Ce este AniKA

Ani­KA — Sosi­re în Karlsruhe


Rețea­ua Ani­KA — Arri­ving in Karl­sru­he este o ali­an­ță de păr­ți inte­re­sa­te care lucrea­ză la poli­ti­ca de inte­gra­re în ora­șul Karl­sru­he.

Sco­pul rețe­lei Ani­KA este de a dezvol­ta în con­ti­nu­a­re struc­tu­ra de pri­mi­re din Karl­sru­he și de a sta­bili “Calea de inte­gra­re din Karl­sru­he”. Rețea­ua doreș­te să impli­ce toți acto­rii din ora­șul Karl­sru­he care sunt în con­tact cu imi­gran­ții.
Reu­niu­ni­le rețe­lei au loc de două ori pe an. Aces­tea au sco­pul de a sta­bili un schimb, de a oferi o ima­gi­ne de ansam­blu a nevo­i­lor și ofer­te­lor pen­tru toți cei care sunt noi în Karl­sru­he.

Pre­șe­din­ția este asi­gu­ra­tă de Biro­ul pen­tru Inte­gra­re din Karl­sru­he, iar biro­ul pen­tru Ani­KA se află la ibz (Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­gs­zen­trum Karl­sru­he). Un mana­ger de pro­iect între­ți­ne rețea­ua și site-ul web Ani­KA, unde noii veniți pot obține o ima­gi­ne de ansam­blu a ofer­te­lor din Karl­sru­he. Cu Ani­KA dorim să infor­măm și să ofe­rim orien­ta­re tutu­ror noi­lor veniți în Karl­sru­he pe teme pre­cum locu­in­ța, învă­ța­rea lim­bii, îngri­ji­rea copi­i­lor, edu­ca­ția șco­la­ră, sănă­ta­tea, tim­pul liber și cul­tu­ra. Sco­pul nos­tru este de a faci­li­ta par­ti­ci­pa­rea noi­lor veniți în soci­e­ta­te și la locul de mun­că. Vrem ca aceștia să se sim­tă bine­ve­niți în Karl­sru­he încă de la înce­put.

Exis­tă un comi­tet de con­du­ce­re pen­tru a face avan­sa pro­iec­tul. Aces­ta se reu­neș­te de apro­xi­ma­tiv patru ori pe an. Mem­brii per­ma­nenți ai comi­te­tu­lui direc­tor sunt: Biro­ul pen­tru inte­gra­re (Büro für Inte­gra­tion), Cen­trul inter­națio­nal de întâl­niri (Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­gs­zen­trum) și Biro­ul de ordi­ne publi­că (Ord­nun­g­samt). La fie­ca­re doi ani, doi noi par­te­neri de rețea sunt numiți în comi­te­tul direc­tor. Ser­vi­ci­ul Ecu­me­nic pen­tru Migra­ție (ÖMD) și Came­ra de Comerț și Indus­trie Karl­sru­he (IHK Karl­sru­he) au fost ale­se în cadrul ulti­mei reu­niuni a ali­an­ței din 2022.