Adil Tica­ret Şeh­ri Karlsruhe

Adil Tica­ret Taah­hü­dü Adil Tica­ret Şeh­ri Karls­ru­he­’­nin arka­sın­da Adil Tica­ret ürün­le­ri satın alan, insan­la­rı Adil Tica­ret hak­kın­da bil­gi­len­di­ren, baş­ka­la­rı­na bu konu­da bil­gi veren ve World Shop, Agen­da 21 Karls­ru­he eV daha faz­la okuyun

AIDS Yar­dı­mı Karlsruhe

Pazartesi
13.00 - 16.00
Salı
10.00 - 13.00
Çarşamba
13.00 - 16.00
Perşembe
15.00 - 18.00

cin­sel sağ­lık mer­ke­zi “AIDS-Hil­­­fe Karls­ru­he — Zent­rum für sexu­el­le Gesund­he­it eV”, 1985 yılın­da “AIDS-Ini­­­ti­­a­ti­­­ve Karls­ru­he eV” ola­rak kurul­muş bağım­sız ve kar ama­cı güt­me­yen bir der­nek­tir. HIV / AIDS ve CYBE daha faz­la okuyun

Alman sağ­lık sistemi

Reh­ber Kıla­vuz, Alman­ya­’­da yaşa­yan göç­men köken­li kişi­le­re Alman­ya­’­da­ki sağ­lık sis­te­mi hak­kın­da temel bil­gi­ler sun­mak­ta­dır. Ayrı­ca has­ta­lık duru­mun­da veya koru­yu­cu bakı­mın gerek­li olma­sı duru­mun­da ne yapıl­ma­sı gerek­ti­ği konu­sun­da öne­ri­ler içe­rir. Daha daha faz­la okuyun

Alman­ca Dil Kursu

Pazartesi
8:45 - 12:30
Salı
8:45 - 12:30
Perşembe
8:45 - 12:30

ebe­veyn­ler için — çocuk bakı­mı ile Çocuk bakı­mı olan ebe­veyn­ler için Alman­ca kur­su. Karls­ru­he Enteg­ras­yon Büro­su, Ocak ayın­dan iti­ba­ren çocuk bakı­mı olan ebe­veyn­ler için bir Alman­ca dil kur­su sun­mak­ta­dır. Bu tek­lif, daha faz­la okuyun

Alman­ca öğrenmek

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Karls­ru­he­’­de­ki enteg­ras­yon kurs­la­rı Baş­vu­ru­lar­da size yar­dım­cı olu­yo­ruz, soru­la­rı­nı­zı yanıt­lı­yo­ruz ve Karls­ru­he­’­de sizin için uygun bir enteg­ras­yon kur­su bulu­yo­ruz. Ran­de­vu için lüt­fen bizim­le ile­ti­şi­me geçin Tele­fon: 0721 133‑5727 İnd­irm­ek için el ila­nı daha faz­la okuyun

Anne ve baba­lar için buluş­ma noktası

Anne Kafe­le­ri, Ebe­veyn Kafe­le­ri, Baş­lan­gıç nok­­­ta­­­sı- ebe­veyn Kafe­le­ri, emzi­ren anne buluş­ma­la­rı ve baba buluş­ma­la­rı Fark­lı ebe­veyn ve aile buluş­ma nok­ta­la­rı siz­le­rin baş­ka aile­ler­le ile­ti­şim kur­ma­nı­zı sağ­lar. İnd­irm­ek için el ilanı

Apart­man ara­ma gazeteleri

Konut tek­lif­le­ri olan bir­kaç ücret­siz gaze­te var, z. B. Pazar Oka­lip­tüs Kur­ye Haf­ta­lık kağıt veya BNN­’­de (Badisc­he Neu­es­te Nach­rich­ten) 2,20 resp. Sayı başı­na 2,40 €

