Ofi­ci­ul pen­tru Imi­grări din Karl­sru­he (Auslän­der­be­hör­de)

Unde tre­bu­ie să vă înre­gis­trați dacă nu pro­ve­niți dintr‑o țară din UE?
Dacă sun­teți cetă­țean al unei țări din afa­ra UE și intrați în Ger­ma­nia pen­tru a locui per­ma­nent aici, tre­bu­ie să vă înre­gis­trați la Auslän­der­be­hör­de (Ofi­ci­ul pen­tru Imi­grări din Karl­sru­he). Aceștia vă vor eli­be­ra un Aufen­thalt­sti­tel (per­mis de șede­re).

Exemplu de Aufenthaltstitel

TIP

Ani­KA vă reco­man­dă să depu­neți cere­rea cu cel puțin două luni îna­in­te de expi­ra­rea per­mi­su­lui de ședere.

Eli­be­ra­rea sau pre­lun­gi­rea unui per­mis de șede­re nu se mai face personal . Biro­ul pen­tru Imi­grări vă ofe­ră urmă­toa­re­le posi­bi­li­tăți pen­tru depu­ne­rea cererii:

Pasul 1

  • Apli­ca­ție prin e‑mail (vă rugăm să nu tri­mi­teți fiși­e­re ori­gi­na­le, ci doar o copie scanată)
    Vă rugăm să tri­mi­teți cere­rea com­ple­ta­tă și sem­na­tă și docu­men­te­le nece­sa­re în timp util îna­in­te de expi­ra­re — ca fiși­er PDF — prin e‑mail la: abh@oa.karlsruhe.de
  • Depu­ne­rea unei cereri prin poș­tă sau prin arun­ca­rea aces­te­ia în cutia poș­ta­lă
    Adre­să: Biro­ul pen­tru Imi­grări, Kai­se­ra­l­lee 8, 76133 Karlsruhe.

Vă rugăm să reți­neți:
Deci­zia vă va fi tri­mi­să prin e‑mail sau prin poș­tă. După pri­mi­rea aces­tei scri­sori, vă puteți pro­gra­ma per­so­nal pen­tru a pre­zen­ta date­le bio­me­tri­ce (ampren­te­le digi­ta­le și fotografia).

Pasul 2

Vă rugăm să vă faceți o pro­gra­ma­re pen­tru a depu­ne date­le bio­me­tri­ce în avans, fie prin tele­fon — Tel. 115 — sau onli­ne la:

Auslän­der­be­hör­de
Oraș Karl­sru­he
Kai­se­ra­l­lee 8
76133 Karl­sru­he
Opri­re: Mühl­bu­r­ger Tor
Linii: S1, S11. S12, S2, S5, S51
Tram­va­i­ul 1, 2, 3, 4

Ce să iau cu mine?

  • Car­te de iden­ti­ta­te sau pașaport
  • Con­fir­ma­rea înre­gis­tră­rii de la Bürgerbüro
  • Alte docu­men­te, de la caz la caz

Ce pri­mesc?

  • Per­mis de șede­re, per­mis de șede­re în sco­puri spe­ci­fi­ce sau alte certificate

Aici puteți întreba!

For­mu­la­re

For­mu­la­re­le tre­bu­ie să fie com­ple­ta­te și semnate

Între­bări frecvente

Alte ser­vi­cii

de exem­plu, per­mis de mun­că, au pair, decla­ra­ție de anga­ja­ment, puteți găsi  aici

Este bine de ști­ut: Cetă­țe­nii UE se bucu­ră de liber­ta­tea de cir­cu­la­ție în cadrul Uniu­nii Euro­pe­ne. Acest lucru înseam­nă că pot cir­cu­la liber în alte sta­te mem­bre, pot intra sau rămâ­ne aco­lo. Aceștia nu tre­bu­ie să se înre­gis­tre­ze la Biro­ul de Imi­grări și nici să soli­ci­te un per­mis de muncă.