Pro­gra­mul de con­sul­tan­ță des­chis pen­tru refugiați

Luni
14:00 - 16:00
Marți
14:00 - 16:00
Miercuri
14:00 - 16:00
Joi
14:00 - 16:00
Vineri
14:00 - 16:00

Infor­ma­ții și sfa­turi pri­vind stu­di­i­le și for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă În fie­ca­re joi de la 14:00 la 16:00 la KIT Cam­pus Sou­th, Ade­nau­er­ring 2, clă­di­rea 50.20, came­ra 005. Lim­bi: ger­ma­nă, engle­ză, ara­bă. Vă rugăm Citiți mai mult

Pro­gra­mul de pri­e­te­ni al KIT-ului

Miercuri
Office hours 13:00 - 14:00

Orien­ta­re la noul loc de stu­diu și schimb inter­cul­tu­ral de la egal la egal Pro­gra­mul Bud­dy al IStO este plat­for­ma pen­tru întâl­niri inter­națio­na­le între stu­den­ții nou-veniți din întrea­ga lume și stu­den­ții Citiți mai mult

Pro­iec­tul Nașa

Joi
15:30 - 17:30

pen­tru femei Acest pro­iect adu­ce împre­u­nă o feme­ie ori­gi­na­ră și o feme­ie imi­gran­tă cu sco­pul de a învă­ța una de la cea­lal­tă. Exis­tă, de ase­me­nea, întâl­niri regu­la­te de grup în care Citiți mai mult

Punc­te de întâl­ni­re pen­tru mame și tați

Cafe­ne­le pen­tru mame, Cafe­ne­le pen­tru părinți, Cafe­ne­le pen­tru părinți „Punc­tul de por­ni­re”, Întâl­ni­ri­le mame­lor care alăp­tea­ză și ale tați­lor Dife­ri­te­le punc­te de întâl­ni­re pen­tru părinți și fami­lii vă ofe­ră posi­bi­li­ta­tea Citiți mai mult

que­er­Ca­fé

Marți

que­er­Ca­fé se adre­sea­ză migran­ți­lor și refu­gi­a­ți­lor LGBTIQ care doresc să cunoas­că alte per­soa­ne homo­se­xu­a­le din Karl­sru­he. Dorim să ini­ți­em schim­buri și să ofe­rim îndru­ma­re pe teme pre­cum: a fi un Citiți mai mult

Recu­noaș­te­re și calificare

Luni
Joi

Ser­vi­ciu de con­sul­tan­ță ofe­rit de IQ-Net­­zwerk (IQ-Network) la ibz și BiZ  Aceas­ta este o ofer­tă a cen­tre­lor de con­si­li­e­re pen­tru recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor pro­fe­sio­na­le stră­i­ne din Baden-Wür­t­­tem­­berg. Infor­ma­ții pen­tru migranți și insti­tu­ții Citiți mai mult

Rețea­ua NUB Karlsruhe

Des­co­pe­ri­rea împre­u­nă a natu­rii și a mediu­lui Acto­rii edu­ca­ți­ei pen­tru natu­ră și mediu din Karl­sru­he și-au pus sar­ci­na de a câști­ga oameni pen­tru natu­ră și pen­tru un stil de via­ță Citiți mai mult

Rezi­li­e­re, acțiu­ne de evacuare

Ce să fac? Aici veți găsi infor­ma­ții impor­tan­te cu pri­vi­re la subiec­te­le de rezi­li­e­re, acțiu­ne de eva­cu­a­re și pier­de­rea locu­in­ței. … Test­DaF Basic Cour­se and Test­DaF Exam Pre­pa­ra­tion Cour­se / Curs Citiți mai mult

SALONUL Res­so­ur­ce

Marți
15:00 - 18:00
Vineri
15:00 - 18:00

Este nece­sa­ră înre­gis­tra­rea   Înce­pem din nou în cur­te.   IN CELE DIN URMA!! ne putem întâl­ni acum din 15 iunie 2021. ne întâl­nim din nou în cur­tea Ler­n­box der Flü­ch­tlin­gshil­fe Karl­sru­he Citiți mai mult

