Ce este AniKA

This image has an empty alt attribute; its file name is NEU_Anika_Logo_klein-schmal.jpg

Ani­Ka – Sosit în Karl­sru­he
Rețea­ua Ani­Ka – sosit în Karl­sru­he este o ali­an­ța for­ma­tă din actori ai muni­ci­pa­li­tă­ții Karl­sru­he care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea con­form poli­ti­cii de inte­gra­re. Sco­pul rețe­lei Ani­Ka este de a dezvol­ta cul­tu­ra de pri­mi­re a ora­șu­lui Karl­sru­he și de a sta­bi­li­za dru­mul de inte­gra­re al aces­tu­ia. Rețea­ua doreș­te să conec­te­ze toți acto­rii din ora­șul Karl­sru­he care sunt în legă­tu­ră cu imigranții.

Rețea­ua se întâl­neș­te de două ori pe an. Se doreș­te înră­dă­ci­na­rea unui schimb de infor­ma­ții care să ofe­re nou-veni­ți­lor în Karl­sru­he o sin­te­ză a nevo­i­lor și ofer­te­lor existente.

Pre­șe­den­ția rețe­lei este repre­zen­ta­tă de Biro­ul de inte­gra­re al ora­șu­lui Karl­sru­he, biro­ul aces­te­ia se află în in ibz *Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­gs­zen­trum. Un mana­ger de pro­iect coor­do­nea­ză rețea­ua și pagi­na de web Ani­KA, pe care nou-veni­ții găsesc un rezu­mat al ofer­te­lor din Karl­sru­he. Prin Ani­KA dorim să îi infor­măm și îndru­măm pe toți cei care sosesc în Karl­sru­he des­pre teme cum ar fi locu­in­țe, învă­ța­rea lim­bii ger­ma­ne, îngri­ji­re copii, sis­te­mul șco­lar, sănă­ta­te, petre­ce­rea tim­pu­lui liber și cul­tu­ră. Sco­pul nos­tru este de a ușu­ra inte­gra­rea soci­a­lă și pro­fe­sio­na­lă a per­soa­ne­lor nou-veni­te în Karl­sru­he, ast­fel încât aceștia să se sim­tă bine veniți încă de la început.

Un grup coor­di­na­tor angre­nea­ză dezvol­ta­rea pro­iec­tu­lui. Acest grup se întâl­neș­te de patru ori pe an. Mem­bri de bază ai aces­tui grup sunt Biro­ul de Inte­gra­re — Büro für Inte­gra­tion, Cen­tru inter­na­tio­nal de Întâl­niri — Inter­na­tio­na­les Begeng­nun­gs­zen­trum și Biro­ul de ordi­ne publi­că – Ord­nun­g­samt. Din doi în doi ani sunt ale­șă noi par­te­neri în acest grup. În cadrul pri­mei întâl­niri a rețe­lei din anul 2018 au fost ale­se Agen­ția For­țe­lor de Mun­că Karl­sru­he-Ras­tatt / Agen­tur für Arbe­it Karl­sru­he — Ras­tatt   și Ser­vi­ci­ul de Con­sul­tan­ță pen­tru migranți din cadrul Caritas/Diakonie.