(Re)orientare pro­fe­sio­na­lă CJD

Luni
08:30 - 16:00
Marți
08:30 - 16:00
Miercuri
08:30 - 16:00
Joi
08:30 - 16:00
Vineri
08:30 - 16:00

CJD (Re)orientare pro­fe­sio­na­lă Un loc de mun­că sta­bil, dis­trac­tiv și care ofe­ră inde­pen­den­ță finan­ci­a­ră! Și dum­ne­a­voas­tră puteți atin­ge acest obiec­tiv. Vă aju­tăm să găsiți ofer­ta potri­vi­tă. Prin (re)orientare pro­fe­sio­na­lă, for­ma­re Citiți mai mult

Agen­tia de competenta

Luni
9:00 - 17:00
Marți
9:00 - 17:00
Miercuri
9:00 - 17:00
Joi
14:00 - 18:00
Vineri
9:00 - 17:00

Pen­tru tine­rii cu vâr­sta cuprin­să între 15 și 25 de ani din zona ora­șu­lui Karl­sru­he Kom­pe­ten­za­gen­tur Karl­sru­he este un pro­iect de tranzi­ție de la școa­lă la mun­că. Vă sfă­tu­im în Citiți mai mult

Antre­na­ment ling­vis­tic — lim­ba ger­ma­nă lega­tă de locul de muncă

Antre­na­ment ling­vis­tic — lim­ba ger­ma­nă lega­tă de locul de mun­că Din cau­za lip­sei cunoș­tin­țe­lor ling­vis­ti­ce, can­di­da­ții întâm­pi­nă ade­sea difi­cul­tăți în a se sta­bili cu suc­ces pe pia­ța ger­ma­nă a mun­cii. De Citiți mai mult

Bun venit la muncă

Plat­for­mă de locuri de mun­că care reu­neș­te refu­gi­a­ții în cău­ta­rea unui loc de mun­că și anga­ja­to­rii Welcome2Work este o plat­for­mă de pla­sa­re a unui loc de mun­că care reu­neș­te refu­gi­ați Citiți mai mult

Con­si­li­e­re pri­vind recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor străine

Con­si­li­e­re pri­vind recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor stră­i­ne Ai o cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă, sau un cer­ti­fi­cat de absol­vi­re sau o diplo­mă de stu­dii din stră­i­nă­ta­te? Ai nevo­ie de o recu­noaș­te­re? Vă vom infor­ma des­pre Citiți mai mult

For inter­na­tio­nal professionals

loo­king for a job in the S‑T‑E‑M sec­tor The INTERPROF-TECH pro­ject is a job pro­gram for inter­na­tio­nal pro­fes­sio­nals loo­king for a job in the S‑T‑E‑M sec­tor: Scien­ces, Tech­no­lo­gy, Engi­ne­e­ring and Citiți mai mult

Labo­ra­tor de afa­ceri de la SINGA

Doriți să vă des­chi­deți o afa­ce­re în Ger­ma­nia sau să deve­niți liber pro­fe­si­o­nist? Busi­ne­ss Lab vă spri­ji­nă. Busi­ne­ss Lab by SINGA este un pro­gram de antre­pre­no­ri­at onli­ne de 5 luni Citiți mai mult

Open IT 3.0 — CyberForum

Sun­teți din stră­i­nă­ta­te și aveți o diplo­mă aca­de­mi­că sau ați absol­vit o for­ma­re în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii, mate­ma­ti­cii sau teh­no­lo­gi­ei și nu ați găsit încă o cale de intra­re pe pia­ța Citiți mai mult

Pro­gram de inte­gra­re în carie­ră la EnBW Karlsruhe

Noul tău înce­put cu noi: Înce­­peți-vă vii­to­rul cu pro­gra­mul nos­tru de inte­gra­re pen­tru refu­gi­ați și migranți. Urmă­to­rul pro­gram înce­pe în sep­tem­brie la Karl­sru­he. Dorim să le ofe­rim refu­gi­a­ți­lor și migran­ți­lor Citiți mai mult

Sfa­turi pen­tru reorientare

Reo­rien­ta­re pro­fe­sio­na­lă Te întrebi une­ori dacă ai șanse pe pia­ță actu­a­lă a mun­cii? Sau te gân­dești dacă ar fi posi­bil să faci o uce­ni­cie? Poa­te chiar part-time? Poa­te într‑o pro­fe­sie Citiți mai mult

Spu­rwe­ch­sel — inte­gra­rea pe pia­ța muncii

Luni
Vineri

Pen­tru inte­gra­rea pe pia­ța mun­cii a per­soa­ne­lor cu sta­tut de rezi­den­ță nega­ran­ta­tă Spu­rwe­ch­sel — inte­gra­rea pe pia­ța mun­cii Atât per­soa­ne­le tole­ra­te, cât și cele care au per­mi­siu­nea de a rămâ­ne Citiți mai mult

Suport cu por­to­fo­lii de aplicații

Luni
14:00 - 16:30

Suport cu por­to­fo­lii de apli­ca­ții Birou Beo­Net­zwerk (la jubez)  “Apli­ca­re luni” Vă vom spri­jini în scri­e­rea cere­rii dvs. per­fec­te sau vă vom veri­fi­ca docu­men­te­le de apli­ca­re pe care le adu­ceți cu dvs. Citiți mai mult

Wel­co­me Cen­ter Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karlsruhe

Noi — Wel­co­me Cen­ter Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karl­sru­he — ofe­rim con­sul­tan­ță pro­fe­si­o­niș­ti­lor inter­națio­nali și tine­ri­lor pro­fe­si­o­niști care doresc să lucre­ze și să locu­ias­că în Tech­no­lo­gi­e­Re­gion. Aveți cali­fi­cări pro­fe­sio­na­le? Doriți să învă­țați o Citiți mai mult