Adil Tica­ret Şeh­ri Karlsruhe

Adil Tica­ret Taah­hü­dü Adil Tica­ret Şeh­ri Karlsruhe’nin arka­sın­da Adil Tica­ret ürün­le­ri satın alan, insan­la­rı Adil Tica­ret hak­kın­da bil­gi­len­di­ren, baş­ka­la­rı­na bu konu­da bil­gi veren ve World Shop, Agen­da 21 Karls­ru­he eV Daha faz­la okuyun

Afri­ka­’­dan gelen­ler için tavsiyeler

Pazartesi
10:00 - 14:00
Friday
10:00 - 14:00

  Karls­ru­he, ilçe ve çev­re­de­ki Soma­li­li ve diğer Afri­ka­lı mül­te­ci­le­re, sade­ce mül­te­ci­le­re değil, aynı zaman­da uzun süre­dir bura­da yaşa­yan Soma­li ve diğer Afri­ka ülke­le­rin­den gelen vatan­daş­la­ra da bakı­yo­ruz. Diğer konu­la­rın Daha faz­la okuyun

AIDS Yar­dı­mı Karlsruhe

Pazartesi
13.00 - 16.00
Tuesday
10.00 - 13.00
Wednesday
13.00 - 16.00
Thursday
15.00 - 18.00

cin­sel sağ­lık mer­ke­zi “AIDS-Hil­­­fe Karls­ru­he — Zent­rum für sexu­el­le Gesund­he­it eV”, 1985 yılın­da “AIDS-Ini­­­ti­­a­ti­­­ve Karls­ru­he eV” ola­rak kurul­muş bağım­sız ve kar ama­cı güt­me­yen bir der­nek­tir. HIV / AIDS ve CYBE Daha faz­la okuyun

Alman­ca Dil Kursu

Pazartesi
8:45 - 12:30
Tuesday
8:45 - 12:30
Thursday
8:45 - 12:30

ebe­veyn­ler için — çocuk bakı­mı ile Çocuk bakı­mı olan ebe­veyn­ler için Alman­ca kur­su. Karls­ru­he Enteg­ras­yon Büro­su, Ocak ayın­dan iti­ba­ren çocuk bakı­mı olan ebe­veyn­ler için bir Alman­ca dil kur­su sun­mak­ta­dır. Bu tek­lif, Daha faz­la okuyun

Alman­ca öğrenmek

Pazartesi
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Karls­ru­he­’­de­ki enteg­ras­yon kurs­la­rı Baş­vu­ru­lar­da size yar­dım­cı olu­yo­ruz, soru­la­rı­nı­zı yanıt­lı­yo­ruz ve Karls­ru­he­’­de sizin için uygun bir enteg­ras­yon kur­su bulu­yo­ruz. Ran­de­vu için lüt­fen bizim­le ile­ti­şi­me geçin Tele­fon: 0721 133‑5727 İnd­irm­ek için el ila­nı Daha faz­la okuyun

Ame­ri­kan Kütüp­ha­ne­si Karlsruhe

Tuesday
14.00 - 18.00
Wednesday
10.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00
Pazartesi
14.00 - 18.00
Friday
14.00 - 18.00
Pazartesi
10:00 -14:00

Ame­ri­kan Kütüp­ha­ne­si, Karlsruhe’nin kuzey kesi­min­de bulu­nan İng­il­izce bir kütüp­ha­ne­dir. Karls­ru­he Şehir Kütüphanesi’nin bir par­ça­sı­dır, bu neden­le kitap ödünç almak için sade­ce Karls­ru­he Şehir Kütüphanesi’nden bir kütüp­ha­ne kar­tı­na ihti­ya­cı­nız var­dır. Bura­da Daha faz­la okuyun

Anne ve baba­lar için buluş­ma noktası

Anne Kafe­le­ri, Ebe­veyn Kafe­le­ri, Baş­lan­gıç nok­­­ta­­­sı- ebe­veyn Kafe­le­ri, emzi­ren anne buluş­ma­la­rı ve baba buluş­ma­la­rı Fark­lı ebe­veyn ve aile buluş­ma nok­ta­la­rı siz­le­rin baş­ka aile­ler­le ile­ti­şim kur­ma­nı­zı sağ­lar. İnd­irm­ek için el ilanı

