Cur­suri de inte­gra­re (Inte­gra­tion­skur­se)

Cur­su­ri­le de inte­gra­re sunt cur­suri de învă­ţa­re a lim­bii ger­ma­ne care vă aju­tă să vă inte­gra­ţi în Ger­ma­nia, Pe lân­gă cur­sul de învă­ța­re a lim­bii, cur­sul de inte­gra­re este com­pus și din­tr-un curs de orien­ta­re, în cadrul căru­ia se trans­mit cunoș­tin­țe isto­ri­ce, poli­ti­ce și cul­tu­ra­le de bază des­pre Germania.

Dacă încă nu stă­pâ­niți sufi­cient de bine lim­ba ger­ma­nă, vă reco­man­dăm să par­ti­ci­pați la un curs de inte­gra­re:
• Dacă v‑ați mutat de curând în Karl­sru­he și veniți dintr‑o țară din afa­ra UE, aveți drep­tul la par­ti­ci­pa­rea la un curs de inte­gra­re o sin­gu­ră dată.
• Dacă locu­iți de mai mul­tă vre­me în Ger­ma­nia sau sun­teți cetățean/ă UE, puteți fi primit/ă la cur­suri, în măsu­ra în care sunt locuri dis­po­ni­bi­le.
• Dacă aveți cetă­țe­nia ger­ma­nă, însă nu dis­pu­neți de sufi­cien­te cunoș­tin­țe de lim­bă ger­ma­nă și aveți nevo­ie de inte­gra­re, puteți fi primit/ă la cur­suri, în măsu­ra în care sunt locuri disponibile.


Infor­ma­ţii supli­men­ta­re obţi­neţi la: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/bfi/deutsch_lernen/integrationskurse.de

Soli­ci­tați sfa­tu­ri­le unui cen­tru de con­si­li­e­re pen­tru migra­ție Migra­tion­sbe­ra­tun­gss­te­l­le sau ale biro­u­lui pen­tru inte­gra­re Büro für Inte­gra­tion cu pri­vi­re la cur­sul de lim­bă care vi se potri­veș­te. Biro­ul pen­tru Inte­gra­re vă va infor­ma cu plă­ce­re prin tele­fon sau e‑mail dacă aveți între­bări des­pre cur­su­ri­le de lim­bă și inte­gra­re: 0721 133‑5727 sau buero.fuer.integration@sjb.karlsruhe.de.