­tră cu noi. Aces­tea pot fi, de exem­plu, infor­ma­ții pe care le intro­du­ceți în for­mu­la­rul nos­tru de contact.

Alte date vor fi înre­gis­tra­te de sis­te­me­le noas­tre IT în mod auto­mat sau după ce vă dați acor­dul pen­tru înre­gis­tra­rea aces­to­ra în tim­pul vizi­tei dum­ne­a­voas­tră pe site. Aces­te date cuprind în pri­mul rând infor­ma­ții teh­ni­ce (de exem­plu, brow­ser web, sis­tem de ope­ra­re sau ora la care a fost acce­sat site-ul). Aces­te infor­ma­ții sunt înre­gis­tra­te auto­mat atunci când acce­sați acest site web.

În ce scop folo­sim date­le dumneavoastră?

O par­te din infor­ma­ții este gene­ra­tă pen­tru a garan­ta fur­ni­za­rea fără erori a site-ului. Alte date pot fi folo­si­te pen­tru a ana­li­za tipa­re­le dvs. de utilizator.

Ce drep­turi aveți în ceea ce pri­veș­te infor­ma­ți­i­le dvs.?

Aveți drep­tul de a pri­mi infor­ma­ții des­pre sur­sa, des­ti­na­ta­rii și sco­pu­ri­le date­lor dvs. per­so­na­le arhi­va­te în ori­ce moment, fără a fi nevo­ie să plătiți o taxă pen­tru ast­fel de dez­vă­lu­iri. De ase­me­nea, aveți drep­tul de a soli­ci­ta ca date­le dum­ne­a­voas­tră să fie rec­ti­fi­ca­te sau era­di­ca­te. Dacă v‑ați dat con­sim­țămân­tul pen­tru pre­lu­cra­rea date­lor, aveți opțiu­nea de a revo­ca acest con­sim­țământ în ori­ce moment, ceea ce va afec­ta toa­te pre­lu­cră­ri­le vii­toa­re de date. Mai mult, aveți drep­tul de a soli­ci­ta ca pre­lu­cra­rea date­lor dum­ne­a­voas­tră să fie res­tric­țio­na­tă în anu­mi­te cir­cum­stan­țe. În plus, aveți drep­tul de a depu­ne o plân­ge­re la agen­ția de supra­ve­ghe­re competentă.

Vă rugăm să nu ezi­tați să ne con­tac­tați în ori­ce moment dacă aveți între­bări des­pre aceas­ta sau des­pre ori­ce alte pro­ble­me lega­te de pro­tec­ția datelor.

Instru­men­te și instru­men­te de ana­li­ză fur­ni­za­te de terți

Exis­tă posi­bi­li­ta­tea ca tipa­re­le dvs. de navi­ga­re să fie ana­li­za­te sta­tis­tic atunci când vizi­tați acest site web. Ast­fel de ana­li­ze sunt efec­tu­a­te în pri­mul rând cu ceea ce numim pro­gra­me de analiză.

Pen­tru infor­ma­ții deta­li­a­te des­pre aces­te pro­gra­me de ana­li­ză, vă rugăm să con­sul­tați Decla­ra­ția noas­tră de pro­tec­ție a date­lor de mai jos.

2. Gaz­du­i­re

Gaz­du­i­re externa

Acest site web este găz­du­it de un fur­ni­zor de ser­vi­cii extern (gaz­dă). Date­le per­so­na­le colec­ta­te pe acest site sunt sto­ca­te pe ser­ve­re­le gaz­dei. Aces­tea pot inclu­de, dar nu se limi­tea­ză la, adre­se IP, soli­ci­tări de con­tact, meta­da­te și comu­ni­cări, infor­ma­ții des­pre con­tract, infor­ma­ții de con­tact, nume, acces la pagi­na web și alte date gene­ra­te prin­tr-un site web.

Gaz­da este uti­li­za­tă în sco­pul înde­pli­ni­rii con­trac­tu­lui cu cli­en­ții noș­tri poten­ți­ali și exis­tenți (art. 6(1)(b) GDPR) și în inte­re­sul fur­ni­ză­rii sigu­re, rapi­de și efi­cien­te a ser­vi­ci­i­lor noas­tre onli­ne de către un fur­ni­zor pro­fe­si­o­nist (art. 6(1)(f) GDPR).

Gaz­da noas­tră va pre­lu­cra date­le dum­ne­a­voas­tră numai în măsu­ra în care este nece­sar pen­tru a‑și înde­plini obli­ga­ți­i­le de per­for­man­ță și pen­tru a urma instruc­țiu­ni­le noas­tre cu pri­vi­re la aces­te date.

