Înre­gis­tra­rea la școli

Şti­a­ţi că: De regu­lă, copii între 6 şi 10 ani merg mai întâi la o şcoa­lă pri­ma­ră şi apoi la o şcoa­lă din învă­ţămân­tul secun­dar (wei­ter­führen­de Schu­le). În Karl­sru­he exis­tă patru tipuri dife­ri­te de şcoli pen­tru învă­ţămân­tul secun­dar (între 10 şi 19 ani): şcoa­la cu pro­fil de mese­rii (Wer­kre­als­chu­le), şcoa­la cu pro­fil teh­no­lo­gic (Reals­chu­le), şcoa­la pen­tru învă­țământ inte­grat (Geme­in­schaft­ss­chu­le) şi gim­na­zi­ul urmat de liceu (Gym­na­si­um). După absol­vi­rea învă­țămân­tu­lui secun­dar se poa­te urma o școa­lă pro­fe­sio­na­lă sau se poa­te stu­dia.
Infor­ma­ţii supli­men­ta­re: https://www.karlsruhe.de/eltern_international

Ce sem­ni­fi­ca­ție au dife­ri­te­le diplo­me de absolvire?

Exis­tă dife­ri­te for­me de pre­gă­ti­re şco­la­ră şi dife­ri­te diplo­me de absol­vi­re. Cu cât mai îna­l­tă este o diplo­mă șco­la­ră, cu atât mai mul­te posi­bi­li­tăți exis­tă la ale­ge­rea unei pro­fe­siuni. Pen­tru aceas­ta tre­bu­ie însă mers un timp mai înde­lun­gat la școală.

După obți­ne­rea unei diplo­me de absol­vi­re a șco­lii gene­ra­le (Haupt­schul­sabs­ch­luss) (după înche­ie­rea cla­sei a noua) sau a unei diplo­me de absol­vi­re treap­ta I (Mit­tle­rer Bil­dun­g­sabs­ch­luss) (după înche­ie­rea cla­sei a zecea) se poa­te înce­pe un par­curs de învă­ța­re a unei meserii.

Pen­tru a urma stu­dii supe­ri­oa­re, uni­ver­si­ta­re este nevo­ie de baca­la­u­re­at (Abi­tur) sau de cer­ti­fi­ca­rea apti­tu­di­ni­lor pen­tru stu­dii supe­ri­oa­re [Hochs­chulrei­fe] (după înche­ie­rea cla­sei a două­spre­ze­cea sau a trei­spre­ze­cea). După obți­ne­rea fie­că­rei diplo­me se pot con­ti­nua stu­di­i­le pen­tru a obține un nivel supe­ri­or de pre­gă­ti­re și diplo­ma corespunzătoare.

Și dacă par­cur­sul șco­lar a fost între­rupt școa­la se poa­te relua pen­tru a obține diplo­ma de absol­vi­re. De exem­plu, în cadrul unei școli pro­fe­sio­na­le. Navi­ga­to­rul pen­tru edu­ca­ție (Bil­dun­gs­navi) al lan­du­lui Baden Würt­tem­berg vă ara­tă ce posi­bi­li­tăți sunt și vă expli­că tipu­ri­le de școli. 

http://bildungsnavi-bw.de

Copi­lul meu nu vor­beş­te lim­ba ger­ma­nă. Unde poa­te mer­ge la şcoală?

Școa­la primară

În cazul în care copi­lul dum­ne­a­voas­tră nu vor­beş­te lim­ba ger­ma­nă, el poa­te urma cur­su­ri­le unei cla­se pre­gă­ti­toa­re (Vor­be­re­it­un­gs­k­la­s­se). Şcoa­la pri­ma­ră pe care o vizi­tea­ză copi­lul dvs. depin­de de domi­ci­li­ul dum­ne­a­voas­tră: https://www.karlsruhe.de/b2/schulen/schulen_ka/grundschulsuche.de

Înre­gis­tra­rea copi­lu­lui dum­ne­a­voas­tră are loc direct la şcoa­la res­pec­ti­vă. Pen­tru înre­gis­tra­re, vă rugăm să faceți o pro­gra­ma­re la secre­ta­ri­a­tul șco­lii și să veniți per­so­nal cu copi­lul la ora stabilită.

