Bun venit la muncă

Plat­for­mă de locuri de mun­că care reu­neș­te refu­gi­a­ții în cău­ta­rea unui loc de mun­că și anga­ja­to­rii Welcome2Work este o plat­for­mă de pla­sa­re a unui loc de mun­că care reu­neș­te refu­gi­ați Citiți mai mult

Cali­fi­ca­rea de recunoaștere

asis­ten­ță medi­ca­lă și îngri­ji­re medi­ca­lă cali­fi­ca­rea de recu­noaș­te­re vide ter­ra pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii din dome­ni­ul soci­al (vide ter­ra Aner­ken­nun­gsqu­a­li­fi­zi­e­rung für sozi­a­le Beru­fe) ofe­ră cali­fi­cări coor­do­na­te indi­vi­du­al pen­tru spe­cia­liști în asis­ten­ță medi­ca­lă, Citiți mai mult

Cău­tări de For­ma­re — Con­sul­ta­ție de Ucenicie

Marți
9:00 - 17:00
Miercuri
9:00 - 17:00
Joi
9:00 - 17:00

IHK Karl­sru­he Dual Trai­ning este moda­li­ta­tea ide­a­lă de a înce­pe o carie­ră de suc­ces. Echi­pa IHK Karl­sru­he vă sfă­tu­ieș­te în toa­te între­bă­ri­le lega­te de cău­ta­rea unui loc de uce­ni­cie. Con­si­li­e­rii Citiți mai mult

Cen­trul de bun-venit

Obți­ne­rea de pro­fe­si­o­niști inte­ra­țio­nali, stu­denți și uce­nici Sun­tem punc­tul cen­tral de con­tact pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii inter­națio­nali și tine­rii care au înce­put o carie­ră care doresc să tră­i­as­că și să lucre­ze în Citiți mai mult

Cen­trul de con­si­li­e­re pen­tru schim­ba­rea benzii

Luni
Vineri

Pen­tru inte­gra­rea pe pia­ța mun­cii a per­soa­ne­lor cu sta­tut de rezi­den­ță nega­ran­ta­tă Vă sfă­tu­im în deta­liu cu sco­pul de a con­strui o per­spec­ti­vă asu­pra drep­tu­lui de șede­re și, ast­fel, de Citiți mai mult

cjd-Chan­cen­ge­ber

Luni
Vineri

Adu­ce oame­nii și lucrul împre­u­nă Noi ofe­rim: — Însu­şi­rea lim­bii ger­ma­ne — Ofer­te de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă pen­tru părinți — Ofer­te de coa­chi­ng pen­tru trai­ning part-time și pen­tru intra­rea în cali­fi­ca­re, Citiți mai mult

Con­si­li­e­re de recunoaștere

Luni
Marți
Luni
Luni
Luni

Con­si­li­e­re pri­vind recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor stră­i­ne  Ai o cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă, sau un cer­ti­fi­cat de absol­vi­re sau o diplo­mă de stu­dii din stră­i­nă­ta­te? Ai nevo­ie de o recu­noaș­te­re? Vă vom infor­ma des­pre Citiți mai mult

Des­chi­deți IT 3.0

Luni
8:30 - 16:00
Joi
8:30 - 16:00
Vineri
8:30 - 15:00

Des­chi­de! Pro­iec­tul Open IT 3.0 al Cyber­Fo­rum eV ofe­ră con­sul­tan­ță, cali­fi­ca­re și suport pen­tru per­soa­ne­le cu diplo­me stră­i­ne pen­tru un înce­put pro­fe­sio­nal în indus­tria IT. Vă spri­ji­nim în Iden­ti­fi­ca­rea com­pe­ten­țe­lor și a Citiți mai mult

For inter­na­tio­nal professionals

loo­king for a job in the S‑T‑E‑M sec­tor The INTERPROF-TECH pro­ject is a job pro­gram for inter­na­tio­nal pro­fes­sio­nals loo­king for a job in the S‑T‑E‑M sec­tor: Scien­ces, Tech­no­lo­gy, Engi­ne­e­ring and Citiți mai mult

Labo­ra­to­rul de afa­ceri de la SINGA

Busi­ne­ss Lab by SINGA este un pro­gram de antre­pre­no­ri­at de cinci luni, cre­at pen­tru și cu noii veniți. Pes­te 70 de per­soa­ne cu expe­rien­țe inter­națio­na­le au fost deja spri­ji­ni­te în Citiți mai mult

mira – mun­că și legislație

Marți
16:00 - 20:00

Con­sul­ta­re pen­tru refu­gi­ați și migranți din afa­ra UE Ești refu­gi­at și locu­iești în Baden-Würt­tem­berg? Ai un loc de mun­că sau ai de gând să începi un job în curând? Aveți între­bări Citiți mai mult

Mun­că și edu­ca­ție pen­tru refugiați

Pro­je­k­tver­bu­nd Baden Vrei să faci o școa­lă pro­fe­sio­na­lă? Vrei să-ți găsești un loc de mun­că? Ai nevo­ie de spri­jin cu apli­ca­ția ta? Vă infor­măm des­pre locuri de mun­că, sta­gii sau cur­suri de Citiți mai mult

Recu­noaș­te­re și calificare

Luni
Joi

Ser­vi­ciu de con­sul­tan­ță ofe­rit de IQ-Net­­zwerk (IQ-Network) la ibz și BiZ  Aceas­ta este o ofer­tă a cen­tre­lor de con­si­li­e­re pen­tru recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor pro­fe­sio­na­le stră­i­ne din Baden-Wür­t­­tem­­berg. Infor­ma­ții pen­tru migranți și insti­tu­ții Citiți mai mult

Sfa­turi pen­tru reorientare

Joi

Reo­rien­ta­re pro­fe­sio­na­lă Te întrebi une­ori dacă ai șanse pe pia­ță actu­a­lă a mun­cii? Sau te gân­dești dacă ar fi posi­bil să faci o uce­ni­cie? Poa­te chiar part-time? Poa­te într‑o pro­fe­sie Citiți mai mult