Folo­sim urmă­toa­rea gazdă:

SaaS Web Inter­net Solu­tions GmbH
Ste­in­stra­ße 25
76133 Karl­sru­he

Pro­ce­sa­rea datelor

Am înche­iat un acord de pre­lu­cra­re a date­lor (DPA) cu fur­ni­zo­rul men­țio­nat mai sus. Aces­ta este un con­tract impus de legi­le pri­vind con­fi­den­ți­a­li­ta­tea date­lor care garan­tea­ză că pre­lu­crea­ză date­le per­so­na­le ale vizi­ta­to­ri­lor site-ului nos­tru web numai pe baza instruc­țiu­ni­lor noas­tre și în con­for­mi­ta­te cu GDPR.

3. Infor­ma­ții gene­ra­le și infor­ma­ții obligatorii

Pro­te­ja­rea datelor

Ope­ra­to­rii aces­tui site web și pagi­ni­le sale iau foar­te în seri­os pro­tec­ția date­lor dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal. Prin urma­re, tra­tăm date­le dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal ca infor­ma­ții con­fi­den­ți­a­le și în con­for­mi­ta­te cu regle­men­tă­ri­le lega­le pri­vind pro­tec­ția date­lor și cu aceas­tă decla­ra­ție de pro­tec­ție a datelor.

Ori de câte ori uti­li­zați acest site web, vor fi colec­ta­te o vari­e­ta­te de infor­ma­ții per­so­na­le. Date­le per­so­na­le cuprind date care pot fi uti­li­za­te pen­tru a vă iden­ti­fi­ca per­so­nal. Aceas­tă decla­ra­ție de pro­tec­ție a date­lor expli­că ce date colec­tăm, pre­cum și sco­pu­ri­le pen­tru care folo­sim aces­te date. De ase­me­nea, expli­că cum și în ce scop sunt colec­ta­te informațiile.

Vă infor­măm prin pre­zen­ta că trans­mi­te­rea date­lor prin Inter­net (adi­că prin comu­ni­cări prin e‑mail) poa­te fi pre­dis­pu­să la lacu­ne de secu­ri­ta­te. Nu este posi­bil să se pro­te­je­ze com­plet date­le împo­tri­va acce­su­lui terților.

Infor­ma­ții des­pre par­tea res­pon­sa­bi­lă (denu­mi­tă „con­tro­lor” în GDPR)

Ope­ra­to­rul de pre­lu­cra­re a date­lor de pe acest site este:

Bar­ba­ra Meh­nert
Kai­se­ra­l­lee 12 d
76133 Karl­sru­he

Tele­fon: +49 721 89333710
E‑mail: info@ibz-karlsruhe.de

Ope­ra­to­rul este per­soa­na fizi­că sau enti­ta­tea juri­di­că care, sin­gu­ră sau împre­u­nă cu alții, ia deci­zii cu pri­vi­re la sco­pu­ri­le și resur­se­le pen­tru pre­lu­cra­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal (de exem­plu, nume, adre­se de e‑mail etc.).

Dura­ta de depozitare

Cu excep­ția cazu­lui în care a fost spe­ci­fi­ca­tă o peri­oa­dă de sto­ca­re mai spe­ci­fi­că în aceas­tă poli­ti­că de con­fi­den­ți­a­li­ta­te, date­le dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal vor rămâ­ne la noi până când sco­pul pen­tru care au fost colec­ta­te nu se mai apli­că. Dacă sus­ți­neți o soli­ci­ta­re jus­ti­fi­ca­tă de șter­ge­re sau vă revo­cați con­sim­țămân­tul pen­tru pre­lu­cra­rea date­lor, date­le dum­ne­a­voas­tră vor fi șter­se, cu excep­ția cazu­lui în care avem alte moti­ve per­mi­se din punct de vede­re legal pen­tru sto­ca­rea date­lor dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal (de exem­plu, peri­oa­de­le de păs­tra­re ale legi­sla­ți­ei fis­ca­le sau comer­ci­a­le); în acest din urmă caz, șter­ge­rea va avea loc după ce aces­te moti­ve vor înce­ta să se aplice.

Infor­ma­ții des­pre trans­fe­rul de date către SUA și alte țări din afa­ra UE

Prin­tre alte­le, folo­sim instru­men­te ale com­pa­ni­i­lor cu domi­ci­li­ul în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii sau din alte țări din per­spec­ti­va pro­tec­ți­ei date­lor nese­cu­ri­za­te din afa­ra UE. Dacă aces­te instru­men­te sunt acti­ve, date­le dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal pot fi trans­fe­ra­te în aces­te țări din afa­ra UE și pot fi pro­ce­sa­te aco­lo. Tre­bu­ie să sub­li­ni­em că în aces­te țări nu poa­te fi garan­tat un nivel de pro­tec­ție a date­lor com­pa­ra­bil cu cel din UE. De exem­plu, între­prin­de­ri­le din SUA au man­da­tul de a fur­ni­za date per­so­na­le agen­ți­i­lor de secu­ri­ta­te, iar dum­ne­a­voas­tră, în cali­ta­te de per­soa­nă viza­tă, nu aveți opțiuni de liti­gii pen­tru a vă apă­ra în instan­ță. Prin urma­re, nu poa­te fi exclus ca agen­ți­i­le ame­ri­ca­ne (de exem­plu, Ser­vi­ci­ul Secret) să poa­tă pre­lu­cra, ana­li­za și arhi­va per­ma­nent date­le dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal în sco­puri de supra­ve­ghe­re. Nu avem con­trol asu­pra aces­tor acti­vi­tăți de prelucrare.

