Oferte
Oferte

Cali­fi­cări de adap­ta­re pen­tru pro­fe­si­i­le din dome­ni­ul sănătății

Recu­noaș­te­rea înseam­nă că o cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă stră­i­nă este echi­va­len­tă din punct de vede­re juri­dic cu o cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă ger­ma­nă. Atunci când auto­ri­tă­ți­le ger­ma­ne veri­fi­că echi­va­len­ța cali­fi­că­rii dum­ne­a­voas­tră, acest lucru se numeș­te “pro­ce­du­ră de recu­noaș­te­re” sau “veri­fi­ca­re a echi­va­len­ței”.

Pro­fe­sii din dome­ni­ul sănătății

Cali­fi­cări de adap­ta­re pen­tru pro­fe­si­i­le din dome­ni­ul sănătății

Pro­fe­si­o­niș­tii din dome­ni­ul sănă­tă­ții cu for­ma­re din țări din afa­ra UE pri­mesc, de obi­cei, o recu­noaș­te­re par­ți­a­lă și tre­bu­ie să fina­li­ze­ze o post­ca­li­fi­ca­re pen­tru a putea lucra ca spe­cia­list în Ger­ma­nia. Post-cali­fi­ca­rea poa­te lua for­ma unui curs de adap­ta­re într‑o cli­ni­că de îngri­jiri acu­te sau a unui test de cunoș­tin­țe. vide ter­ra con­si­li­a­ză și spri­ji­nă indi­vi­du­al pro­fe­si­o­niș­tii inter­națio­nali din dome­ni­ul sănă­tă­ții și cli­ni­ci­le în peri­oa­da post-cali­fi­ca­re în con­tex­tul pro­ce­du­rii de recunoaștere.

Ofer­ta noas­tră se adresează:

Pro­fe­si­o­niști din dome­ni­ul sănătății

  • Ați obți­nut o cali­fi­ca­re ca pro­fe­si­o­nist în dome­ni­ul sănă­tă­ții în stră­i­nă­ta­te și ați dori să lucrați în Baden-Würt­tem­berg în pro­fe­sia pe care ați învățat‑o?
  • Aveți o recu­noaș­te­re par­ți­a­lă din par­tea Con­si­li­u­lui Regio­nal Stuttgart?
  • Sun­teți în cău­ta­rea unui curs de adap­ta­re în Baden-Württemberg?

Cli­nici

  • Doriți să atra­geți pro­fe­si­o­niști inter­națio­nali din dome­ni­ul sănătății?
  • Doriți să ofe­riți cur­suri de adap­ta­re la cli­ni­ca dumneavoastră?
  • Sun­teți în cău­ta­rea unui spri­jin în mate­rie de cali­fi­ca­re pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii dum­ne­a­voas­tră internaționali?

📎 Pli­ant

Cerin­țe:

  • For­ma­re pro­fe­sio­na­lă ca pro­fe­si­o­nist în dome­ni­ul sănă­tă­ții în stră­i­nă­ta­te, fina­li­za­tă inte­gral și recu­nos­cu­tă de stat
  • Noti­fi­ca­re din par­tea Con­si­li­u­lui Regio­nal Stut­tgart cu cerin­ța de postcalificare
  • Cer­ti­fi­cat ling­vis­tic B2 sau mai bun
Grupul țintă: (Profesioniști internaționali din domeniul sănătății cu recunoaștere parțială)
Acest eveniment este gratuit
Anu­sch­ka Jant­zen-Karl / Franzis­ka Collura
vide ter­ra — Dia­ko­nis­ches Werk Baden
Vor­ho­l­zs­tra­ße 3, 76137 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.