Înre­gis­tra­rea rede­ven­ței pen­tru ser­vi­ci­i­le audi­o­vi­zu­a­le (Run­d­fu­n­k­be­i­trag)

Ce înseam­nă? Cetă­țe­ne­le și cetă­țe­nii din Ger­ma­nia care au pes­te 18 ani și dețin un radio, un tele­vi­zor sau un com­pu­ter au obli­ga­ția de a plăti o așa-numi­tă rede­ven­ță pen­tru ser­vi­ci­i­le audi­o­vi­zu­a­le. Cu aceas­tă rede­ven­ță sunt sus­ți­nu­te pro­gra­me­le radi­o­di­fu­ziu­nii publice.

Cana­le­le radi­o­di­fu­ziu­nii publi­ce sunt, de exem­plu, ARD, ZDF sau SWR. Ele sunt însăr­ci­na­te să ofe­re știri și pro­gra­me inde­pen­den­te, obiec­ti­ve și nepar­ti­za­ne. Rede­ven­ța sau taxa pen­tru radi­o­di­fu­ziu­nea publi­că spri­ji­nă pre­sa libe­ră, care este impor­tan­tă într‑o democrație.

Cât cos­tă? Rede­ven­ța pen­tru ser­vi­ci­i­le audi­o­vi­zu­a­le este în pre­zent de 17,50 euro lunar sau 52,50 euro tri­mes­tri­al pen­tru fie­ca­re locu­in­ță – indi­fe­rent de câte per­soa­ne locu­iesc aco­lo sau de câte apa­ra­te exis­tă în locu­in­ță. Tre­bu­ie să achi­tați rede­ven­ța pen­tru ser­vi­ci­i­le audi­o­vi­zu­a­le din pri­ma luna în care sun­teți înregistrat.

Anu­mi­te gru­puri de per­soa­ne, de ex. per­soa­ne care obțin aju­toa­re soci­a­le sau per­soa­ne cu han­di­cap, nu tre­bu­ie să achi­te rede­ven­ța pen­tru ser­vi­ci­i­le audi­o­vi­zu­a­le sau pri­mesc o redu­ce­re. Între­bați care vari­an­tă vi se aplică!

Cum mă înre­gis­trez? Găsiți for­mu­la­rul de înre­gis­tra­re onli­ne la www.rundfunkbeitrag.de. Vă rugăm să expe­di­ați docu­men­tul com­ple­tat și sem­nat, împre­u­nă cu dove­zi­le nece­sa­re la „ARD ZDF Deut­sch­lan­dra­dio, Bei­tra­gs­ser­vi­ce, 50656 Köln“.