Revo­ca­rea con­sim­țămân­tu­lui dum­ne­a­voas­tră pen­tru pre­lu­cra­rea datelor

O gamă lar­gă de tranzac­ții de pre­lu­cra­re a date­lor sunt posi­bi­le numai cu acor­dul dum­ne­a­voas­tră expres. De ase­me­nea, puteți revo­ca în ori­ce moment ori­ce con­sim­țământ pe care ni l‑ați dat deja. Acest lucru nu va adu­ce atin­ge­re lega­li­tă­ții ori­că­rei colec­tări de date care a avut loc îna­in­te de revo­ca­rea dvs.

Drep­tul de a vă opu­ne colec­tă­rii date­lor în cazuri spe­ci­a­le; drep­tul de a vă opu­ne publi­ci­tă­ții direc­te (art. 21 GDPR)

ÎN CAZUL CĂ DATELE SUNT PRELUCRATE ÎN BAZA ART. 6(1)(E) SAU (F) GDPR, AVEȚI DREPTUL DE A OBȚIONA ÎN ORICE MOMENT PRELUCRAREA DATELOR DVS. ACEASTA SE APLICĂ ȘI ORICE PROFILARE PE BAZĂ PE ACESTE DISPOZIȚII. PENTRU A DETERMINA BAZA LEGALĂ, PE CARE SE BAZĂ ORICE PRELUCRARE A DATELOR, VA RUGĂM SĂ CONSULTAȚI ACEASTĂ DECLARAȚIE DE PROTECȚIA DATELOR. DACĂ ÎNREGISTRAȚI O OBIECȚIE, NU VOM MAI PRELUCĂRI DATELE DVS. CU PERSONAL AFECTATE, DACĂ DACĂ CUM SUNTEM ÎN POZIȚIA DE A PREZENTA MOTIVE DE PROTECȚIE CONVERGENTE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS., CARE DEPĂȘESC INTERESELE DVS., DREPTURILE DE PROPRIETĂ ȘI LIBERUL DVS. ESTE REVENIREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA DREPTURILOR JURIDICE (OBIECTIE ÎN CONFORMITATE ART. 21(1) GDPR).

DACĂ DATELE DVS. PERSONALE SUNT PRELUCRATE PENTRU A PUBLICITATE DIRECTĂ, AVEȚI DREPTUL DE A OBȚIONA ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. ACEASTA SE APLICĂ ȘI PROFILĂRII ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE Afi­li­a­tă CU O AȘATEA PUBLICITATE DIRECTA. DACĂ OBȚECTEȚI, DATELE DVS. PERSONALE NU VOR MAI UTILIZATE ULTERIOR ÎN SCOP PUBLICITATE DIRECTĂ (OBIECȚIE ÎN CONFORMITATE ART. 21(2) GDPR).

Drep­tul de a depu­ne o plân­ge­re la agen­ția de supra­ve­ghe­re competentă

În cazul încăl­că­rii GDPR, per­soa­ne­le viza­te au drep­tul de a depu­ne o plân­ge­re la o agen­ție de supra­ve­ghe­re, în spe­cial în sta­tul mem­bru în care își păs­trea­ză de obi­cei domi­ci­li­ul, locul de mun­că sau la locul în care a avut loc pre­su­pu­sa încăl­ca­re. Drep­tul de a înre­gis­tra o plân­ge­re este în vigoa­re, indi­fe­rent de ori­ce alte pro­ce­duri admi­nis­tra­ti­ve sau judi­ci­a­re dis­po­ni­bi­le ca recurs legale.

Drep­tul la por­ta­bi­li­ta­tea datelor

Aveți drep­tul de a soli­ci­ta ca ori­ce date pe care le pro­ce­săm auto­mat pe baza con­sim­țămân­tu­lui dum­ne­a­voas­tră sau pen­tru a înde­plini un con­tract să fie pre­da­te dum­ne­a­voas­tră sau unei ter­țe păr­ți într-un for­mat uti­li­zat în mod obiș­nu­it, care poa­te fi citit de mași­nă. Dacă ar tre­bui să soli­ci­tați trans­fe­rul direct al date­lor către un alt ope­ra­tor, acest lucru se va face numai dacă este feza­bil din punct de vede­re tehnic.