Aşı­rı Sürme

Çarşamba
10:00 - 11:00

Ulus­la­ra­ra­sı Çev­ri­mi­çi Kütüp­ha­ne OverD­ri­ve, şehir kütüp­ha­ne­niz tara­fın­dan sunu­lan ve diji­tal içe­ri­ği (e‑kitaplar ve ses­li kitap­lar gibi) iste­di­ği­niz zaman, iste­di­ği­niz yer­de ödünç alma­nı­za ola­nak tanı­yan ücret­siz bir hiz­met­tir. Kütüp­ha­ne­niz­den veya oku­lu­nuz­dan daha faz­la okuyun

AWO Göç­men­lik danışmanlığı

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Hedef kit­le Karls­ru­he­’­de ika­met­ga­hı­nız var ve 27 yaş üstü Alman­ya­’­da yeni bura­da daimi ika­met­ga­hı olan (örne­ğin, iş için ika­met eden, tanın­mış bir mül­te­ci ola­rak, aile bir­le­şi­mi için…) geç geri gön­de­ri­len veya AB vatan­da­şı Uzun daha faz­la okuyun

AWO- Aile Toplantıları

Salı
8:30 - 11:30
Perşembe
8:30 - 11:30

Afri­ka‘ dan gelen insan­lar için Bu aile top­lan­tı­la­rı diğer aile­ler­le bir ara­ya gel­me­yi müm­kün kıl­mak­ta­dır. Nite­lik­li ve yet­ki­li uzman­la­rı­mız siz­le­re yar­dım­cı olmak ve öne­ri­ler­de bulun­mak­tan mut­lu­luk duyacaktır.

AWO­’­nun Göç Danışmanlığı

Göç­men­ler ve aile­le­ri için Göç­men­le­re özgü bu hiz­met göç­men­le­rin birey­sel enteg­ras­yon süreç­le­rin­de ve gün­lük yaşam­la­rın­da, onla­rı bağım­sız hare­ket etme­ye teş­vik etmek ama­cıy­la yeni göç­men­lik yasa­sı bağ­la­mın­da oluş­tu­rul­muş­tur. Sis­tem­li, tale­be yöne­lik birey­sel daha faz­la okuyun

Bir iklim pod­cas­t­’i dün­ya­nın ilgi­si­ni çekiyor

Tree Talk — Bir iklim pod­cas­t­’i dün­ya­nın ilgi­si­ni çeki­yor Ne hak­kın­da? Pro­je, pod­cas­ting konu­su­na ve iklim ve çev­re koru­ma konu­su­na ilgi duyan dün­ya­nın her yerin­den genç­le­re yöne­lik­tir. Pro­je­miz­de düşün­ce­ler ve daha faz­la okuyun

Bisik­let oku­lu, bisik­let tur­la­rı, kurs­lar ve ken­di ken­di­ne yar­dım atölyesi

Çarşamba
15:00 - 18:00
Perşembe
15:00 - 18:00

ADFC (All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he) ADFC — All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he, her yaş­tan gün­lük ve hobi bisik­let­çi­le­ri­nin çıkar­la­rı­nı tem­sil eden bir kulüp. Baş­lı­ca çalış­ma alan­la­rı: — Bisik­let tur­la­rı­nın plan­lan­ma­sı daha faz­la okuyun

Bütün­leş­ti­ri­ci spor teklifleri

hep­si için Bütün­leş­ti­ri­ci spor tek­lif­le­ri çer­çe­ve­sin­de, Okul ve Spor Ofi­si, işbir­li­ği ortak­la­rıy­la işbir­li­ği için­de, her­kes için çok çeşit­li spor­lar sunar. Tüm önlem­le­rin ama­cı, düşük eşik­li ve ücret­siz egzer­siz ve spor tek­lif­le­ri daha faz­la okuyun

