Curs de integrare

Cur­su­ri­le de inte­gra­re sunt cur­suri de lim­bă care vă aju­tă să deve­niți par­te a soci­e­tă­ții ger­ma­ne. Cur­sul de inte­gra­re inclu­de atât un curs de lim­bă, cât și un curs de orien­ta­re, care vă ofe­ră infor­ma­ții impor­tan­te des­pre con­tex­tul isto­ric, poli­tic și cul­tu­ral al țării.
Ar tre­bui să par­ti­ci­pați la un curs de inte­gra­re dacă nu aveți încă cunoș­tin­țe sufi­cien­te de lim­ba germană:

  • Dacă sun­teți nou venit în Karl­sru­he și pro­ve­niți dintr‑o țară din afa­ra UE, aveți drep­tul să par­ti­ci­pați la un curs de integrare.
  • Dacă locu­iți în Ger­ma­nia de mai mult timp sau dacă sun­teți cetă­țean al UE, puteți fi admis la cur­suri, dacă sunt locuri disponibile.
  • Dacă sun­teți cetă­țean ger­man, dar nu aveți cunoș­tin­țe sufi­cien­te de lim­ba ger­ma­nă și doriți să vă inte­grați mai bine, puteți fi admis la cur­suri dacă sunt locuri disponibile.

Puteți găsi mai mul­te infor­ma­ții aici

Cereți sfa­tul unui Migra­tion­sbe­ra­tun­gss­te­l­le sau al Büro für Inte­gra­tion (Biro­ul pen­tru Inte­gra­re) cu pri­vi­re la cur­sul de lim­bă care vi se potri­veș­te. Biro­ul pen­tru inte­gra­re vă va oferi cu plă­ce­re infor­ma­ții prin tele­fon sau e‑mail dacă aveți între­bări des­pre cur­su­ri­le de lim­bă și inte­gra­re: 0721 133‑5727 sau buero.fuer.integration@sjb.karlsruhe.de.