Obţi­ne­rea unui per­mis de mun­că (Arbe­it­ser­lau­b­nis

Drep­tul de a munci în Ger­ma­nia depin­de de titlul Dvs. de şede­re (Aufen­thalt­sti­tel). Titlul Dvs. de şede­re este înre­gis­trat în paşa­por­tul Dvs. Per­mi­sul de mun­că vari­a­ză în fun­cţie de titlul de şedere:

  • Cetă­țe­ne­le și cetă­țe­nii UE pot munci, își pot cău­ta ser­vi­ciu sau pot acti­va pe cont pro­priu în Ger­ma­nia fără o per­mi­siu­ne prealabilă.
  • Dacă nu aţi soli­ci­tat per­mi­sul Dvs. de mun­că prin inter­me­di­ul unei vize în ţara Dvs. de rezi­denţă, tre­bu­ie să depu­neţi o cere­re la Auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă pen­tru stră­ini (Auslän­der­be­hör­de) din Karlsruhe.

Vă rugăm să faceți o pro­gra­ma­re în pre­a­la­bil, la numă­rul de tele­fon 115 sau onli­ne, la: www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung.de

Unde?
Auslän­der­be­hör­de
Ord­nun­gs- und Bür­ge­ramt
Kai­se­ra­l­lee 8
76124 Karl­sru­he
2. OG (eta­jul 2)

  • Ce acte să adu­ceţi cu Dvs.?
    car­te de iden­ti­ta­te sau paşaport
  • ade­ve­rinţă de evi­denţă a popu­la­ţi­ei (Anmel­de­bes­tä­ti­gu­ng)
  • Ce pri­miți?
    titlu de şede­re (Aufen­thalt­sti­tel), per­mis de șede­re tem­po­ra­ră (Aufen­thalt­sges­tatt­ung) sau alte adeverinţe