Oferte

Oferte

Apli­ca­ția Arri­ve pen­tru migra­ție și refugiați

Apli­ca­ția Arri­ve pen­tru migra­ție și refugiați

Înțe­le­ge­rea modu­lui în care func­țio­nea­ză Ger­ma­nia repre­zin­tă baza unei bune coe­xis­ten­țe. Toa­tă lumea are ace­leași obli­ga­ții și tre­bu­ie să res­pec­te legi­sla­ția ger­ma­nă. Dar toa­tă lumea are ace­leași drep­turi. În apli­ca­ție, veți afla des­pre regu­li­le aces­tei țări și la ce tre­bu­ie să fiți atenți.

  • Răs­pun­suri la mul­te între­bări din via­ța de zi cu zi.
  • Infor­ma­ții pe teme de azil, edu­ca­ție, muncă.
  • Ofer­te gra­tu­i­te pen­tru a învă­ța ger­ma­nă online.

Biro­ul Fede­ral pen­tru Migra­ție și Refu­gi­ați a dezvol­tat apli­ca­ția împre­u­nă cu Agen­ția Fede­ra­lă pen­tru Ocu­pa­rea For­ței de Mun­că, Insti­tu­tul Goe­the și Baye­ris­cher Rundfunk.

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.