Acryl Pouring Kursu

Perşembe
09:30 - 11:30

Acryl Pouring Kur­su Fiyat: Haf­ta­lık 5€ + mal­ze­me Akri­lik boya­la­rın yapı­sı­nı değiş­tir­me­den, çat­la­ma ve hava kabar­cı­ğı olmak­sı­zın; akış­kan taba­ka­lar, biri­kin­ti­ler ve ben­zer efekt­ler yarat­ma­ya yarı­yan su baz­lı boya­ma medi­umu­dur. Pouring daha faz­la okuyun

Adil Tica­ret Şeh­ri Karlsruhe

Adil Tica­ret Taah­hü­dü Adil Tica­ret Şeh­ri Karls­ru­he­’­nin arka­sın­da Adil Tica­ret ürün­le­ri satın alan, insan­la­rı Adil Tica­ret hak­kın­da bil­gi­len­di­ren, baş­ka­la­rı­na bu konu­da bil­gi veren ve World Shop, Agen­da 21 Karls­ru­he eV daha faz­la okuyun

Aile içi şid­det için kadın danış­ma merkezi

Pazartesi
09:00 - 12:00
Salı
09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Çarşamba
09:00 - 12:00
Perşembe
09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Cuma
09:00 - 12:00

Aile içi şid­det için kadın danış­ma mer­ke­zi Kri­egsst­ra­ße­’­de­ki danış­ma mer­ke­zi­miz­de psi­ko­lo­jik, fizik­sel ve/veya cin­sel şid­de­te maruz kal­mış veya kal­ma ris­ki taşı­yan kadın­la­ra psi­ko­lo­jik ve psi­ko­sos­yal danış­man­lık ve des­tek sunu­yo­ruz. Akra­ba­lar, daha faz­la okuyun

Alman sağ­lık sistemi

Reh­ber Kıla­vuz, Alman­ya­’­da yaşa­yan göç­men köken­li kişi­le­re Alman­ya­’­da­ki sağ­lık sis­te­mi hak­kın­da temel bil­gi­ler sun­mak­ta­dır. Ayrı­ca has­ta­lık duru­mun­da veya koru­yu­cu bakı­mın gerek­li olma­sı duru­mun­da ne yapıl­ma­sı gerek­ti­ği konu­sun­da öne­ri­ler içe­rir. Daha daha faz­la okuyun

Alman­ca Dil Kursu

Pazartesi
8:45 - 12:30
Salı
8:45 - 12:30
Perşembe
8:45 - 12:30

ebe­veyn­ler için — çocuk bakı­mı ile Çocuk bakı­mı olan ebe­veyn­ler için Alman­ca kur­su. Karls­ru­he Enteg­ras­yon Büro­su, Ocak ayın­dan iti­ba­ren çocuk bakı­mı olan ebe­veyn­ler için bir Alman­ca dil kur­su sun­mak­ta­dır. Bu tek­lif, daha faz­la okuyun

Alman­ca öğrenmek

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Karls­ru­he­’­de­ki enteg­ras­yon kurs­la­rı Baş­vu­ru­lar­da size yar­dım­cı olu­yo­ruz, soru­la­rı­nı­zı yanıt­lı­yo­ruz ve Karls­ru­he­’­de sizin için uygun bir enteg­ras­yon kur­su bulu­yo­ruz. Ran­de­vu için lüt­fen bizim­le ile­ti­şi­me geçin Tele­fon: 0721 133‑5727 İnd­irm­ek için el ila­nı daha faz­la okuyun

Anne ve baba­lar için buluş­ma noktası

Anne Kafe­le­ri, Ebe­veyn Kafe­le­ri, Baş­lan­gıç nok­­­ta­­­sı- ebe­veyn Kafe­le­ri, emzi­ren anne buluş­ma­la­rı ve baba buluş­ma­la­rı Fark­lı ebe­veyn ve aile buluş­ma nok­ta­la­rı siz­le­rin baş­ka aile­ler­le ile­ti­şim kur­ma­nı­zı sağ­lar. İnd­irm­ek için el ilanı

Apart­man ara­ma gazeteleri

Konut tek­lif­le­ri olan bir­kaç ücret­siz gaze­te var, z. B. Pazar Oka­lip­tüs Kur­ye Haf­ta­lık kağıt veya BNN­’­de (Badisc­he Neu­es­te Nach­rich­ten) 2,20 resp. Sayı başı­na 2,40 €