Crip­ta­re SSL și/sau TLS

Din moti­ve de secu­ri­ta­te și pen­tru a pro­te­ja trans­mi­te­rea de con­ți­nut con­fi­den­ți­al, cum ar fi comen­zi­le de achi­zi­ție sau între­bă­ri­le pe care ni le tri­mi­teți în cali­ta­te de ope­ra­tor al site-ului web, acest site web uti­li­zea­ză fie un pro­gram de crip­ta­re SSL, fie un pro­gram de crip­ta­re TLS. Puteți recu­noaș­te o con­e­xiu­ne crip­ta­tă veri­fi­când dacă linia de adre­să a brow­se­ru­lui tre­ce de la „http://” la „https://” și, de ase­me­nea, după apa­ri­ția pic­to­gra­mei de lacăt în linia browserului.

Dacă crip­ta­rea SSL sau TLS este acti­va­tă, date­le pe care ni le trans­mi­teți nu pot fi citi­te de terți.

Infor­ma­rea, rec­ti­fi­ca­rea și era­di­ca­rea datelor

În sfe­ra de apli­ca­re a pre­ve­de­ri­lor lega­le apli­ca­bi­le, aveți drep­tul de a soli­ci­ta în ori­ce moment infor­ma­ții des­pre date­le dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal arhi­va­te, sur­sa și des­ti­na­ta­rii aces­to­ra, pre­cum și sco­pul pre­lu­cră­rii date­lor dum­ne­a­voas­tră. De ase­me­nea, este posi­bil să aveți drep­tul la rec­ti­fi­ca­rea sau era­di­ca­rea date­lor dum­ne­a­voas­tră. Dacă aveți între­bări des­pre acest subiect sau ori­ce alte între­bări des­pre date­le per­so­na­le, vă rugăm să nu ezi­tați să ne con­tac­tați în ori­ce moment.

Drep­tul de a cere res­tric­ții de prelucrare

Aveți drep­tul de a soli­ci­ta impu­ne­rea de res­tric­ții în ceea ce pri­veș­te pre­lu­cra­rea date­lor dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal. Pen­tru a face acest lucru, ne puteți con­tac­ta în ori­ce moment. Drep­tul de a cere res­tric­țio­na­rea pre­lu­cră­rii se apli­că în urmă­toa­re­le cazuri:

  • În cazul în care ar tre­bui să con­tes­tați corec­ti­tu­di­nea date­lor dvs. arhi­va­te de noi, de obi­cei vom avea nevo­ie de ceva timp pen­tru a veri­fi­ca aceas­tă afir­ma­ție. Pe peri­oa­da în care aceas­tă inves­ti­ga­ție este în des­fă­șu­ra­re, aveți drep­tul de a soli­ci­ta să res­tric­țio­năm pre­lu­cra­rea date­lor dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter personal.
  • Dacă pre­lu­cra­rea date­lor dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal a fost/este efec­tu­a­tă într‑o manie­ră ile­ga­lă, aveți opțiu­nea de a soli­ci­ta res­tric­țio­na­rea pre­lu­cră­rii date­lor dum­ne­a­voas­tră în loc de a soli­ci­ta era­di­ca­rea aces­tor date.
  • Dacă nu mai avem nevo­ie de date­le dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal și aveți nevo­ie de ele pen­tru a vă exer­ci­ta, apă­ra sau reven­di­ca drep­tu­ri­le lega­le, aveți drep­tul de a soli­ci­ta res­tric­țio­na­rea pre­lu­cră­rii date­lor dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal în loc de era­di­ca­rea acestora.
  • Dacă ați ridi­cat o obiec­ție în teme­iul art. 21(1) GDPR, drep­tu­ri­le dum­ne­a­voas­tră și drep­tu­ri­le noas­tre vor tre­bui să fie cân­tă­ri­te une­le față de alte­le. Atâ­ta timp cât nu s‑a sta­bi­lit ale cui inte­re­se pre­va­lea­ză, aveți drep­tul de a soli­ci­ta o res­tric­ție a pre­lu­cră­rii date­lor dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter personal.

Dacă ați res­tric­țio­nat pre­lu­cra­rea date­lor dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal, aces­te date – cu excep­ția arhi­vă­rii lor – pot fi pre­lu­cra­te numai cu acor­dul dum­ne­a­voas­tră sau pen­tru a reven­di­ca, exer­ci­ta sau apă­ra drep­turi lega­le sau pen­tru a pro­te­ja drep­tu­ri­le altor per­soa­ne fizi­ce sau juri­di­ce. sau din moti­ve impor­tan­te de inte­res public invo­ca­te de Uniu­nea Euro­pea­nă sau de un stat mem­bru al UE.

Res­pin­ge­rea e‑mailurilor nesolicitate

Prin pre­zen­ta, ne opu­nem uti­li­ză­rii infor­ma­ți­i­lor de con­tact publi­ca­te împre­u­nă cu infor­ma­ți­i­le obli­ga­to­rii care urmea­ză să fie fur­ni­za­te în Noti­fi­ca­rea de Site pen­tru a ne tri­mi­te mate­ri­a­le pro­mo­țio­na­le și infor­ma­ti­ve pe care nu le-am soli­ci­tat în mod expres. Ope­ra­to­rii aces­tui site și pagi­ni­le sale își rezer­vă drep­tul expres de a lua măsuri lega­le în cazul tri­mi­te­rii neso­li­ci­ta­te de infor­ma­ții pro­mo­țio­na­le, de exem­plu prin mesa­je SPAM.

