Con­si­li­e­re pen­tru migranți

În pri­me­le săp­tămâni și luni în Karl­sru­he aveți, desi­gur, mul­te între­bări. Anga­ja­te­le și anga­ja­ții ser­vi­ci­i­lor de con­sul­tan­ță pen­tru migranți aju­tă la solu­țio­na­rea pro­ble­me­lor — apro­xi­ma­tiv pe urmă­toa­re­le teme:

• Învă­ța­rea lim­bii ger­ma­ne (de exem­plu: inter­me­di­e­rea de cur­suri de lim­bă și de inte­gra­re),
• între­bări refe­ri­toa­re la titlul de şede­re (Aufen­thalt­sti­tel),
• Mese­rii și recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor (de exem­plu: recu­noaș­te­rea șco­lii absol­vi­te și a for­mă­rii profesionale/studiului, cău­ta­rea unui loc de mun­că),
• Locu­in­țe (de exem­plu: asis­ten­ța și infor­ma­ții de bază pri­vind cău­ta­rea unei locu­in­țe),
• sănă­ta­te (de exem­plu: îngri­ji­rea medi­ca­lă, casa de asi­gu­rări de sănă­ta­te),
• fami­lia și copi­ii (de exem­plu: între­bări refe­ri­toa­re la îngri­ji­rea copi­i­lor, școa­lă),
• căsă­to­rie și par­te­ne­ri­at (de exem­plu: asis­ten­ță pe tim­pul sar­ci­nii, con­si­li­e­re în cazul pro­ble­me­lor matrimoniale).

Con­si­li­e­re pen­tru migranți

În Karl­sru­he exis­tă cinci biro­uri pen­tru con­si­li­e­rea migran­ți­lor adulți (Migra­tion­sbe­ra­tun­gss­te­l­len für erwa­ch­se­ne Zuwan­de­rer, MBE) și un Ser­vi­ciu pen­tru tine­ret și migra­ție (Jugend­mi­gra­tion­sdien­st,  JMD) pen­tru copii, tineri și adulți tineri cu vâr­sta cuprin­să între 12 și 27 de ani. Con­si­li­e­rea este gratuită.

Aici v‑am enu­me­rat alte ofer­te de con­si­li­e­re ale insti­tu­ți­i­lor inde­pen­den­te din Karlsruhe: 

https://www.karlsruhe.de/bildung-soziales/psychologische-soziale-beratung/beratungsstellen-fuer-migrantinnen-migranten

Migra­tion­ser­stbe­ra­tun­gss­te­l­len für erwa­ch­se­ne Zuwan­de­rer (MBE)

Jugend­mi­gra­tion­sdien­st (JMD)

Sta­dt Karl­sru­he: Zen­tra­le Verwe­i­sbe­ra­tung beim Büro für Inte­gra­tion (BfI)

Puteți mer­ge la Biro­ul de con­si­li­e­re cen­tra­lă din cadrul Biro­u­lui de Inte­gra­re [Zen­tra­le Verwe­i­sbe­ra­tung beim Büro für Inte­gra­tion] dacă:

• doriți con­si­li­e­re sau infor­ma­ții des­pre cur­su­ri­le de lim­bă ger­ma­nă sau de inte­gra­re,
• dacă doriți să știți la ce insti­tu­ții de con­si­li­e­re să vă adre­sați în Karl­sru­he,
• dacă doriți o con­si­li­e­re generală.

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.