Aşı­rı Sürme

Çarşamba
10:00 - 11:00

Ulus­la­ra­ra­sı Çev­ri­mi­çi Kütüp­ha­ne OverD­ri­ve, şehir kütüp­ha­ne­niz tara­fın­dan sunu­lan ve diji­tal içe­ri­ği (e‑kitaplar ve ses­li kitap­lar gibi) iste­di­ği­niz zaman, iste­di­ği­niz yer­de ödünç alma­nı­za ola­nak tanı­yan ücret­siz bir hiz­met­tir. Kütüp­ha­ne­niz­den veya oku­lu­nuz­dan daha faz­la okuyun

AWO Göç­men­lik danışmanlığı

AWO Göç­men­lik danış­man­lı­ğı Karls­ru­he şeh­ri­nin AWO­’­su 2005 yılı­nın başın­dan beri göç­men­ler ve aile­le­ri için danış­man­lık ve des­tek hiz­me­ti sun­mak­ta­dır. Hedef kit­le Karls­ru­he­’­de ika­met edi­yor­su­nuz ve 27 yaş üstü Alman­ya­’­da yeni bura­da daimi ika­met­ga­hı daha faz­la okuyun

AWO- Aile Toplantıları

Salı
8:30 - 11:30
Perşembe
8:30 - 11:30

Afri­ka‘ dan gelen insan­lar için Bu aile top­lan­tı­la­rı diğer aile­ler­le bir ara­ya gel­me­yi müm­kün kıl­mak­ta­dır. Nite­lik­li ve yet­ki­li uzman­la­rı­mız siz­le­re yar­dım­cı olmak ve öne­ri­ler­de bulun­mak­tan mut­lu­luk duyacaktır.

AWO­’­nun Göç Danışmanlığı

Göç­men­ler ve aile­le­ri için Göç­men­le­re özgü bu hiz­met göç­men­le­rin birey­sel enteg­ras­yon süreç­le­rin­de ve gün­lük yaşam­la­rın­da, onla­rı bağım­sız hare­ket etme­ye teş­vik etmek ama­cıy­la yeni göç­men­lik yasa­sı bağ­la­mın­da oluş­tu­rul­muş­tur. Sis­tem­li, tale­be yöne­lik birey­sel daha faz­la okuyun

Bisik­let oku­lu, bisik­let tur­la­rı, kurs­lar ve ken­di ken­di­ne yar­dım atölyesi

Çarşamba
15:00 - 18:00
Perşembe
15:00 - 18:00

ADFC (All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he) ADFC — All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he, her yaş­tan gün­lük ve hobi bisik­let­çi­le­ri­nin çıkar­la­rı­nı tem­sil eden bir kulüp. Baş­lı­ca çalış­ma alan­la­rı: — Bisik­let tur­la­rı­nın plan­lan­ma­sı daha faz­la okuyun

Çevi­ri Havuzu

göç­men­ler için Karls­ru­he şeh­ri­nin Ter­cü­man Havu­zu Pro­je­si Mart 2015’te baş­la­dı ve Bele­di­ye Enteg­ras­yon Ofi­si (Büro für Integ­ra­ti­on) tara­fın­dan finan­se edi­li­yor. Gönül­lü ter­cü­man­la­rın istih­dam edil­me­si yoluy­la, örne­ğin eği­tim kurum­la­rıy­la ile­ti­şim kurar­ken ola­sı daha faz­la okuyun

Daha İyi Alman­ca Konuş

Çarşamba

Telaf­fu­zu­nu­zu ve beden dili­ni­zi geliş­ti­rin Karls­ru­he Mühl­bur­g­’­da­ki yeni halk kütüp­ha­ne­sin­de­ki AWO­’­nun yeni oda­la­rın­da Çar­şam­ba öğle­den son­ra­la­rı “daha iyi Alman­ca konuş” tek­li­fi yapı­lır. Katı­lım, ilk yer­leş­tir­me görüş­me­sin­den son­ra müm­kün­dür, bunun için daha faz­la okuyun

