Oferte
Oferte

(Re)orientare pro­fe­sio­na­lă CJD

Luni
Timp după aranjament
Marți
Timp după aranjament
Miercuri 08:30 - 16:00
Joi 08:30 - 16:00
Vineri 08:30 - 16:00

CJD

(Re)orientare pro­fe­sio­na­lă

Un loc de mun­că sta­bil, dis­trac­tiv și care ofe­ră inde­pen­den­ță finan­ci­a­ră! Și dum­ne­a­voas­tră puteți atin­ge acest obiec­tiv. Vă aju­tăm să găsiți ofer­ta potri­vi­tă. Prin (re)orientare pro­fe­sio­na­lă, for­ma­re (cu jumă­ta­te de nor­mă) sau cali­fi­ca­re. Aceas­ta inclu­de, de ase­me­nea, sfa­turi pri­vind modul în care vă puteți asi­gu­ra secu­ri­ta­tea finan­ci­a­ră pe dura­ta for­mă­rii sau a calificării.
Dacă doriți să înce­peți ime­di­at să vă cău­tați un loc de mun­că, vom cola­bo­ra cu dum­ne­a­voas­tră pen­tru a dezvol­ta o stra­te­gie de can­di­da­tu­ră adec­va­tă și vă vom oferi sfa­turi pen­tru găsi­rea unui loc de mun­că. Pen­tru părinți și migranți, ofe­rim ser­vi­cii spe­ci­a­le care includ asis­ten­ță edu­ca­țio­na­lă sau spri­jin pen­tru dobân­di­rea limbii.

🗓️
Pro­gra­mă­ri­le pot avea loc în per­soa­nă sau online

Grupul țintă: toate (Avem și oferte speciale pentru părinții (singuri) și pentru persoanele cu experiență în domeniul migrației.)
Acest eveniment este gratuit
Maria Rapp
CJD Karl­sru­he
Kai­ser­stra­ße 160–162, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.