Părinți cu copii de până la șase ani

The Star­tpu­n­kt-Eltern­ca­fés ofe­ră o cafe­nea des­chi­să pen­tru părinți pen­tru toți vii­to­rii părinți și fami­li­i­le cu bebe­luși și copii mici. Aici vă puteți întâl­ni cu alți părinți și spe­cia­liști în edu­ca­ție și puteți afla infor­ma­ții des­pre acti­vi­tă­ți­le și ser­vi­ci­i­le pen­tru bebe­luși și copii mici.

Gră­di­ni­ță pen­tru copii preșcolari

În Ger­ma­nia, copi­ii nu sunt obli­gați prin lege să frec­ven­te­ze un cen­tru de îngri­ji­re de zi (pres­cur­ta­re: Kita). Cu toa­te aces­tea, este foar­te reco­man­dat, deo­a­re­ce copi­lul dum­ne­a­voas­tră va învă­ța mult mai repe­de lim­ba. Pe por­ta­lul Karl­sru­he Kita găsiți o pre­zen­ta­re gene­ra­lă a ser­vi­ci­i­lor de îngri­ji­re a copi­i­lor cu vâr­ste cuprin­se între 1 și 6 ani: https://kitaportal.karlsruhe.de/.

În pre­zent, tre­bu­ie să plătiți o con­tri­bu­ție paren­ta­lă dacă copi­lul dum­ne­a­voas­tră frec­ven­tea­ză o Kita. Aceas­tă con­tri­bu­ție depin­de de veni­tul dumneavoastră.

Vă rugăm să con­tac­tați Ser­vi­ces­te­l­le Kin­der­ta­ges­be­tre­uung (cen­trul de ser­vi­cii de îngri­ji­re de zi) dacă aveți între­bări cu pri­vi­re la înscri­e­rea copi­lu­lui dum­ne­a­voas­tră într‑o Kita:

Ser­vi­ces­te­l­le Kin­der­ta­ges­be­tre­uung
Tel.: +49 (0)721 133 ‑5566
Ore­le de con­sul­ta­ții tele­fo­ni­ce: Luni 09:00 — 12:00, Mier­curi 09:00 — 12:00
service@kita.karlsruhe.de

Nu câști­gați sufi­cient pen­tru a plăti con­tri­bu­ția paren­ta­lă? În acest caz, puteți soli­ci­ta o sub­ven­ție pen­tru con­tri­bu­ția dum­ne­a­voas­tră. Aflați mai mul­te la: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/wjh/wjh_foerderung.de

Sfa­turi pri­vind îngri­ji­rea de zi pen­tru copii mici

Pro­gra­mul Kita Entry (Kita-Ein­sti­eg) con­si­li­a­ză și infor­mea­ză părin­ții cu pri­vi­re la îngri­ji­rea copi­i­lor și înre­gis­tra­rea copi­i­lor la o Kita: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/kita-einstieg.de

Ghi­du­ri­le mul­ti­ling­ve Kita (Kita-Lot­sin­nen ) sunt dis­po­ni­bi­le pen­tru a vă aju­ta să vă înscri­eți copi­ii la Kita și pen­tru a vă pune în legă­tu­ră cu alte acti­vi­tăți și ser­vi­cii: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kindertagesstaetten/info-service.de.

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.