Danış­man­lık ve Alman­ca dersleri

Perşembe
10:00 Registration

tara­fın­dan Fre­un­de für Frem­de e.V. Danış­man­lık ve Alman­ca ders­le­ri  Yaban­cı­lar huku­ku ile ilgi­li konu­lar­da, res­mi makam­lar­la ve mah­ke­me­ler­le iliş­ki­le­ri­niz­de, iş veya kala­cak yer arar­ken, iki kül­tür­lü bir evli­lik yapar­ken veya daha faz­la okuyun

Danış­man­lık ve Destek

Ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­lar için Kim­ler bize baş­vu­ra­bi­lir? Doğ­ru­dan ya da dolay­lı ola­rak ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­la­ra des­tek ver­mek­te­yiz. Danış­man­lık hiz­met­le­ri­miz ücret­siz­dir. Ne sunu­yo­ruz? ‑Ayrım­cı­lı­ğa maruz bıra­kıl­mış insan­la­ra danış­man­lık ve des­tek daha faz­la okuyun

Dil koç­lu­ğu — işle ilgi­li Almanca

Dil koç­lu­ğu — işle ilgi­li Alman­ca Dil bece­ri­le­ri­nin yeter­siz­li­ği nede­niy­le, baş­vu­ru sahip­le­ri genel­lik­le Alman iş piya­sa­sın­da başa­rı­lı bir şekil­de yer almak­ta zor­lan­mak­ta­dır. İş baş­vu­ru­su yaz­mak­tan şir­ket­ler­le bağ­lan­tı kur­ma­ya kadar — daha faz­la okuyun

Eği­tim tek­lif­le­ri — Bil­dungs­re­gi­on Karlsruhe

Bil­dungs­re­gi­on Karls­ru­he Çev­ri­mi­çi eği­tim tek­lif­le­ri­ni bulun! Karls­ru­he eği­tim böl­ge­si­nin çev­ri­mi­çi plat­for­mun­da www.bildungsregion-karlsruhe.de fark­lı hedef grup­lar için eği­tim tek­lif­le­ri bula­bi­lir­si­niz. Ana konu­lar: Okul Mes­lek Göç Kül­tür Spor Dalları

El Kita­bı Almanya

bil­gi por­ta­lı Handbookgermany.de, Alman­ya­’­da yeni olan kişi­ler için Alman­ya­’­da­ki yaşam hak­kın­da çok dil­li bir bil­gi por­ta­lı­dır. İdd­ia­mız, hedef gru­bu­muz­la yakın çalış­mak­tır. Biz, site­mi­zi ziya­ret eden kişi­ler için değil, İLE ÇALIŞMAK daha faz­la okuyun

EnBW Karls­ru­he­’­de kari­yer enteg­ras­yon programı

Bizim­le yeni bir baş­lan­gıç yapın: Mül­te­ci ve göç­men­le­re yöne­lik enteg­ras­yon prog­ra­mı­mız­la gele­ce­ği­ni­ze baş­la­yın. Bir son­ra­ki prog­ram Eylül ayın­da Karls­ru­he­’­de baş­lı­yor. Tek­nik konu­la­ra ilgi duyan mül­te­ci ve göç­men­le­rin Çırak­lık Eği­ti­mi­ne eri­şi­mi­ni daha faz­la okuyun

Enteg­ras­yon yönetimi

Pazartesi
09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Pazartesi
09.00 - 12.00
Pazartesi
09.00 - 12.00
Pazartesi
09.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
Pazartesi
09.00 - 12.00

Karls­ru­he­’­de yaşa­yan mül­te­ci­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir enteg­ras­yo­nu Karls­ru­he­’­de müte­akip konak­la­ma­da yaşa­yan mül­te­ci­ler, bağım­sız bir yaşam inşa etmek ama­cıy­la des­tek­len­mek­te­dir. Bu, ancak uzun vade­de, insan­lar sahip olduk­la­rın­da başa­rı­la­bi­lir. Alman­ca dili­ni edin­dim onla­rı ve daha faz­la okuyun

Fır­sat Eşit­li­ği Ofisi

Pazartesi
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Salı
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Çarşamba
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Perşembe
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Cuma
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

Karls­ru­he şeh­ri­nin Karls­ru­he Şeh­ri Fır­sat Eşit­li­ği Ofi­si, fır­sat eşit­li­ği­ne iliş­kin öne­ri, soru ve şika­yet­le­ri olan kadın ve erkek­ler için bir ile­ti­şim nok­ta­sı­dır. eğer bizi ara­yın — kadın veya erkek ola­rak daha faz­la okuyun