Apart­man ara­ma gazeteleri

Konut tek­lif­le­ri olan bir­kaç ücret­siz gaze­te var, z. B. Pazar Oka­lip­tüs Kur­ye Haf­ta­lık kağıt veya BNN­’­de (Badisc­he Neu­es­te Nach­rich­ten) 2,20 resp. Sayı başı­na 2,40 €

AWO Göç­men­lik danışmanlığı

Pazartesi
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Hedef kit­le Karls­ru­he­’­de ika­met­ga­hı­nız var ve 27 yaş üstü Alman­ya­’­da yeni bura­da daimi ika­met­ga­hı olan (örne­ğin, iş için ika­met eden, tanın­mış bir mül­te­ci ola­rak, aile bir­le­şi­mi için…) geç geri gön­de­ri­len veya AB vatan­da­şı Uzun Daha faz­la okuyun

AWO- Aile Toplantıları

Tuesday
8:30 - 11:30
Thursday
8:30 - 11:30

Afri­ka‘ dan gelen insan­lar için Bu aile top­lan­tı­la­rı diğer aile­ler­le bir ara­ya gel­me­yi müm­kün kıl­mak­ta­dır. Nite­lik­li ve yet­ki­li uzman­la­rı­mız siz­le­re yar­dım­cı olmak ve öne­ri­ler­de bulun­mak­tan mut­lu­luk duyacaktır.

AWO’nun Göç Danışmanlığı

Göç­men­ler ve aile­le­ri için   Göç­men­le­re özgü bu hiz­met göç­men­le­rin birey­sel enteg­ras­yon süreç­le­rin­de ve gün­lük yaşam­la­rın­da, onla­rı bağım­sız hare­ket etme­ye teş­vik etmek ama­cıy­la yeni göç­men­lik yasa­sı bağ­la­mın­da oluş­tu­rul­muş­tur.   Sis­tem­li, tale­be Daha faz­la okuyun

Baş­vu­ru form­la­rı­nın hazır­lan­ma­sın­da Destek

Tuesday
14:00 - 16:30

BeoNet­z­werk Ofi­si (jubez de) En uygun baş­vu­ru form­la­rı­nın yazıl­ma­sın­da ve de baş­vu­ru için gerek­li bel­ge­le­rin kont­ro­lün­de siz­le­re des­tek veri­yo­ruz. Bu bel­ge­ler için gerek­li olan deği­şik­lik­le­ri mev­cut bil­gi­sa­yar oda­sın­da direkt diji­tal Daha faz­la okuyun

Bisik­let oku­lu, bisik­let tur­la­rı, kurs­lar ve ken­di ken­di­ne yar­dım atölyesi

Wednesday
15:00 - 18:00
Thursday
15:00 - 18:00

ADFC (All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he) ADFC — All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he, her yaş­tan gün­lük ve hobi bisik­let­çi­le­ri­nin çıkar­la­rı­nı tem­sil eden bir kulüp. Baş­lı­ca çalış­ma alan­la­rı: — Bisik­let tur­la­rı­nın plan­lan­ma­sı Daha faz­la okuyun

Bütün­leş­ti­ri­ci spor teklifleri

hep­si için Bütün­leş­ti­ri­ci spor tek­lif­le­ri çer­çe­ve­sin­de, Okul ve Spor Ofi­si, işbir­li­ği ortak­la­rıy­la işbir­li­ği için­de, her­kes için çok çeşit­li spor­lar sunar. Tüm önlem­le­rin ama­cı, düşük eşik­li ve ücret­siz egzer­siz ve spor tek­lif­le­ri Daha faz­la okuyun

cjd-değiş­ti­ri­ci

Pazartesi
Friday

İns­anl­arı bir ara­ya getir­mek ve bir­lik­te çalış­mak sunu­yo­ruz: — Alman­ca dil edi­ni­mi — Ebe­veyn­ler için mes­le­ki oryan­tas­yon tek­lif­le­ri — Yarı zaman­lı eği­tim için koç­luk tek­lif­le­ri — ve yeter­li­lik, ile­ri eği­tim Daha faz­la okuyun