Școa­lă de bici­cle­te, tururi cu bici­cle­ta, cur­suri și ate­li­er de autoajutorare

Miercuri
15:00 - 18:00
Joi
15:00 - 18:00

ADFC (All­ge­me­i­ner Deut­scher Fahr­rad­club Kre­i­sver­band Karl­sru­he) ADFC — All­ge­me­i­ner Deut­scher Fahr­rad­club Kre­i­sver­band Karl­sru­he este un club care repre­zin­tă inte­re­se­le cicliș­ti­lor și ofe­ră un hob­by pen­tru toa­te gru­pe­le de vâr­stă. Dome­nii Citiți mai mult

Seri de gătit în comun

pen­tru refu­gi­ați și oameni de aca­să Sun­tem Comu­ni­ta­tea Über den Tel­ler­rand Karl­sru­he, unul din­tre cei pes­te 30 de mul­ti­pli­ca­tori ofi­ci­ali ai Über den Tel­ler­rand eV. Împre­u­nă sus­ți­nem un con­cept de inte­gra­re Citiți mai mult

Ser­vi­cii de edu­ca­ție și consiliere

Luni
Vineri

Pen­tru noii migranți: copii, tineri și tineri adulți. Pre­zen­ta­re gene­ra­lă a ser­vi­ci­i­lor edu­ca­țio­na­le și de con­si­li­e­re pen­tru copii, ado­les­cenți, tineri adulți și părin­ții lor cu sta­tut de nou imi­granți. Ser­vi­ci­i­le Citiți mai mult

Sesiuni indi­vi­du­a­le cu tera­pe­uți sau tera­pe­uți specialiști

atman — Insti­tu­tul pen­tru Sănă­ta­te Min­ta­lă și Migra­ție Insti­tu­tul atman pen­tru Sănă­ta­te Min­ta­lă și Migra­ție se adre­sea­ză în pri­mul rând refu­gi­a­ți­lor care sufe­ră de tul­bu­rări lega­te de trau­me (de exem­plu Citiți mai mult

Sfa­turi pen­tru reorientare

Joi

Reo­rien­ta­re pro­fe­sio­na­lă Te întrebi une­ori dacă ai șanse pe pia­ță actu­a­lă a mun­cii? Sau te gân­dești dacă ar fi posi­bil să faci o uce­ni­cie? Poa­te chiar part-time? Poa­te într‑o pro­fe­sie Citiți mai mult

Sis­tem de înregistrare

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Înre­gis­tra­re la muta­rea la Karl­sru­he  Ori­ci­ne se mută într-un apar­ta­ment din Karl­sru­he tre­bu­ie să se înre­gis­tre­ze. Înre­gis­tra­rea tre­bu­ie să aibă loc în ter­men de două săp­tămâni de la muta­re. Excep­ții: Citiți mai mult

Sis­te­mul ger­man de sănătate

Un ghid Ghi­dul ofe­ră per­soa­ne­lor cu un bac­k­gro­und migra­tor care tră­iesc în Ger­ma­nia infor­ma­ții de bază des­pre sis­te­mul de sănă­ta­te din Ger­ma­nia. Con­ți­ne, de ase­me­nea, suges­tii des­pre ce tre­bu­ie făcut Citiți mai mult

Spre­ch­Pu­n­kt

Marți
18:30 - 20:00
Joi
18:30 - 20:00

Prac­ti­cați împre­u­nă lim­ba ger­ma­nă O ofer­tă de a vor­bi lim­ba ger­ma­nă împre­u­nă în gru­puri mici și mode­ra­te. Dacă doriți să învă­țați și să prac­ti­cați lim­ba ger­ma­nă, vă invi­tăm cu drag Citiți mai mult

Spri­jin edu­ca­țio­nal pen­tru sin­ti și romi

Spri­ji­nul are loc de apro­xi­ma­tiv 2 ori pe săp­tămâ­nă la școli sau aca­să în fami­lii. Spri­ji­nul indi­vi­du­al și în grup mic este ofe­rit din cla­sa 1 — 10, cu accent Citiți mai mult

