Auto­ri­ta­tea pen­tru stră­ini (Auslän­der­be­hör­de)

Unde tre­bu­ie să vă înre­gis­tra­ţi dacă nu pro­ve­ni­ţi dintr‑o ţară mem­bră UE? Dacă aveți cetă­țe­nia unei ţări care nu este mem­bră a Uniu­nii Euro­pe­ne şi veni­ţi în Ger­ma­nia pen­tru a trăi aici defi­ni­tiv, tre­bu­ie să vă înre­gis­tra­ţi la Auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă pen­tru stră­ini (Auslän­der­be­hör­de) din loca­li­ta­tea de domi­ci­liu. De aco­lo veţi pri­mi un titlu de şede­re (Aufen­thalt­sti­tel).

Vă rugăm să faceți o pro­gra­ma­re în pre­a­la­bil, la numă­rul de tele­fon 115 sau onli­ne, la: www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung.de

Unde? Auslän­der­be­hör­de Sta­dt Karl­sru­he
Ord­nun­gs- und Bür­ge­ramt
Auslän­der­be­hör­de?

Kai­se­ra­l­lee 8
76124 Karl­sru­he
2. OG (eta­jul 2)
Zim­mer (biro­ul): E 219 — E 223

Ce acte să adu­ceţi cu Dvs.?

  • car­te de iden­ti­ta­te sau paşaport
  • ade­ve­rinţa de evi­denţă a popu­la­ţi­ei (Anmel­de­bes­tä­ti­gu­ng) de la Biro­ul cetă­ţe­nesc Bür­ger­büro (pag. 6 şi 7)

Ce pri­miți?

  • titlu de şede­re (Aufen­thalt­sti­tel), per­mis de șede­re tem­po­ra­ră (Aufen­thalt­sges­tatt­ung) sau alte adeverinţe

Cetă­țe­ne­le și cetă­țe­nii UE au drep­tul de libe­ră cir­cu­la­ție în Uniu­nea Euro­pea­nă. Asta înseam­nă că vă puteți depla­sa liber în alte sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne, puteți să pătrun­deți pe teri­to­ri­ul aces­to­ra și puteți să vă sta­bi­liți într-unul din­tre aces­tea. De ace­ea nu tre­bu­ie să vă înscri­eți la Auto­ri­ta­tea pen­tru stră­ini și nici nu tre­bu­ie să soli­ci­tați un titlu de şedere.