Çevi­ri Havuzu

göç­men­ler için Karls­ru­he şeh­ri­nin Ter­cü­man Havu­zu Pro­je­si Mart 2015’te baş­la­dı ve Bele­di­ye Enteg­ras­yon Ofi­si (Büro für Integ­ra­ti­on) tara­fın­dan finan­se edi­li­yor. Gönül­lü ter­cü­man­la­rın istih­dam edil­me­si yoluy­la, örne­ğin eği­tim kurum­la­rıy­la ile­ti­şim kurar­ken ola­sı daha faz­la okuyun

cjd-değiş­ti­ri­ci

Pazartesi
Cuma

İns­anl­arı bir ara­ya getir­mek ve bir­lik­te çalış­mak sunu­yo­ruz: — Alman­ca dil edi­ni­mi — Ebe­veyn­ler için mes­le­ki oryan­tas­yon tek­lif­le­ri — Yarı zaman­lı eği­tim için koç­luk tek­lif­le­ri — ve yeter­li­lik, ile­ri eği­tim daha faz­la okuyun

COLA TAXI OKAY

Salı
19.00

Kül­tür­le­ra­ra­sı Pro­je Ala­nı  Genç Yetiş­kin­ler İçin Cola Taxi Okay genç yetiş­kin­ler için pro­je ala­nı­dır. Bura­da bir ara­ya gelip yeni şey­ler yarat­mak müm­kün­dür. Ama­cı­mız Karls­ru­he­li­ler, göç­men­ler ve mül­te­ci­le­rin enteg­ras­yo­nu­nu, kuaför salon­la­rın­dan moda works­hop­la­rı­na, jam­ses­si­on­lar­dan, daha faz­la okuyun

DAA Karls­rue

DAA işle ilgi­li dil kurs­la­rı sunu­yor https://daa-karlsruhe.de/bildungsangebote/sprachcoaching-berufsbezogenes-deutsch

Daha İyi Alman­ca Konuş

Çarşamba

Telaf­fu­zu­nu­zu ve beden dili­ni­zi geliş­ti­rin Karls­ru­he Mühl­bur­g­’­da­ki yeni halk kütüp­ha­ne­sin­de­ki AWO­’­nun yeni oda­la­rın­da Çar­şam­ba öğle­den son­ra­la­rı “daha iyi Alman­ca konuş” tek­li­fi yapı­lır. Katı­lım, ilk yer­leş­tir­me görüş­me­sin­den son­ra müm­kün­dür, bunun için daha faz­la okuyun

Danış­man­lık Mer­ke­zi Karls­ru­he pro­fa­mi­lia Karlsruhe

pro­fes­yo­nel Karls­ru­he Danış­man­lık ser­vis­le­ri — Hami­le­lik çatış­ma danış­man­lı­ğı — Sos­yal hukuk danış­man­lı­ğı — Tıb­bi danış­man­lık — Genç­lik danış­man­lı­ğı — Cin­sel eği­tim — LGBTTIQ* danış­man­lı­ğı — Cin­sel­lik ve… — Psi­ko­log. danış­man­lık — daha faz­la okuyun

Danış­man­lık ve Alman­ca dersleri

Perşembe
10:00 - 13:00

Fre­un­de für Frem­de e.V. (yaban­cı arka­daş­lar e.V.) tara­fın­dan danış­man­lık ve Alman­ca ders­le­ri  Yaban­cı­lar huku­ku ile ilgi­li konu­lar­da, res­mi makam­lar­la ve mah­ke­me­ler­le iliş­ki­le­ri­niz­de, iş veya kala­cak yer arar­ken, iki kül­tür­lü bir daha faz­la okuyun

Danış­man­lık ve Destek

Ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­lar için Kim­ler bize baş­vu­ra­bi­lir? Doğ­ru­dan ya da dolay­lı ola­rak ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­la­ra des­tek ver­mek­te­yiz. Danış­man­lık hiz­met­le­ri­miz ücret­siz­dir. Ne sunu­yo­ruz? ‑Ayrım­cı­lı­ğa maruz bıra­kıl­mış insan­la­ra danış­man­lık ve des­tek daha faz­la okuyun

davul

Cuma
17:30 -19:00

Rit­mi­ni bul  Gelin ve rit­me katı­lın! İlh­am alı­yor­sa­nız, ken­di davu­lu­nu­zu, bon­go­la­rı­nı­zı getir­mek­ten çekin­me­yin… Saat: ayın üçün­cü Cuma günü, 5–6:30 pm Bura­da harita

