Alte cur­suri de germană

Cur­suri inten­si­ve de vară pen­tru tineri/promovare indi­vi­du­a­lă în cadrul cur­su­ri­lor de inte­gra­re.
Per­soa­ne­le care nu se pot înscrie la cur­su­ri­le de inte­gra­re pot par­ti­ci­pa la cur­suri în teme­iul Regu­la­men­tu­lui admi­nis­tra­tiv (VwV) ger­man.
Lan­dul Baden-Würt­tem­berg și ora­șul Karl­sru­he finan­țea­ză cur­su­ri­le VwV.

1. cur­suri inten­si­ve de lim­bi străine/cursuri de vacan­ță de vară pen­tru ado­les­cenți și tineri adulți care se pre­gă­tesc să intre pe pia­ța for­ței de muncă.

Cur­su­ri­le se înche­ie cu un exa­men cer­ti­fi­cat la nive­lul B1 sau B2 al lim­bii țin­tă.
Cur­su­ri­le inten­si­ve de vară, cu un total de 150 de uni­tăți de pre­da­re, au loc în tim­pul vacan­ței de vară (apro­xi­ma­tiv cinci-șase săptămâni). 

2. pro­mo­va­rea per­soa­ne­lor care sunt des­ca­li­fi­ca­te pen­tru cur­su­ri­le de inte­gra­re.
Acest aju­tor este des­ti­nat tutu­ror imi­gran­ți­lor care nu au sau nu au încă acces la cur­suri de inte­gra­re și care nu sunt în peri­col imi­nent de expulzare.

Înre­gis­tra­re

  • Pen­tru a vă înscrie la un curs VwV, vă rugăm să ne tri­mi­teți ori­gi­na­lul, com­ple­tat și semnat  for­mu­la­rul de înscriere
  • o copie a per­mi­su­lui de șede­re (sub for­ma unui per­mis de șede­re, a unui per­mis de șede­re tem­po­ra­ră, a unui per­mis de tole­ran­ță sau, în cazul cetă­țe­ni­lor UE, a unei cărți de identitate).

a lua lega­tu­ra
Dacă aveți între­bări, vă vom sfă­tui cu plă­ce­re prin tele­fon: 0721 133‑5727 sau prin e‑mail la: buero.fuer.integration(at)sjb.karlsruhe.de.