Stif­t­ung Cen­ter Cul­tu­rel Franco-Allemand

Luni
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Marți
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Miercuri
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Joi
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Vineri
9:30 - 12:30

Karl­sru­he Fun­da­ția non-pro­­fit CCFA Karl­sru­he este un cen­tru cul­tu­ral și ling­vis­tic bilingv în ini­ma ora­șu­lui Karl­sru­he. Ofer­ta noas­tră inclu­de: *Învă­ța­rea lim­bii o Cur­suri de fran­ce­ză pen­tru însu­şi­rea lim­bii stră­i­ne, pre­gă­ti­re Citiți mai mult

Suport cu por­to­fo­lii pen­tru aplicații

Marți
14:00 - 16:30

Birou Beo­Net­zwerk (la jubez)  “Apli­ca­re luni” Vă vom spri­jini în scri­e­rea scri­so­rii dvs. de inten­ție per­fec­te sau vă vom veri­fi­ca docu­men­te­le de apli­ca­re pe care le adu­ceți cu dvs. La o sta­ție Citiți mai mult

Te aju­tăm în cău­ta­rea unui loc de îngri­ji­rea copilului!

Kita­lot­sen Vă aju­tăm cu înre­gis­tra­rea în Kita-Por­­tal Karl­sru­he la com­ple­ta­rea cere­ri­lor cu auto­ri­tă­ți­le res­pon­sa­bi­le Vă rugăm să nu ezi­tați să ne scri­eți la: E‑mail: silke.teltscher@reha-suedwest.de sau vino la pro­gra­mul nos­tru des­chis: Citiți mai mult

Tineri schim­bă­tori de carieră

Luni
11:00 - 13:00
Miercuri
11:00 - 13:00
Marți
14:00 - 17:00
Joi
14:00 - 17:00
Vineri
13:00 - 16:00

A sus­ți­ne Ofe­rim lec­ții gra­tu­i­te de ger­ma­nă (și în engle­ză dacă este nece­sar) pen­tru tineri cu vâr­sta între 12–18 ani, în gru­puri mici în școli și în săli­le JMD. Scop: Dezvol­ta­rea Citiți mai mult

Toa­te sub un sin­gur acoperiș

Orga­ni­za­ția ger­ma­ni­lor din Rusia Copii, tineri, adulți și seni­ori de toa­te națio­na­li­tă­ți­le. Îi aștep­tăm cu nerăb­da­re pe toți cei care vin la noi. În Casa Tine­re­tu­lui ofe­rim acti­vi­tăți sem­ni­fi­ca­ti­ve pen­tru tim­pul liber Citiți mai mult

Tobe

Luni

Găseș­­te-ți rit­mul  Vino și ală­­­tu­­ră-te rit­mu­lui! Dacă sun­teți inspi­rat, nu ezi­tați să vă adu­ceți pro­pria tobă, bon­go uri… Ora: a tre­ia vineri a lunii, 17:00–18:30 Har­ta aici

Un pod­cast des­pre cli­mă impli­că lumea

Tree Talk — Un pod­cast des­pre cli­mă anga­jea­ză lumea Des­pre ce este vor­ba? Pro­iec­tul se adre­sea­ză tine­ri­lor din toa­te col­țu­ri­le lumii care sunt inte­re­sați de pod­cas­ting și de tema­ti­ca pro­tec­ți­ei cli­mei și Citiți mai mult

Vor­beș­te mai bine germană

Miercuri

Îmbu­­­nă­­­tă­­­țiți-vă pro­nun­ția și lim­ba­jul cor­pu­lui Ofer­ta „vor­beș­te mai bine ger­ma­nă“ are loc mier­curi după-ami­­a­­­za în noi­le săli ale AWO din noua bibli­o­te­că publi­că din Karl­sru­he Mühl­bu­rg. Pre­zen­ța este posi­bi­lă după Citiți mai mult