Învă­țămân­tul secundar

În cazul în care copi­lul Dvs. are între 11 și 15 ani și încă nu vor­beș­te lim­ba ger­ma­nă, îl puteți înscrie la o cla­să pre­gă­ti­toa­re (Vor­be­re­it­un­gs­k­la­s­se,  (VKL)) din cadrul unei școli secun­da­re. Vă rugăm să luați legă­tu­ra cu unul din cele două punc­te de con­tract de mai jos. Copi­lul Dvs. va fi direc­țio­nat ast­fel către o școa­lă adecvată.

Guten­ber­gs­chu­le (GWRS)
Goe­thes­tra­ße 34
76135 Karl­sru­he
info@gutenbergschulekarlsruhe.de
Tele­fon: 0721 133‑4674

Pes­ta­lo­z­zis­chu­le (GWRS)
Chris­to­fs­tra­ße 23
76227 Karl­sru­he
poststelle@pestalozzischule-ka.schule.bwl.de
Tele­fon: 0721 133‑4707

Tineri cu vâr­ste pes­te 16 ani

Tineri cu vâr­ste pes­te 16 ani pot fi înre­gis­tra­ţi sau se pot înre­gis­tra sin­guri într‑o cla­să pre­gă­ti­toa­re la o şcoa­lă pro­fe­sio­na­lă  (VABO). În aces­te cla­se pre­gă­ti­toa­re VABO, tine­rii pot absolvi un exa­men de lim­ba ger­ma­nă la nive­lu­ri­le de lim­bă de la A2 până la B1. Înre­gis­tra­rea pen­tru o cla­să VABO este posi­bi­lă onli­ne la:  https://www.hhs.karlsruhe.de/vabo-schulen/

După absol­vi­rea cla­sei pre­gă­ti­toa­re (VABO) este posi­bi­lă pre­gă­ti­rea pen­tru obți­ne­rea unei diplo­me șco­la­re ger­ma­ne. La şcoa­la pro­fe­sio­na­lă pot fi obţi­nu­te dife­ri­te diplo­me de absolvire.

Ce tre­bu­ie să iau cu mine la înregistrare?
  • cer­ti­fi­ca­tul de naș­te­re al copilului
  • pașa­por­tul copilului
  • pașa­por­tul Dvs.
  • foi matri­co­le șco­la­re (dacă le aveți) în cazul înre­gis­tră­rii la o şcoa­lă din învă­ţămân­tul secundar

Copi­lul meu vor­beş­te deja lim­ba ger­ma­nă. Unde poa­te mer­ge la şcoală?

Dacă copi­lul Dvs. vor­beș­te ger­ma­na și poa­te să mear­gă deja la o școa­lă în mod regu­lat, atunci vă puteți adre­sa direct șco­lii. Veți fi con­si­li­at aco­lo de către con­du­ce­rea șco­lii. Găsi­ţi o lis­tă a şco­li­lor publi­ce şi pri­va­te din Kar­sru­he la adre­sa: www.karlsruhe.de/schulen

Sfat: Karl­sru­he dis­pu­ne de școli cu cla­se biling­ve, pre­cum și de o Școa­lă Euro­pea­nă cu învă­țământ în ger­ma­nă, engle­ză sau franceză.

În pagi­ni­le urmă­toa­re găsiți adre­se ale insti­tu­ți­i­lor care vă pot con­si­lia la ale­ge­rea unei școli, pen­tru înre­gis­tra­rea la școa­lă și în cazul unor între­bări gene­ra­le pri­vind sis­te­mul șco­lar și cel al șco­li­lor profesionale.