Alte cur­suri de ger­ma­nă și ofer­te de întâlniri

În Karl­sru­he exis­tă și ofer­te de învă­ța­re a lim­bii ger­ma­ne orga­ni­za­te de aso­ci­a­ții inde­pen­den­te sau de alte instituții.

  • Aces­te cur­suri sunt des­chi­se tutu­ror celor care doresc să învețe lim­ba ger­ma­nă, inclu­siv celor care nu au voie să par­ti­ci­pe la cur­suri de integrare.
  • Aces­te cur­suri sunt întot­dea­u­na dis­po­ni­bi­le gratuit.
  • Par­ti­ci­pa­rea este în între­gi­me voluntară.

Cur­suri pen­tru toți

Spre­cht mite­i­nan­der! la Cen­trul Civic Mühl­bu­rg
La Cen­trul Civic Mühl­bu­rg (BZM), Wein­bren­ner­stra­s­se 79 a, 76185 Karl­sru­he, ofer­ta des­chi­să Spre­cht mite­i­nan­der! Karl­sru­he e.V. are loc mier­cu­rea și vine­rea, între ore­le 18:30 și 20:00.

Spre­ch­Pu­n­kt la Inter­na­tio­nal Mee­ting Cen­ter (ibz)
În cadrul Cen­tru­lui Inter­națio­nal de Întâl­niri ibz, Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he, ofer­ta Spre­ch­Pu­n­kt are loc întot­dea­u­na lunea, între ore­le 18:30 și 20:00 (onli­ne) și joia, între ore­le 18:30 și 20:00.

Lec­ții de ger­ma­nă de către Fre­un­de für Frem­de e.V. la Inter­na­tio­nal Mee­ting Cen­ter (ibz)
Aso­ci­a­ția Fre­un­de für Frem­de e.V. ofe­ră lec­ții gra­tu­i­te de ger­ma­nă în cadrul unor cur­suri sau ca lec­ții indi­vi­du­a­le pen­tru toa­te nive­lu­ri­le. Ofer­ta se adre­sea­ză în pri­mul rând soli­ci­tan­ți­lor de azil și per­soa­ne­lor care nu au drep­tul la un curs de integrare.

Cur­suri pen­tru refugiați

Cur­suri de ger­ma­nă ofe­ri­te de Soci­e­ta­tea Meno­ni­tă de Aju­to­ra­re la Cen­trul pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui
De luni până vineri, volun­ta­rii ofe­ră lec­ții gra­tu­i­te de ger­ma­nă pen­tru refu­gi­ați în incin­ta Men­no­ni­tis­ches Hil­fswerk. Pro­fe­so­rii încear­că să adap­te­ze con­ți­nu­tul cât mai bine posi­bil la dife­ri­te­le nive­luri ale ele­vi­lor. Cu toa­te aces­tea, pri­ma pri­o­ri­ta­te nu este pro­gre­sul ling­vis­tic, ci con­tac­tul cor­di­al cu cei­lalți într‑o atmosfe­ră plăcută.

Cur­suri ini­ția­le de orien­ta­re în stu­dii regio­na­le și ling­vis­ti­ce, Fre­un­des­kre­is Asyl e.V.
Cur­su­ri­le de orien­ta­re se adre­sea­ză în pri­mul rând refu­gi­a­ți­lor cu per­spec­ti­ve neclare. În cazul în care exis­tă locuri dis­po­ni­bi­le, pot par­ti­ci­pa și refu­gi­a­ții recu­nos­cuți și per­soa­ne­le auto­ri­za­te, cu con­di­ția ca par­ti­ci­pa­rea la un curs de inte­gra­re să nu fie (încă) posibilă.

Cur­suri pen­tru femei cu prag scă­zut de la Fre­un­des­kre­is Asyl e.V.
Fre­un­des­kre­is Asyl e.V. este un fur­ni­zor de cur­suri pen­tru femei cu prag scă­zut. Pe lân­gă învă­ța­rea lim­bii ger­ma­ne, se pune accen­tul pe subiec­te rele­van­te pen­tru via­ța de zi cu zi și orien­ta­rea în soci­e­ta­te. Copi­ii par­ti­ci­pan­ți­lor la cur­suri sunt îngri­jiți în tim­pul cursurilor.

Tan­dems

Par­te­ne­rul de medi­e­re tan­dem al Uni­ver­si­tă­ții Popu­la­re
Pe plat­for­ma Cen­tru­lui de Edu­ca­ție a Adul­ți­lor vă puteți înscrie dacă sun­teți în cău­ta­rea unui par­te­ner de tan­dem cu care doriți să vor­biți lim­ba ger­ma­nă sau o altă limbă.

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.