COLA TAXI OKAY

Tuesday
19.00

Kül­tür­le­ra­ra­sı Pro­je Ala­nı  Genç Yetiş­kin­ler İçin Cola Taxi Okay genç yetiş­kin­ler için pro­je ala­nı­dır. Bura­da bir ara­ya gelip yeni şey­ler yarat­mak müm­kün­dür. Ama­cı­mız Karls­ru­he­li­ler, göç­men­ler ve mül­te­ci­le­rin enteg­ras­yo­nu­nu, kuaför salon­la­rın­dan moda works­hop­la­rı­na, jam­ses­si­on­lar­dan, Daha faz­la okuyun

Daha İyi Alman­ca Konuş

Wednesday

Telaf­fu­zu­nu­zu ve beden dili­ni­zi geliş­ti­rin Karls­ru­he Mühl­bur­g­’­da­ki yeni halk kütüp­ha­ne­sin­de­ki AWO’nun yeni oda­la­rın­da Çar­şam­ba öğle­den son­ra­la­rı “daha iyi Alman­ca konuş” tek­li­fi yapı­lır. Katı­lım, ilk yer­leş­tir­me görüş­me­sin­den son­ra müm­kün­dür, bunun için Daha faz­la okuyun

Danış­man­lık Mer­ke­zi Karls­ru­he pro­fa­mi­lia Karlsruhe

pro­fes­yo­nel Karls­ru­he Danış­man­lık ser­vis­le­ri — Hami­le­lik çatış­ma danış­man­lı­ğı — Sos­yal hukuk danış­man­lı­ğı — Tıb­bi danış­man­lık — Genç­lik danış­man­lı­ğı — Cin­sel eği­tim — LGBTTIQ* danış­man­lı­ğı — Cin­sel­lik ve… — Psi­ko­log. danış­man­lık — Daha faz­la okuyun

Danış­man­lık ve Alman­ca Dersleri

Thursday
10:00 - 13:00

Fre­un­de für Frem­de e.V (Yaban­cı­lar için Arka­daş­lar) ara­cı­lı­ğıy­la   Yaban­cı­lar huku­ku ile ilgi­li konu­lar­da yet­ki­li­ler ve yasa­lar­la iş bir­li­ği içe­ri­sin­de , iş veya kala­cak yer arar­ken , iki kül­tür­lü evli­lik­le­ri­niz­de veya Daha faz­la okuyun

Danış­man­lık ve Destek

Ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­lar için Kim­ler bize baş­vu­ra­bi­lir? Doğ­ru­dan ya da dolay­lı ola­rak ayrım­cı­lı­ğa maruz kalan insan­la­ra des­tek ver­mek­te­yiz. Danış­man­lık hiz­met­le­ri­miz ücret­siz­dir. Ne sunu­yo­ruz? ‑Ayrım­cı­lı­ğa maruz bıra­kıl­mış insan­la­ra danış­man­lık ve des­tek Daha faz­la okuyun

Ebe­veyn­ler Buluş­ma­sı ”Elternt­reff Bärenstark“

Wednesday

Kah­val­tı sıra­sın­da tanı­dık bir atmos­fer­de diğer ebe­veyn­ler ve diğer çocuk­lar­la ile­ti­şim kurun “Bir­lik­te Buluş­ma­lar” sıra­sın­da ebe­veyn­ler ve 4 yaşı­na kadar olan çocuk­lar, keyif­li ve aile dos­tu bir ortam­da kah­val­tı yapar­ken diğer Daha faz­la okuyun

Ebe­veyn­ler için bil­gi­ler — uluslararası

Okul ve eği­tim konu­la­rı hak­kın­da bil­gi Okul ve eği­tim konu­la­rın­da fark­lı dil­ler­de tek­lif­ler sunan Karls­ru­he şeh­ri­nin bil­gi say­fa­sı. www.karlsruhe.de/eltern_international

