Aju­tor SIDA Karlsruhe

Luni
13.00 - 16.00
Marți
10.00 - 13.00
Miercuri
13.00 - 16.00
Joi
15.00 - 18.00

Cen­trul de sănă­ta­te sexu­a­lă „SIDA-Hil­­fe Karl­sru­he — Zen­trum für sexu­e­l­le Gesun­dhe­it eV” este o aso­ci­a­ție inde­pen­den­tă și non-pro­­fit, care a fost fon­da­tă în 1985 ca „Ini­ția­ti­va SIDA Karl­sru­he eV”. Ofe­ră Citiți mai mult

Ate­li­er de învă­ța­re digi­ta­lă pen­tru lim­ba ger­ma­nă ca a doua limbă

Luni
16:30 - 18:30
Miercuri
16:30 - 18:30

vhs Karl­sru­he La „Ate­li­e­rul nos­tru de învă­ța­re digi­ta­lă“ se poa­te par­ti­ci­pa gra­tu­it și fără înre­gis­tra­re pre­a­la­bi­lă de către toa­tă lumea. Are loc luni și mier­curi de la 16.20 până la 18.20 Citiți mai mult

Bil­dun­gsre­gion Karlsruhe

Găsiți ofer­te edu­ca­țio­na­le onli­ne! Pe plat­for­ma onli­ne a regiu­nii edu­ca­țio­na­le Karl­sru­he www.bildungsregion-karlsruhe.de puteți găsi ofer­te edu­ca­țio­na­le pen­tru dife­ri­te gru­puri țin­tă. Subiec­te­le prin­ci­pa­le sunt: Şcoa­lă Pro­fe­sie Migra­ție Cul­tu­ră Sport 

Bur­si­eri Inter­națio­nali și Biro­ul de Bun venit

Pen­tru oame­nii de ști­in­ță stră­ini Inter­na­tio­nal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) este con­tac­tul cen­tral pen­tru mobi­li­ta­tea inter­națio­na­lă a oame­ni­lor de ști­in­ță la KIT. IScO con­si­li­a­ză oame­nii de ști­in­ță stră­ini care vin Citiți mai mult

COLA TAXI OK

Marți
19.00

COLA TAXI OKAY este un spa­țiu de pro­iect inter­cul­tu­ral care își pro­pu­ne să cre­e­ze un loc de întâl­ni­re, schimb și mun­că cre­a­ti­vă. Dorim să faci­li­tăm inte­gra­rea cul­tu­ra­lă reci­pro­că, sub ori­ce Citiți mai mult

Curs de lim­ba germana

Luni
8:45 - 12:30
Marți
8:45 - 12:30
Joi
8:45 - 12:30

pen­tru părinți — cu îngri­ji­rea copi­i­lor Curs de ger­ma­nă pen­tru părinți cu îngri­ji­rea copi­i­lor. Biro­ul pen­tru Inte­gra­re al ora­șu­lui Karl­sru­he ofe­ră un curs de lim­ba ger­ma­nă pen­tru părinți cu îngri­ji­rea Citiți mai mult

Curs gra­tu­it de lim­ba ger­ma­nă C1

Luni
9:00 - 12:15
Marți
9:00 - 12:15
Miercuri
9:00 - 12:15
Joi
9:00 - 12:15
Vineri
9:00 - 12:15

pen­tru refu­gi­a­ții inte­re­sați să stu­die­ze având nive­lul B2  Înce­pând din iunie 2018, DHBW Karl­sru­he ofe­ră un curs gra­tu­it de lim­ba ger­ma­nă C1 pen­tru refu­gi­a­ții și soli­ci­tan­ții de azil inte­re­sați să stu­die­ze, Citiți mai mult

DAA Karl­srue

DAA ofe­ră cur­suri de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de mun­că https://daa-karlsruhe.de/bildungsangebote/sprachcoaching-berufsbezogenes-deutsch

De la feme­ie la femeie

Curs de con­ver­sa­ție onli­ne – marți Vor­bești deja niș­te ger­ma­nă? Ți-ar plă­cea să vor­bești cu alte femei în ger­ma­nă? — Atunci aces­ta este locul potri­vit pen­tru tine! Cur­sul se des­fă­șoa­ră onli­ne chiar Citiți mai mult

Impul­suri USS

USS ofe­ră cur­suri de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de mun­că https://www.uss.de/kurssuche/  

Infor­ma­ții pen­tru părinți – internațional

Infor­ma­ții pe teme de școa­lă și edu­ca­ție Pagi­na de infor­ma­ții a ora­șu­lui Karl­sru­he cu ofer­te în dife­ri­te lim­bi pe teme de școa­lă și edu­ca­ție. www.karlsruhe.de/eltern_international

Întâl­ni­re ling­vis­ti­că pen­tru ele­vii de școa­lă primară

Miercuri
15:00 - 16:45

Întâl­ni­re ling­vis­ti­că pen­tru ele­vii de școa­lă pri­ma­ră Dacă vrei să găsești o legă­tu­ră pen­tru copi­ii tăi în Karl­sru­he, să cunoști pri­e­te­ni noi și ai nevo­ie de aju­tor pen­tru a învă­ța Citiți mai mult

Înva­ță germane

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Cur­suri de inte­gra­re în Karl­sru­he Vă aju­tăm cu apli­ca­ții, răs­pun­dem la între­bă­ri­le pe care le puteți avea și găsim un curs de inte­gra­re potri­vit în Karl­sru­he pen­tru dvs. Va rugam sa Citiți mai mult