Gece yarı­sı­na kadar basketbol

Perşembe
ab 10 Uhr

İki yıl­lık Koro­na ara­sı­nın ardın­dan, ücret­siz spor tek­li­fi “G ece yarı­sı­na kadar bas­ket­bol “, “Spor yoluy­la sos­yal bir­lik­te­lik” prog­ra­mı­nın bir par­ça­sı ola­rak 15 Eylül 2022 ‘de yeni­den baş­la­ya­cak. Nords­tad­t­’­ta­ki Ten­ness­se­e­al­lee daha faz­la okuyun

Geht was?! — Mes­le­ki yönlendirme

Pazartesi
08:00 - 17:00
Salı
14:00 - 17:00
Perşembe
14:00 - 17:00
Cuma
08:00 - 17:00

Geht was?! — Mes­le­ki yön­len­dir­me 15–27 yaş ara­sı genç­ler için Geht was?! pro­je­si tamam­la­yı­cı ve eşlik edi­ci bir danış­man­lık ve yer­leş­tir­me hiz­me­ti­dir. Bu prog­ram, Karls­ru­he şehir böl­ge­sin­de yaşa­yan ve şu anda daha faz­la okuyun

Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için Eği­tim Danışmanlığı

Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için Eği­tim Danış­man­lı­ğı okul­da başa­rı Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için eği­tim danış­man­lı­ğı Inter­na­ti­ona­ler Bun­d­’un bir pro­je­si­dir. Amaç, öğren­ci­le­rin eği­tim fır­sat­la­rı­nı şu yol­lar­la artır­mak­tır: İlk­ok­ul Çocuk­la­rı için daha faz­la okuyun

Göç sorun­la­rı hak­kın­da tavsiyeler

Pazartesi
9:30 - 12:30
Pazartesi
9:30 - 12:30
Çarşamba
9:30 - 12:30
Perşembe
9:30 - 15:00
Cuma
9:30 - 12:30

arKA — yazar pent­ru roma­nii din Karls­ru­he Baden Würt­tem­berg eV’­de­ki Rumen-Alman Der­ne­ği RDVBW, Karls­ru­he­’­den gelen tüm göç­men­ler için — özel­lik­le Roman­ya vatan­daş­la­rı için — tüm yaşam durum­la­rın­da yar­dım ve des­tek sunar. daha faz­la okuyun

Göç ve Mül­te­ci­ler için Arri­ve uygulaması

Göç ve Mül­te­ci­ler için Arri­ve uygu­la­ma­sı Alman­ya­’­nın nasıl işle­di­ği­ni anla­mak, iyi bir bir­lik­te yaşa­mın teme­li­ni oluş­tu­rur. Her­kes aynı yüküm­lü­lük­le­re sahip­tir ve Alman yasa­la­rı­na uymak zorun­da­dır. Ancak her­kes de aynı hak­la­ra daha faz­la okuyun

Göç­men­ler için Danışmanlık

Çarşamba
9:00 - 12:00
Perşembe
13:00 - 17:00

Rusya’dan gelen Alman­la­ra Reh­ber­lik Bir enteg­ras­yon kur­su önce­sin­de, sıra­sın­da ve son­ra­sın­da aşa­ğı­da­ki konu­lar­da reh­ber­lik ve des­tek: ‑Alman­ca­nın geliş­ti­ril­me­si ‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı ve diğer dil kurs­la­rı için ara­cı­lık ‑Temel gerek­si­nim­le­rin kar­şı­lan­ma­sı­nı güven­ce daha faz­la okuyun

Göç­men­ler için ilk danışmanlık

Pazartesi
Salı
Çarşamba
9:00 - 12:00
Perşembe
Cuma

Yetiş­kin göç­men­ler için Görev­le­ri­miz: ‑Birey­sel reh­ber­lik ‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı sıra­sın­da sos­yal peda­go­jik danış­man­lık ‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı sıra­sın­da çocuk bakı­mı konu­sun­da yar­dım ‑Yerel ağla­ra aktif katı­lı­mın sağ­lan­ma­sı ve kül­tür­le­ra­ra­sı genel sos­yal hiz­met­ler ile ida­ri daha faz­la okuyun