Curs de ger­ma­nă cu îngri­ji­re copii

Per­soa­ne­le care nu sunt eli­gi­bi­le pen­tru cur­su­ri­le de inte­gra­re sau care sunt în impo­si­bi­li­ta­tea fizi­că de a par­ti­ci­pa la ast­fel de cur­suri pot par­ti­ci­pa la cur­suri în teme­iul Regu­la­men­tu­lui admi­nis­tra­tiv (VwV) german.

Grup țin­tă

  • Părin­ții pot lua par­te la “VwV Deut­sch Ger­man Cour­se with childcare”.
  • care nu au un per­mis de șede­re și, prin urma­re, nu pot par­ti­ci­pa la un curs de inte­gra­re; și care au copii mici, dar nu au faci­li­tăți de îngri­ji­re a copi­i­lor și, prin urma­re, nu pot par­ti­ci­pa la un curs de integrare.

Când
Luni, marți și joi dimi­nea­ța
Nu exis­tă cur­suri în tim­pul vacanțelor

Unde
ibz Karl­sru­he
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he, Ger­ma­nia
Dura­ta cur­su­lui: 300 de ore

Înre­gis­tra­re
Vă rugăm să tri­mi­teți urmă­toa­re­le docu­men­te la Biro­ul pen­tru inte­gra­re (Kai­ser­stra­ße 235, 76133 Karl­sru­he) sau la AAW Karl­sru­he (Gries­ba­chs­tra­ße 12, 76185 Karlsruhe):

  • la cere­rea ori­gi­na­lă com­ple­ta­tă și semnată pen­tru un curs de ger­ma­nă con­form “VwV Deutsch”,
  • o copie a per­mi­su­lui de șede­re (sub for­ma unui per­mis de șede­re, a unui per­mis de șede­re tem­po­ra­ră, a unui per­mis de tole­ran­ță sau, în cazul cetă­țe­ni­lor UE, a unei cărți de identitate)
  • și, dacă aveți nevo­ie de îngri­ji­re a copi­lu­lui în tim­pul cur­su­lui, o copie a cer­ti­fi­ca­tu­lui de naș­te­re al copilului.

Infor­ma­ții pri­vind colec­ta­rea datelor

a lua lega­tu­ra
Pen­tru înscri­e­re, vă rugăm să vă faceți o pro­gra­ma­re la AAW Karl­sru­he:
Tele­fon: 0721 85029–0 / e‑mail: karlsruhe@aaw.de

Cur­su­ri­le VwV sunt sus­ți­nu­te prin fon­duri din par­tea lan­du­lui Baden-Würt­tem­berg și a ora­șu­lui Karlsruhe.

Ofer­ta are loc în cola­bo­ra­re cu  Arbe­it­skre­is für Aus- und Wei­ter­bil­dung Karl­sru­he (AAW) și Inter­na­tio­na­le Begeg­nun­gs­zen­trum Karl­sru­he e. V. (ibz) pre­cum și cu spri­ji­nul ama­bil al  Job­cen­ter Karlsruhe .Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.