Locu­inţe sociale

Per­soa­ne­le cu veni­turi mici pot închi­ria în Ger­ma­nia așa-numi­te­le locu­in­țe soci­a­le (Sozi­a­lwoh­nung). Pen­tru a închi­ria o locu­in­ță soci­a­lă, aveți nevo­ie de o ade­ve­rin­ță a drep­tu­lui la locu­in­țe­le soci­a­le (Woh­n­be­re­ch­ti­gu­n­gss­che­in).

Vă rugăm să faceți o pro­gra­ma­re
Tel.: +49 (0)721 133‑6427

Unde?
Lie­gen­schaft­samt
Lamm­stra­ße 7a, Ratha­us­pa­s­sa­ge
76133 Karl­sru­he


Ce acte să adu­ceţi cu Dvs.?

  • paşa­por­tul sau actul de iden­ti­ta­te (bule­ti­nul)
  • per­mi­sul de șede­re (Aufen­thalt­sge­ne­h­mi­gu­ng) sau titlul de şede­re (Aufen­thalt­sti­tel) pen­tru imi­granţi cetă­ţeni ai unei ţări care nu este mem­bră UE
  • ade­ve­rinţe de venit (ade­ve­rinţe de sala­riu sau cele care con­fir­mă că bene­fi­ci­a­ţi de pres­ta­ţii sociale)
  • Con­trac­tul de închi­ri­e­re actual

Ce pri­miți?

  • Ade­ve­rin­ță a drep­tu­lui la locu­in­țe­le soci­a­le (Vă rugăm să păs­tra­ţi aces­te înscrisuri)