Impri­ma

Infor­ma­ții: Aceas­tă pagi­nă este o tra­du­ce­re din “Impres­sum” și este obli­ga­to­rie doar în ver­siu­nea ori­gi­na­lă în lim­ba germană.

Infor­ma­ții con­form Sect. 5 Legea ger­ma­nă pen­tru tele­me­dia (TMG)

ibz Karl­sru­he eV
Kai­se­ra­l­lee 12 d
76133 Karl­sru­he

Repre­zen­ta­tă de:
Bar­ba­ra Mehnert

a lua legatura

Tele­fon: +49 721 89333710
Tel­e­fax: +49 721 89333719
E‑mail: info@ibz-karlsruhe.de

Per­soa­na res­pon­sa­bi­la cu editorial

Eva Geer­ken
Kai­se­ra­l­lee 12 d
76133 Karl­sru­he

Aspect

Aspect: Ste­ffen Wei­ss
Ilus­tra­ții: André Rösler

Rezol­va­rea liti­gi­i­lor UE

Comi­sia Euro­pea­nă ofe­ră o plat­for­mă pen­tru solu­țio­na­rea onli­ne a liti­gi­i­lor (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Adre­sa noas­tră de e‑mail poa­te fi găsi­tă mai sus în anun­țul site-ului.

Pro­ce­duri de solu­țio­na­re a liti­gi­i­lor în fața unei comi­sii de arbi­traj pen­tru consumatori

Nu sun­tem dis­puși sau obli­gați să par­ti­ci­păm la pro­ce­du­ri­le de solu­țio­na­re a liti­gi­i­lor în fața unei comi­sii de arbi­traj pen­tru consumatori.

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.