Cont curent

În Ger­ma­nia aveți nevo­ie de un cont ban­car – de pre­fe­rat un cont curent. Din acest cont puteți vira chi­ria sau aici vă poa­te fi virat sala­ri­ul sau alte bene­fi­cii. Îl puteți des­chi­de la ori­ce ban­că sau cec (Spar­ka­s­se) doriți. Între­ba­ţi la dife­ri­te bănci: Une­le bănci per­cep un comi­sion lunar pen­tru admi­nis­tra­rea con­tu­lui. Între­bați cât de mare este comi­sio­nul de admi­nis­tra­re a con­tu­lui (Kon­to­führun­gs­ge­bühr).

Ce acte să adu­ceţi cu Dvs.?

Pen­tru des­chi­de­rea con­tu­lui ban­car aveți nevo­ie de actul Dvs. de iden­ti­ta­te, pașa­por­tul de călă­to­rie și/sau titlul de șede­re (Aufen­thalt­sti­tel).

  • Sfat: Vă rugăm să luați în con­si­de­ra­re că pot fi per­ce­pu­te comi­si­oa­ne dacă ridi­cați bani de la alte bănci. Este util să vă infor­mați de la care alte bănci puteți ridi­ca bani fără comision.
  • Vă rugăm să anun­țați băn­cii noua Dvs. adre­să în cazul în care vă mutați.