4. Înre­gis­tra­rea date­lor pe acest site web

Site-uri­le și pagi­ni­le noas­tre uti­li­zea­ză ceea ce indus­tria denu­meș­te „coo­kie-uri”. Coo­kie-uri­le sunt fiși­e­re text mici care nu pro­voa­că dau­ne dis­po­zi­ti­vu­lui dum­ne­a­voas­tră. Aces­tea fie sunt sto­ca­te tem­po­rar pe dura­ta unei sesiuni (coo­kie-uri de sesiu­ne), fie sunt arhi­va­te per­ma­nent pe dis­po­zi­ti­vul dum­ne­a­voas­tră (coo­kie-uri per­ma­nen­te). Coo­kie-uri­le de sesiu­ne sunt șter­se auto­mat oda­tă ce vă închi­deți vizi­ta. Coo­kie-uri­le per­ma­nen­te rămân arhi­va­te pe dis­po­zi­ti­vul dvs. până când le șter­geți în mod activ sau sunt era­di­ca­te auto­mat de brow­se­rul dvs. web.

În une­le cazuri, este posi­bil ca coo­kie-uri­le de la terți să fie sto­ca­te pe dis­po­zi­ti­vul dvs. oda­tă ce intrați pe site-ul nos­tru (coo­kie-uri de la terți). Aces­te coo­kie-uri ne per­mit dum­ne­a­voas­tră sau nouă să pro­fi­tați de anu­mi­te ser­vi­cii ofe­ri­te de terț (de exem­plu, coo­kie-uri pen­tru pro­ce­sa­rea ser­vi­ci­i­lor de plată).

Coo­kie-uri­le au o vari­e­ta­te de func­ții. Mul­te coo­kie-uri sunt esen­ți­a­le din punct de vede­re teh­nic, deo­a­re­ce anu­mi­te func­ții ale site-ului web nu ar func­țio­na în absen­ța coo­kie-uri­lor (de exem­plu, func­ția coș de cum­pă­ră­turi sau afi­șa­rea vide­o­cli­pu­ri­lor). Sco­pul altor coo­kie-uri poa­te fi ana­li­za tipa­re­lor uti­li­za­to­ri­lor sau afi­șa­rea mesa­je­lor promoționale.

Coo­kie-uri, care sunt nece­sa­re pen­tru efec­tu­a­rea tranzac­ți­i­lor de comu­ni­ca­ții elec­tro­ni­ce (coo­kie-uri obli­ga­to­rii) sau pen­tru fur­ni­za­rea anu­mi­tor func­ții pe care doriți să le uti­li­zați (coo­kie-uri func­țio­na­le, de exem­plu, pen­tru func­ția de coș de cum­pă­ră­turi) sau cele care sunt nece­sa­re pen­tru opti­mi­za­rea site-ului web (de exem­plu, coo­kie-uri care ofe­ră per­spec­ti­ve măsu­ra­bi­le asu­pra audien­ței web), vor fi sto­ca­te în baza art. 6(1)(f) GDPR, cu excep­ția cazu­lui în care este citat un alt temei juri­dic. Ope­ra­to­rul site-ului web are un inte­res legi­tim în sto­ca­rea coo­kie-uri­lor pen­tru a asi­gu­ra fur­ni­za­rea fără erori teh­ni­ce și opti­mi­za­tă a ser­vi­ci­i­lor ope­ra­to­ru­lui. Dacă a fost soli­ci­tat acor­dul dum­ne­a­voas­tră pen­tru sto­ca­rea coo­kie-uri­lor, coo­kie-uri­le res­pec­ti­ve sunt sto­ca­te exclu­siv pe baza con­sim­țămân­tu­lui obți­nut (Art. 6(1)(a) GDPR); acest con­sim­țământ poa­te fi revo­cat în ori­ce moment.

Aveți opțiu­nea de a vă con­fi­gu­ra brow­se­rul în așa fel încât să fiți anun­țat de fie­ca­re dată când sunt pla­sa­te coo­kie-uri și să per­mi­teți accep­ta­rea coo­kie-uri­lor numai în cazuri spe­ci­fi­ce. De ase­me­nea, puteți exclu­de accep­ta­rea coo­kie-uri­lor în anu­mi­te cazuri sau în gene­ral sau puteți acti­va func­ția de șter­ge­re pen­tru era­di­ca­rea auto­ma­tă a coo­kie-uri­lor atunci când brow­se­rul se închi­de. Dacă coo­kie-uri­le sunt dez­ac­ti­va­te, func­ți­i­le aces­tui site web pot fi limitate.

În cazul în care sunt uti­li­za­te coo­kie-uri de la terți sau dacă coo­kie-uri­le sunt uti­li­za­te în sco­puri ana­li­ti­ce, vă vom noti­fi­ca sepa­rat în legă­tu­ră cu aceas­tă Poli­ti­că de pro­tec­ție a date­lor și, dacă este cazul, vă vom cere acordul.

