Oferte

Oferte

Aju­tor pen­tru vic­ti­me­le vio­len­ței sau ale infrac­țiu­ni­lor sexuale

Pro­tec­ția vic­ti­me­lor din BIOS

Aju­tor pen­tru vic­ti­me­le vio­len­ței sau ale infrac­țiu­ni­lor sexuale

Ini­ția­ti­va de tra­ta­ment pen­tru pro­tec­ția vic­ti­me­lor (BIOS-BW) e. V. este o aso­ci­a­ție de jude­că­tori, pro­cu­rori, avo­cați, psi­ho­logi și alte per­soa­ne interesate.
BIOS-BW urmă­reș­te dife­ri­te abor­dări pen­tru a fi ală­tu­ri de vic­ti­me­le infrac­țiu­ni­lor, în spe­cial a infrac­țiu­ni­lor vio­len­te și sexu­a­le, și pen­tru a rupe și pre­ve­ni ciclu­ri­le de violență.

Ofer­ta BIOS-BW:
Spri­jin direct prin aju­tor tera­pe­u­tic pen­tru cei afectați/traumatizați

Aceas­ta inclu­de în pri­mul rând îngri­ji­rea vic­ti­me­lor infrac­țiu­ni­lor sexu­a­le și vio­len­te în cadrul unei cli­nici ambu­la­to­rii de trau­me sau într-unul din­tre cen­tre­le noas­tre psi­ho­so­ci­a­le. Acest dome­niu inclu­de, de ase­me­nea, ser­vi­cii de spri­jin tera­pe­u­tic pen­tru copii și tineri.

📌 De luni până vineri / 11:00 a.m. — 3:00 p.m.
☎️ 0721 669 82 089

1. Cli­ni­ca ambu­la­to­rie pen­tru vic­ti­me și trau­me (OTA)
Îngri­ji­re tera­pe­u­ti­că acu­tă pen­tru vic­ti­me­le vio­len­ței, agre­siu­nii sexu­a­le, hăr­țu­i­rii, hăr­țu­i­rii sau urgen­țe­lor în urma altor expe­rien­țe traumatice.

2. BIOS-Youn­gs­ters
Îngri­ji­re tera­pe­u­ti­că acu­tă pen­tru tine­rii vic­ti­me ale vio­len­ței, agre­siu­nii sexu­a­le, hăr­țu­i­rii, hăr­țu­i­rii etc.

3. Cen­trul psi­ho­so­ci­al Nordbaden
Faci­li­ta­te pen­tru îngri­ji­rea psi­ho­te­ra­pe­u­ti­că și psi­ho­so­ci­a­lă a migran­ți­lor care au avut expe­rien­ța fugii.

4. Lucruri ale inimii
Tera­pie pen­tru copi­ii și tine­rii care au fugit de război.

5. Ora de con­sul­tan­ță a avocatului
Con­si­li­e­re juri­di­că ini­ția­lă gra­tu­i­tă pen­tru vic­ti­me­le infrac­țiu­ni­lor vio­len­te și sexuale.
📌 În fie­ca­re pri­mă mier­curi a lunii / 16:00–19:00
☎️ 0721 669 82 089 (pro­gra­ma­re)

6. Ghid de pro­tec­ție a vic­ti­me­lor BIOS
Ghid pen­tru vic­ti­me­le infrac­țiu­ni­lor vio­len­te și sexu­a­le. De la pri­mii pași până la deru­la­rea unei even­tu­a­le pro­ce­duri judiciare.

Pri­mul pas este să vor­bești des­pre asta.
Dis­cu­ția poa­te fi de ajutor.
Vor­bind des­pre asta se poa­te schimba.

BIOS vă aju­tă rapid și fără birocrație:

Nimă­nui nu tre­bu­ie să‑i fie ruși­ne să cau­te ajutor.
EXPERIENȚA și TEMERILE sunt ini­țial în cen­trul dis­cu­ți­i­lor noastre.
Trau­ma tre­bu­ie apoi inte­gra­tă în via­ța de zi cu zi pen­tru a recâști­ga con­tro­lul asu­pra acțiunilor.
Ofe­rim spri­jin pen­tru autoa­ju­to­ra­re, ast­fel încât per­soa­na să își recu­noas­că din nou punc­te­le forte și să nu mai sufe­re per­ma­nent în via­ța de zi cu zi ca urma­re a ceea ce a trăit.

Pre­ve­ni­re și îngri­ji­re ulterioară

Opriți-vă îna­in­te de a se întâm­pla ceva

1. Tera­pia pen­tru infrac­tori în Baden-Württemberg:
☎️ 0721/470 439 33 / 9:00 a.m. — 4:00 p.m.
📧 info@fab-ka.de
🌐 Cli­ni­ca ambu­la­to­rie de medi­ci­nă lega­lă din Karl­sru­he (FAB)

2. Pro­iec­te pen­tru infractori:
🌐“Nu comi­teți o infrac­țiu­ne vio­len­tă sau sexuală”

Par­ti­ci­pa­rea acti­vă la acti­vi­ta­tea de rela­ții publi­ce și poli­ti­că juridică
Asi­gu­ra­rea cali­tă­ții în con­tex­tul eva­luă­ri­lor cri­mi­na­lis­ti­ce (grup de experți)

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.