Numă­rul de asi­gu­ra­re soci­a­lă (Sozi­al­ver­si­che­run­gs­nu­m­mer) şi codul de iden­ti­fi­ca­re fis­ca­lă (Ste­u­er­nu­m­mer)

Car­ne­tul de asi­gu­rări soci­a­le: Dacă dori­ţi să lucra­ţi în Ger­ma­nia aveţi nevo­ie de un car­net de asi­gu­rări soci­a­le (Sozi­al­ver­si­che­run­g­sa­uswe­is) cu un număr de asi­gu­ra­re soci­a­lă (Sozi­al­ver­si­che­run­gs­nu­m­mer).

Case­le de asi­gu­rări de sănă­ta­te, Agenţia Fede­ra­lă pen­tru Mun­că (Bun­de­sa­gen­tur für Arbe­it) sau anga­ja­to­rul Dvs. vă înre­gis­trea­ză la asi­gu­ra­rea de pen­sie (Ren­ten­ver­si­che­rung). După înre­gis­tra­re pri­mi­ţi numă­rul Dvs. de asi­gu­rat (Ver­si­che­run­gs­nu­m­mer). Vă rog să comu­ni­ca­ţi auto­ri­tă­ţi­lor res­pec­ti­ve dacă cum­va aveţi deja un număr ger­man de asigurat.

Codul de iden­ti­fi­ca­re fis­ca­lă: Aveţi nevo­ie şi de un cod iden­ti­fi­ca­re fis­ca­lă (Ste­u­er­nu­m­mer). După înre­gis­tra­rea Dvs., Biro­ul cetă­ţe­nesc (Bür­ger­büro) trans­mi­te auto­mat date­le Dvs. Admi­nis­tra­ţi­ei finan­ci­a­re (Finanzamt). De la Admi­nis­tra­ţia finan­ci­a­ră veţi pri­mi apoi prin poş­tă codul Dvs. de iden­ti­fi­ca­re fiscală.