Site-ul nos­tru web folo­seș­te teh­no­lo­gia de con­sim­țământ Bor­labs pen­tru a obține con­sim­țămân­tul dum­ne­a­voas­tră pen­tru sto­ca­rea anu­mi­tor coo­kie-uri în brow­ser sau pen­tru uti­li­za­rea anu­mi­tor teh­no­lo­gii și pen­tru docu­men­ta­ția con­for­mă cu pro­tec­ția con­fi­den­ți­a­li­tă­ții date­lor. Fur­ni­zo­rul aces­tei teh­no­lo­gii este Bor­labs — Ben­ja­min A. Born­sche­in, Rüben­kamp 32, 22305 Ham­bu­rg, Ger­ma­nia (denu­mit în con­ti­nu­a­re Borlabs).

Ori de câte ori vizi­tați site-ul nos­tru web, un coo­kie Bor­labs va fi sto­cat în brow­se­rul dum­ne­a­voas­tră, care arhi­vea­ză ori­ce decla­ra­ții sau revo­cări ale con­sim­țămân­tu­lui pe care le-ați intro­dus. Aces­te date nu sunt par­ta­ja­te cu fur­ni­zo­rul teh­no­lo­gi­ei Borlabs.

Date­le înre­gis­tra­te vor rămâ­ne arhi­va­te până când ne cereți să le era­di­căm, să șter­gem sin­gur coo­kie-ul Bor­labs sau sco­pul de sto­ca­re a date­lor nu mai exis­tă. Acest lucru nu va adu­ce atin­ge­re ori­că­ror obli­ga­ții de păs­tra­re impu­se de lege. Pen­tru a revi­zui deta­li­i­le poli­ti­ci­lor Bor­labs de pre­lu­cra­re a date­lor, vă rugăm să vizi­tați https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Folo­sim teh­no­lo­gia Bor­labs de con­sim­țământ coo­kie pen­tru a obține decla­ra­ți­i­le de con­sim­țământ impu­se de lege pen­tru uti­li­za­rea coo­kie-uri­lor. Teme­iul legal pen­tru uti­li­za­rea unor ast­fel de coo­kie-uri este art. 6(1)© GDPR.

Fiși­e­re­le jur­nal ale serverului

Fur­ni­zo­rul aces­tui site web și al pagi­ni­lor sale colec­tea­ză și sto­chea­ză auto­mat infor­ma­ții în așa-numi­te­le fiși­e­re jur­nal de ser­ver, pe care brow­se­rul dum­ne­a­voas­tră ni le comu­ni­că auto­mat. Infor­ma­ți­i­le cuprind:

  • Tipul și ver­siu­nea brow­se­ru­lui utilizat
  • Sis­te­mul de ope­ra­re folosit
  • Adre­sa URL de referință
  • Nume­le de gaz­dă al com­pu­te­ru­lui care accesează
  • Ora inte­ro­gă­rii serverului
  • Adre­sa IP

Aces­te date nu sunt îmbi­na­te cu alte sur­se de date.

Aces­te date sunt înre­gis­tra­te în baza art. 6(1)(f) GDPR. Ope­ra­to­rul site-ului web are un inte­res legi­tim în repre­zen­ta­rea fără erori teh­ni­ce și în opti­mi­za­rea site-ului web al ope­ra­to­ru­lui. Pen­tru a rea­li­za acest lucru, fiși­e­re­le jur­nal de ser­ver tre­bu­ie să fie înregistrate.

Soli­ci­tați prin e‑mail, tele­fon sau fax

Dacă ne con­tac­tați prin e‑mail, tele­fon sau fax, cere­rea dum­ne­a­voas­tră, inclu­siv toa­te date­le per­so­na­le rezul­ta­te (nume, cere­re) vor fi sto­ca­te și pro­ce­sa­te de noi în sco­pul pro­ce­să­rii cere­rii dum­ne­a­voas­tră. Nu trans­mi­tem aces­te date fără acor­dul dumneavoastră.

Aces­te date sunt pre­lu­cra­te în baza art. 6(1)(b) GDPR dacă soli­ci­ta­rea dvs. este lega­tă de înde­pli­ni­rea unui con­tract sau este nece­sa­ră pen­tru exe­cu­ta­rea unor măsuri pre­con­trac­tu­a­le. În toa­te cele­lal­te cazuri, date­le sunt pre­lu­cra­te pe baza inte­re­su­lui nos­tru legi­tim în ges­tio­na­rea efi­cien­tă a cere­ri­lor care ni se adre­sea­ză (Art. 6(1)(f) GDPR) sau pe baza con­sim­țămân­tu­lui dum­ne­a­voas­tră (Art. 6(1) )(a) GDPR) dacă a fost obținut.

