În cău­ta­rea unui loc de muncă

Cum puteți să găsiți un loc de mun­că sau un loc pen­tru con­ti­nu­a­rea studiilor/formării profesionale?

Dacă nu aveți un loc de mun­că, vă puteți înre­gis­tra la Agen­ția pen­tru for­țe­le de mun­că Agen­tur für Arbe­it Karl­sru­he Karl­sru­he-Ras­tatt.

Veți pri­mi de acolo:

 • asis­ten­ță și con­si­li­e­re la cău­ta­rea unui loc de muncă,
 • infor­ma­ții și con­si­li­e­re cu pri­vi­re la for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă, stu­dii și dezvol­ta­rea profesională,
 • pro­mo­va­rea dezvol­tă­rii profesionale,
 • asis­ten­ță finan­ci­a­ră, de exem­plu indem­ni­za­ție de șomaj, dacă vă pier­deți locul de mun­că (dura­ta indem­ni­za­ți­ei de șomaj depin­de de peri­oa­da de anga­ja­re și de vâr­sta Dvs.).

Unde?
Agen­tur für Arbe­it Karl­sru­he
Brau­er­stra­ße 10
76135 Karl­sru­he
Con­tact Tele­fon: 0800 4 5555 00
E‑mail: karlsruhe-rastatt@arbeitsagentur.de

 • Ce acte sa adu­ceti cu Dvs.?
 • pasa­porte sau car­te de identitate
 • Ade­ve­rin­ta de evi­den­ta a popu­la­ti­ei (Anmel­de­bes­tä­ti­gu­ng)
 • CV

Dacă aveți nevo­ie de asis­ten­ță la cău­ta­rea unui loc de muncă: 

În cen­trul de infor­ma­re pro­fe­sio­na­lă Beru­fsin­for­ma­tion­szen­trum Karl­sru­he aveţi posi­bi­li­ta­tea să: 

 • întoc­mi­ţi dosa­re de can­di­da­tu­ră, să tipă­ri­ţi la impri­man­tă docu­men­te, să copi­a­ţi şi să sca­na­ţi documente, 
 • să vă infor­mați des­pre mese­rii, ser­vi­cii de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, stu­dii, ser­vi­cii de volun­ta­ri­at sau înfi­in­ța­rea unei afaceri,
 • să găsiți eve­ni­men­te în Karl­sru­he și lite­ra­tu­ră de spe­cia­li­ta­te, care să vă fie de aju­tor la cău­ta­rea unui loc de mun­că și depu­ne­rea candidaturii.

Unde?
Beru­fsin­for­ma­tion­szen­trum BiZ Karl­sru­he
Brau­er­stra­ße 10
76135 Karl­sru­he
Con­tact Karlsruhe-Rastatt.BIZ@arbeitsagentur.de
Link www.arbeitsagentur.de/vor-ort/karlsruhe-rastatt/biz-karlsruhe