Cum găsesc o locuinţă?

Sfat: La fel ca în mul­te alte ora­șe mari din Ger­ma­nia, nici în Karl­sru­he nu este ușoa­ră cău­ta­rea unei locu­in­țe. Între­bați și pri­e­te­nii, rude­le, veci­nii și cole­gii des­pre locu­in­țe disponibile!

Aici găsiți une­le pres­cur­tări care apar ade­sea în anun­țu­ri­le imobiliare:

 • AB Altbau (clă­di­re veche)
 • B Bad (baie)
 • BLK Bal­kon (bal­con)
 • HT Haus­ti­er (ani­mal de casă)
 • KM Kalt­mi­e­te (chi­rie netă fără cos­turi de între­ți­ne­re inclu­se)
 • Kt. Kau­tion (depo­zit de garan­ție)
 • mbl. möbli­ert (mobi­lat)
 • mtl. mona­tli­ch (lunar)
 • NB Neu­bau (clă­di­re nouă)
 • NK Neben­kos­ten (cos­turi de între­ți­ne­re)
 • NR Nich­trau­cher (nefu­mă­tor)
 • P/PP Par­k­platz (loc de par­ca­re)
 • Whg. Woh­nung (locu­in­ță)
 • WM War­m­mi­e­te (chi­rie bru­tă cu cos­turi de între­ți­ne­re inclu­se)
 • Zi. Zim­mer (cameră(-e)))
 • ZKB Zim­mer Küche Bad (cameră(-e) bucă­tă­rie baie)
 • ZKD Zim­mer Küche Dus­che (cameră(-e) bucă­tă­rie duș)

Sfat: Ce să iau cu mine la vizio­na­re? O copie a actu­lui de iden­ti­ta­te și, dacă este cazul, o ade­ve­rin­ță refe­ri­toa­re la locul de mun­că (flu­tu­ra­șul de sala­riu sau copia con­trac­tu­lui de muncă).

Ce este garan­ția (Kau­tion)? Majo­ri­ta­tea pro­pri­e­ta­ri­lor soli­ci­tă o garan­ție îna­in­tea mută­rii în locu­in­ța închi­ri­a­tă. De regu­lă, aces­ta este echi­va­len­tul a 2 sau 3 chi­rii nete (KM). Vă veți pri­mi banii îna­poi când veți pără­siți locu­in­ța — cu excep­ția cazu­lui în care vor fi nece­sa­re repa­ra­ții la locuință.

Sfat: În peri­oa­da stre­san­tă a muta­tu­lui, nu uitați să vă inscrip­țio­nați cutia poș­ta­lă și sone­ria cu nume­le Dvs.