Date­le tri­mi­se de dvs. către noi prin soli­ci­tări de con­tact rămân la noi până când ne soli­ci­tați să șter­gem, să vă revo­cați con­sim­țămân­tul pen­tru sto­ca­re sau să expi­re sco­pul sto­că­rii date­lor (de exem­plu, după fina­li­za­rea soli­ci­tă­rii dvs.). Pre­ve­de­ri­le lega­le obli­ga­to­rii — în spe­cial peri­oa­de­le lega­le de păs­tra­re — rămân neafectate.

5. Instru­men­te de ana­li­ză și publicitate

Mato­mo (numit ante­ri­or Piwik)

Acest site web folo­seș­te ser­vi­ci­ul de ana­li­ză web open-sour­ce Mato­mo. Mato­mo folo­seș­te teh­no­lo­gii care fac posi­bi­lă recu­noaș­te­rea uti­li­za­to­ru­lui pe mai mul­te pagini cu sco­pul de a ana­li­za tipa­re­le uti­li­za­to­ru­lui (de exem­plu coo­kie-uri sau ampren­ta­rea dis­po­zi­ti­vu­lui). Infor­ma­ți­i­le înre­gis­tra­te de Mato­mo des­pre uti­li­za­rea aces­tui site web vor fi sto­ca­te pe ser­ve­rul nos­tru. Îna­in­te de arhi­va­re, adre­sa IP va fi mai întâi anonimizată.

Prin Mato­mo, sun­tem capa­bili să colec­tăm și să ana­li­zăm date des­pre uti­li­za­rea vizi­ta­to­ri­lor site-ului nos­tru web cu site. Acest lucru ne per­mi­te să aflăm, de exem­plu, când au avut loc afi­șări­le de pagi­nă și din ce regiu­ne pro­vin. În plus, colec­tăm dife­ri­te fiși­e­re jur­nal (de exem­plu, adre­sa IP, refe­ri­tor, brow­ser și sis­te­mul de ope­ra­re uti­li­zat) și putem măsu­ra dacă vizi­ta­to­rii site-ului nos­tru rea­li­zea­ză anu­mi­te acțiuni (de exem­plu, cli­curi, achi­zi­ții etc.).

Uti­li­za­rea aces­tui instru­ment de ana­li­ză se bazea­ză pe art. 6(1)(f) GDPR. Ope­ra­to­rul site-ului web are un inte­res legi­tim în ana­li­za tipa­re­lor uti­li­za­to­ri­lor, în vede­rea opti­mi­ză­rii ofer­te­lor web și publi­ci­tă­ții ope­ra­to­ru­lui. Dacă a fost soli­ci­tat un acord cores­pun­ză­tor (de exem­plu un acord pen­tru sto­ca­rea coo­kie-uri­lor), pre­lu­cra­rea are loc exclu­siv în baza art. 6(1)(a) GDPR; acor­dul poa­te fi revo­cat în ori­ce moment.

Ano­ni­mi­za­re IP

Pen­tru ana­li­za cu Mato­mo folo­sim ano­ni­mi­za­rea IP. Adre­sa dum­ne­a­voas­tră IP este scur­ta­tă îna­in­te de ana­li­ză, ast­fel încât să nu vă mai fie în mod clar atribuibilă.

Gaz­du­i­re

Găz­duim Mato­mo cu urmă­to­rul fur­ni­zor terț:

SaaS Web Inter­net Solu­tions GmbH
Ste­in­stra­ße 25
76133 Karl­sru­he

Pro­ce­sa­rea datelor

Am înche­iat un acord de pre­lu­cra­re a date­lor (DPA) cu fur­ni­zo­rul men­țio­nat mai sus. Aces­ta este un con­tract impus de legi­le pri­vind con­fi­den­ți­a­li­ta­tea date­lor care garan­tea­ză că pre­lu­crea­ză date­le per­so­na­le ale vizi­ta­to­ri­lor site-ului nos­tru web numai pe baza instruc­țiu­ni­lor noas­tre și în con­for­mi­ta­te cu GDPR.

6. Bule­tin informativ

Date­le bule­ti­nu­lui informativ

Dacă doriți să vă abo­nați la new­slet­ter-ul ofe­rit pe acest site web, vom avea nevo­ie de la dvs. o adre­să de e‑mail, pre­cum și infor­ma­ții care ne per­mit să veri­fi­căm că sun­teți pro­pri­e­ta­rul adre­sei de e‑mail fur­ni­za­te și sun­teți de acord cu pri­mi­rea bule­ti­nu­lui infor­ma­tiv. Nu vor fi colec­ta­te alte date sau vor fi colec­ta­te numai pe bază volun­ta­ră. Vom folo­si aces­te date numai pen­tru tri­mi­te­rea infor­ma­ți­i­lor soli­ci­ta­te și nu vom împăr­tăși aces­te date cu ter­țe părți.