LERNBOX — KARLSRUHE

Marți
15:00 - 17:00
Vineri
15:00 - 17:00

Este nece­sa­ră înre­gis­tra­rea Înce­pem din nou în cur­te. IN CELE DIN URMA!! ne putem întâl­ni acum din 15 iunie 2021. ne întâl­nim din nou în cur­tea Ler­n­­box-ului Flü­ch­tlin­gshil­fe Karl­sru­he eV — Alter Citiți mai mult

Oport­u­ni­tăți de stu­diu pen­tru refugiați

Con­sul­ta­re și coor­do­na­re în dome­ni­ul refu­gi­a­ți­lor  Este o dorin­ță a Uni­ver­si­tă­ții Peda­go­gi­ce din Karl­sru­he (Päda­go­gis­che Hochs­chu­le) de a per­mi­te refu­gi­a­ți­lor să încea­pă stu­di­i­le. Indi­fe­rent de sta­tu­tul actu­a­lă, ori­ce refu­gi­at poa­te Citiți mai mult

Per­spec­ti­va Acum! Plus

Miercuri
17:00 - 19:00

Con­tact și îndru­ma­re pen­tru tine­rii refu­gi­ați Pro­iec­tul se adre­sea­ză tine­ri­lor imi­granți (14–27 de ani), în spe­cial mino­ri­lor neîn­so­țiți. Ofe­ră tuto­ri­a­le unu-la-unu, con­tact cu cole­gii și orien­ta­re în carie­ră, pre­cum și Citiți mai mult

Pro­gra­mul de pri­e­te­ni al KIT-ului

Miercuri
Office hours 13:00 - 14:00

Orien­ta­re la noul loc de stu­diu și schimb inter­cul­tu­ral de la egal la egal Pro­gra­mul Bud­dy al IStO este plat­for­ma pen­tru întâl­niri inter­națio­na­le între stu­den­ții nou-veniți din întrea­ga lume și stu­den­ții Citiți mai mult

Pro­iec­tul Nașa

Joi
15:30 - 17:30

pen­tru femei Acest pro­iect adu­ce împre­u­nă o feme­ie ori­gi­na­ră și o feme­ie imi­gran­tă cu sco­pul de a învă­ța una de la cea­lal­tă. Exis­tă, de ase­me­nea, întâl­niri regu­la­te de grup în care Citiți mai mult

Rețea­ua NUB Karlsruhe

Des­co­pe­ri­rea împre­u­nă a natu­rii și a mediu­lui Acto­rii edu­ca­ți­ei pen­tru natu­ră și mediu din Karl­sru­he și-au pus sar­ci­na de a câști­ga oameni pen­tru natu­ră și pen­tru un stil de via­ță Citiți mai mult

Ser­vi­cii de edu­ca­ție și consiliere

Luni
Vineri

Pen­tru noii migranți: copii, tineri și tineri adulți. Pre­zen­ta­re gene­ra­lă a ser­vi­ci­i­lor edu­ca­țio­na­le și de con­si­li­e­re pen­tru copii, ado­les­cenți, tineri adulți și părin­ții lor cu sta­tut de nou imi­granți. Ser­vi­ci­i­le Citiți mai mult

Spre­ch­Pu­n­kt

Marți
18:30 - 20:00
Joi
18:30 - 20:00

Prac­ti­cați împre­u­nă lim­ba ger­ma­nă O ofer­tă de a vor­bi lim­ba ger­ma­nă împre­u­nă în gru­puri mici și mode­ra­te. Dacă doriți să învă­țați și să prac­ti­cați lim­ba ger­ma­nă, vă invi­tăm cu drag Citiți mai mult

Spri­jin edu­ca­țio­nal pen­tru sin­ti și romi

Spri­ji­nul are loc de apro­xi­ma­tiv 2 ori pe săp­tămâ­nă la școli sau aca­să în fami­lii. Spri­ji­nul indi­vi­du­al și în grup mic este ofe­rit din cla­sa 1 — 10, cu accent Citiți mai mult

Suc­ces la școală

Con­si­li­e­re edu­ca­țio­na­lă pen­tru tine­rii migranți și părin­ții aces­to­ra  Con­si­li­e­rea edu­ca­țio­na­lă pen­tru tine­rii migranți și părin­ții lor este un pro­iect al Inter­na­tio­na­ler Bund. Sco­pul este de a creș­te oport­u­ni­tă­ți­le edu­ca­țio­na­le ale Citiți mai mult

Suport cu por­to­fo­lii de aplicații

Luni
14:00 - 16:30

Suport cu por­to­fo­lii de apli­ca­ții Birou Beo­Net­zwerk (la jubez)  “Apli­ca­re luni” Vă vom spri­jini în scri­e­rea cere­rii dvs. per­fec­te sau vă vom veri­fi­ca docu­men­te­le de apli­ca­re pe care le adu­ceți cu dvs. Citiți mai mult

Tineri schim­bă­tori de carieră

Luni
11:00 - 13:00
Miercuri
11:00 - 13:00
Marți
14:00 - 17:00
Joi
14:00 - 17:00
Vineri
13:00 - 16:00

A sus­ți­ne Ofe­rim lec­ții gra­tu­i­te de ger­ma­nă (și în engle­ză dacă este nece­sar) pen­tru tineri cu vâr­sta între 12–18 ani, în gru­puri mici în școli și în săli­le JMD. Scop: Dezvol­ta­rea Citiți mai mult

Vor­beș­te mai bine germană

Miercuri

Îmbu­­­nă­­­tă­­­țiți-vă pro­nun­ția și lim­ba­jul cor­pu­lui Ofer­ta „vor­beș­te mai bine ger­ma­nă“ are loc mier­curi după-ami­­a­­­za în noi­le săli ale AWO din noua bibli­o­te­că publi­că din Karl­sru­he Mühl­bu­rg. Pre­zen­ța este posi­bi­lă după Citiți mai mult