Ebe­veyn­ler Buluş­ma­sı ”Elternt­reff Bärenstark“

Çarşamba

Kah­val­tı sıra­sın­da tanı­dık bir atmos­fer­de diğer ebe­veyn­ler ve diğer çocuk­lar­la ile­ti­şim kurun “Bir­lik­te Buluş­ma­lar” sıra­sın­da ebe­veyn­ler ve 4 yaşı­na kadar olan çocuk­lar, keyif­li ve aile dos­tu bir ortam­da kah­val­tı yapar­ken diğer daha faz­la okuyun

Ebe­veyn­ler için bil­gi­ler — uluslararası

Okul ve eği­tim konu­la­rı hak­kın­da bil­gi Okul ve eği­tim konu­la­rın­da fark­lı dil­ler­de tek­lif­ler sunan Karls­ru­he şeh­ri­nin bil­gi say­fa­sı. www.karlsruhe.de/eltern_international

Eği­tim ve danış­man­lık hizmetleri

Pazartesi
Cuma

Yeni göç­men­ler için: çocuk­lar, genç­ler ve genç yetiş­kin­ler. Yeni göç etmiş çocuk­lar, ergen­ler, genç yetiş­kin­ler ve ebe­veyn­le­ri için eği­tim ve danış­man­lık hiz­met­le­ri­ne genel bakış. Hiz­met­ler çok sayı­da fark­lı kuru­luş tara­fın­dan ve daha faz­la okuyun

El Kita­bı Almanya

bil­gi por­ta­lı Handbookgermany.de, Alman­ya­’­da yeni olan kişi­ler için Alman­ya­’­da­ki yaşam hak­kın­da çok dil­li bir bil­gi por­ta­lı­dır. İdd­ia­mız, hedef gru­bu­muz­la yakın çalış­mak­tır. Biz, site­mi­zi ziya­ret eden kişi­ler için değil, İLE ÇALIŞMAK daha faz­la okuyun

EnBW Karls­ru­he­’­de kari­yer enteg­ras­yon programı

Bizim­le yeni bir baş­lan­gıç yapın: Mül­te­ci ve göç­men­le­re yöne­lik enteg­ras­yon prog­ra­mı­mız­la gele­ce­ği­ni­ze baş­la­yın. Bir son­ra­ki prog­ram Eylül ayın­da Karls­ru­he­’­de baş­lı­yor. Tek­nik konu­la­ra ilgi duyan mül­te­ci ve göç­men­le­rin Çırak­lık Eği­ti­mi­ne eri­şi­mi­ni daha faz­la okuyun

Enteg­ras­yon yönetimi

Pazartesi
09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Pazartesi
09.00 - 12.00
Pazartesi
09.00 - 12.00
Pazartesi
09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Pazartesi
09.00 - 12.00

Karls­ru­he­’­de yaşa­yan mül­te­ci­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir enteg­ras­yo­nu Karls­ru­he­’­de müte­akip konak­la­ma­da yaşa­yan mül­te­ci­ler, bağım­sız bir yaşam inşa etmek ama­cıy­la des­tek­len­mek­te­dir. Bu, ancak uzun vade­de, insan­lar sahip olduk­la­rın­da başa­rı­la­bi­lir. Alman­ca dili­ni edin­dim onla­rı ve daha faz­la okuyun

Fesih, tah­li­ye davası

Ne yapa­lım? Bura­da fesih, tah­li­ye dava­sı ve konut kay­bı konu­la­rın­da önem­li bil­gi­ler bulacaksınız.