Pre­lu­cra­rea infor­ma­ți­i­lor intro­du­se în for­mu­la­rul de abo­na­re la new­slet­ter se va face exclu­siv pe baza con­sim­țămân­tu­lui dum­ne­a­voas­tră (art. 6(1)(a) GDPR). Puteți revo­ca ori­când con­sim­țămân­tul pe care l‑ați dat pen­tru arhi­va­rea date­lor, adre­sa de e‑mail și uti­li­za­rea aces­tor infor­ma­ții pen­tru tri­mi­te­rea new­slet­ter-ului, de exem­plu făcând clic pe lin­kul „Dez­a­bo­na­re” din new­slet­ter. Acest lucru nu va adu­ce atin­ge­re lega­li­tă­ții ori­că­ror tranzac­ții de pre­lu­cra­re a date­lor care au avut loc până în prezent.

Date­le depu­se la noi în sco­pul abo­nă­rii la new­slet­ter vor fi sto­ca­te de noi până când vă dez­a­bo­nați de la new­slet­ter sau de la fur­ni­zo­rul de ser­vi­cii de new­slet­ter și sunt șter­se din lis­ta de dis­tri­bu­ție a new­slet­ter-ului după ce vă dez­a­bo­nați de la new­slet­ter sau după ce sco­pul a înce­tat să se apli­ce . Ne rezer­văm drep­tul de a șter­ge sau de a blo­ca adre­se­le de e‑mail din lis­ta noas­tră de dis­tri­bu­ție a bule­ti­ne­lor infor­ma­ti­ve, la pro­pria dis­cre­ție, în sco­pul inte­re­su­lui nos­tru legi­tim, în con­for­mi­ta­te cu art. 6(1)(f) GDPR.

După ce vă dez­a­bo­nați de la lis­ta de dis­tri­bu­ție a bule­ti­ne­lor infor­ma­ti­ve, adre­sa dum­ne­a­voas­tră de e‑mail poa­te fi sto­ca­tă de noi sau de fur­ni­zo­rul de ser­vi­cii de bule­ti­ne infor­ma­ti­ve într‑o lis­tă nea­gră pen­tru a pre­ve­ni tri­mi­te­ri­le vii­toa­re. Date­le din lis­ta nea­gră sunt folo­si­te numai în acest scop și nu sunt îmbi­na­te cu alte date. Acest lucru ser­veș­te atât inte­re­su­lui dum­ne­a­voas­tră, cât și inte­re­su­lui nos­tru de a res­pec­ta cerin­țe­le lega­le atunci când tri­mi­teți bule­ti­ne infor­ma­ti­ve (inte­res legi­tim în sen­sul art. 6(1)(f) GDPR). Sto­ca­rea în lis­ta nea­gră este nede­ter­mi­na­tă. Vă puteți opu­ne sto­că­rii dacă inte­re­se­le dum­ne­a­voas­tră depă­șesc inte­re­sul nos­tru legitim.

7. Plug-in-uri și instrumente

Wor­d­fen­ce

Am inclus Wor­d­fen­ce pe acest site web. Fur­ni­zo­rul este Defi­ant Inc, Defi­ant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seat­tle, WA 98104, SUA (denu­mi­tă în con­ti­nu­a­re Wordfence).

Wor­d­fen­ce este con­ce­put pen­tru a pro­te­ja site-ul nos­tru de acces nedo­rit sau de ata­curi ciber­ne­ti­ce rău inten­țio­na­te. Pen­tru a rea­li­za acest lucru, site-ul nos­tru sta­bi­leș­te o con­e­xiu­ne per­ma­nen­tă cu ser­ve­re­le Wor­d­fen­ce, care veri­fi­că și blo­chea­ză baze­le de date împo­tri­va acce­su­lui la site-ul nostru.

Uti­li­za­rea Wor­d­fen­ce se bazea­ză pe art. 6(1)(f) GDPR. Ope­ra­to­rul site-ului are un inte­res legi­tim în cea mai efi­cien­tă pro­tec­ție a site-ului său împo­tri­va ata­cu­ri­lor ciber­ne­ti­ce. În cazul în care a fost soli­ci­tat acor­dul cores­pun­ză­tor, pre­lu­cra­rea se va efec­tua exclu­siv în baza art. 6(1)(a) GDPR; con­sim­țămân­tul poa­te fi revo­cat în ori­ce moment.

Trans­mi­te­rea date­lor către SUA se bazea­ză pe cla­u­ze­le con­trac­tu­a­le stan­dard ale Comi­si­ei UE. Deta­lii pot fi găsi­te aici: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/ .

Pro­ce­sa­rea datelor

Am înche­iat un acord de pre­lu­cra­re a date­lor (DPA) cu fur­ni­zo­rul men­țio­nat mai sus. Aces­ta este un con­tract impus de legi­le pri­vind con­fi­den­ți­a­li­ta­tea date­lor care garan­tea­ză că pre­lu­crea­ză date­le per­so­na­le ale vizi­ta­to­ri­lor site-ului nos­tru web numai pe baza instruc­țiu­ni­lor noas­tre și în con­for­mi­ta­te cu GDPR.

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.