Con­si­li­e­rea educațională

 

Dacă aveți între­bări pri­vind înre­gis­tra­rea la școa­lă sau sis­te­mul șco­lar și
cel al șco­li­lor pro­fe­sio­na­le sau, în gene­ral, pri­vind tema edu­ca­ți­ei și șco­lii,
puteți mer­ge la un con­si­li­er pe pro­ble­me educaționale.

Ofi­ci­ul pen­tru migra­ție (Arbe­it­ss­te­l­le Migration)

În cadrul insti­tu­ţi­ei Schu­lamt Karl­sru­he, Ofi­ci­ul pen­tru migra­ție
(Arbe­it­ss­te­l­le Migra­tion) este par­te­ne­rul de dis­cu­ție pen­tru părin­ții imigrați.

http://schulamt-karlsruhe.de

Ser­vi­ci­ul pen­tru migra­ție tineret

Ser­vi­ci­ul pen­tru migra­ție tine­ret sus­ți­ne tine­rii și tine­rii adulți cu
vâr­ste cuprin­se între 12 și 27 de ani în pri­vin­ța învă­ță­rii lim­bii ger­ma­ne,
șco­la­ri­ză­rii și spe­cia­li­ză­rii profesionale.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re la adre­sa: www.jugendmigrationsdienste.de/jmd/karlsruhe/

Con­si­li­e­rea edu­ca­țio­na­lă pen­tru migran­ții tineri și pen­tru părin­ții
lor

Pro­iec­tul ofe­ră spri­jin pen­tru învă­ța­rea lim­bii ger­ma­ne copi­i­lor de școa­lă
pri­ma­ră, ca și cur­suri de infor­ma­re a părin­ți­lor şi con­sul­tanţă individuală.

Tele­fon 0721 350 4169

E‑mail:
jmd.karlsruhe@internationaler-bund.de

Inter­net: www.ib-baden.de/bildungsberatung-karlsruhe

Spri­jin pen­tru tineri care doresc să revi­nă în sis­te­mul de educație

Pro­iec­tul ofe­ră învă­țământ gra­tu­it în lim­ba ger­ma­nă (la nevo­ie și în
engle­ză) pen­tru tineri cu vâr­sta cuprin­să între 12 și 18 ani.

Tele­fon: 0721 85019 841

Inter­net: www.internationaler-bund.de/angebot/5858

Ser­vi­cii de con­si­li­e­re
edu­ca­țio­na­lă / orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă ale Agenţi­ei pen­tru forţe­le de mun­că
(Agen­tur für Arbe­it) Karlsruhe

Ser­vi­ci­i­le de con­si­li­e­re
edu­ca­țio­na­lă / orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă vă aju­tă  la ale­ge­rea stu­di­u­lui şi a
mese­ri­ei în tim­pul peri­oa­dei de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă şi la înce­pu­tul vieţii
pro­fe­sio­na­le.

Agen­tur für Arbe­it
Karl­sru­he

Brau­er­stra­ße 10, 76135 Karlsruhe

Pro­gra­mați-vă pen­tru o con­sul­ta­ție la numă­rul 0800 4 555500 (fără taxă)

sau onli­ne la adre­sa www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung

Con­si­li­e­rea edu­ca­țio­na­lă Bimaq: for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă și
învă­ţămân­tul secundar

În cadrul con­si­li­e­rii edu­ca­țio­na­le Bimaq, tine­rii, adul­ții tineri, părin­ții
și mem­brii fami­li­ei pri­mesc infor­ma­ții și con­si­li­e­re cu pri­vi­re la sis­te­mul
șco­lar și edu­ca­țio­nal, for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă și învă­țămân­tul secun­dar. Con­si­li­e­rea și inter­me­di­e­rea sunt posi­bi­le
în mai mul­te limbi.

AFB
- Arbe­itsför­de­run­gs­be­tri­e­be gGm­bH
Dai­m­ler­stra­ße 8
76185 Karl­sru­he
https://www.afb-karlsruhe.de/de/jugendliche-schueler-azubis/bimaq.html
Tele­fon 0721 / 972 46–25 sau 0721 / 972 46–39

Men­tori cu pro­fil inter­cul­tu­ral pen­tru părinți

Men­tori cu pro­fil inter­cul­tu­ral sus­țin părin­ții imi­granți, răs­pun­zând în
mul­te lim­bi între­bă­ri­lor gene­ra­le pri­vind școa­la și edu­ca­ția
în Ger­ma­nia. Vă rugăm tri­mi­teți un e‑mail la: bildungskoordination@sus.karlsruhe.de

Învă­ța­rea lim­bii este impor­tan­tă pen­tru suc­ce­sul șco­lar al copi­lu­lui Dvs.
Biro­ul de coor­do­na­re pen­tru învă­ța­rea con­ti­nuă a lim­bii  (Bil­dun­gs­ko­or­di­na­tion
für dur­ch­gän­gi­ge Spra­ch­bil­dung)
răs­pun­de la între­bă­ri­le Dvs.

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.