Eği­tim ve danış­man­lık hizmetleri

Pazartesi
Friday

Yeni göç­men­ler için: çocuk­lar, genç­ler ve genç yetiş­kin­ler. Yeni göç etmiş çocuk­lar, ergen­ler, genç yetiş­kin­ler ve ebe­veyn­le­ri için eği­tim ve danış­man­lık hiz­met­le­ri­ne genel bakış. Hiz­met­ler çok sayı­da fark­lı kuru­luş tara­fın­dan ve Daha faz­la okuyun

El Kita­bı Almanya

bil­gi por­ta­lı Handbookgermany.de, Alman­ya­’­da yeni olan kişi­ler için Alman­ya­’­da­ki yaşam hak­kın­da çok dil­li bir bil­gi por­ta­lı­dır. İdd­ia­mız, hedef gru­bu­muz­la yakın çalış­mak­tır. Biz, site­mi­zi ziya­ret eden kişi­ler için değil, İLE ÇALIŞMAK Daha faz­la okuyun

Enteg­ras­yon Kursu

18–27 yaş göç­men­lik geç­mi­şi olan genç­ler için 900 saat­lik göç­men­lik geç­mi­şi­ne sahip genç­ler için oryan­tas­yon konu­la­rı­na daya­lı, iş piya­sa­sı, eği­tim ve mes­le­ki eği­tim gibi konu­la­rı kap­sa­yan yaban­cı dil ola­rak alman­ca kur­su ‑60 Daha faz­la okuyun

Enteg­ras­yon yönetimi

Karls­ru­he­’­de yaşa­yan mül­te­ci­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir enteg­ras­yo­nu Karls­ru­he­’­de müte­akip konak­la­ma­da yaşa­yan mül­te­ci­ler, bağım­sız bir yaşam inşa etmek ama­cıy­la des­tek­len­mek­te­dir. Bu, ancak uzun vade­de, insan­lar sahip olduk­la­rın­da başa­rı­la­bi­lir. Alman­ca dili­ni edin­dim onla­rı ve Daha faz­la okuyun

Fesih, tah­li­ye davası

Ne yapa­lım? Bura­da fesih, tah­li­ye dava­sı ve konut kay­bı konu­la­rın­da önem­li bil­gi­ler bulacaksınız.

Fır­sat Eşit­li­ği Ofisi

Pazartesi
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Tuesday
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Wednesday
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Thursday
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Friday
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

Karls­ru­he şeh­ri­nin Karls­ru­he Şeh­ri Fır­sat Eşit­li­ği Ofi­si, fır­sat eşit­li­ği­ne iliş­kin öne­ri, soru ve şika­yet­le­ri olan kadın ve erkek­ler için bir ile­ti­şim nok­ta­sı­dır. eğer bizi ara­yın — kadın veya erkek ola­rak Daha faz­la okuyun

Göç sorun­la­rı hak­kın­da tavsiyeler

Pazartesi
9:00-11:00
Wednesday
9:00-11:00
Thursday
9:00-12:00 / 15.00-17.00
Friday
9:00-11:00

arKA — yazar pent­ru roma­nii din Karls­ru­he Baden Würt­tem­berg eV’­de­ki Rumen-Alman Der­ne­ği RDVBW, Karls­ru­he­’­den gelen tüm göç­men­ler için — özel­lik­le Roman­ya vatan­daş­la­rı için — tüm yaşam durum­la­rın­da yar­dım ve des­tek sunar. Daha faz­la okuyun

Göç­men­ler için Danışmanlık

Wednesday
9:00 - 12:00
Thursday
13:00 - 17:00

Rusya’dan gelen Alman­la­ra Reh­ber­lik Bir enteg­ras­yon kur­su önce­sin­de, sıra­sın­da ve son­ra­sın­da aşa­ğı­da­ki konu­lar­da reh­ber­lik ve des­tek: ‑Alman­ca­nın geliş­ti­ril­me­si ‑Enteg­ras­yon kurs­la­rı ve diğer dil kurs­la­rı için ara­cı­lık ‑Temel gerek­si­nim­le­rin kar­şı­lan­ma­sı­nı güven­ce Daha faz­la okuyun