Oferte

Oferte

Agen­tia de competenta

Luni 9:00 - 17:00
Marți 9:00 - 17:00
Miercuri 9:00 - 17:00
Joi 14:00 - 18:00
Vineri 9:00 - 17:00

Pen­tru tine­rii cu vâr­sta cuprin­să între 15 și 25 de ani din zona ora­șu­lui Karlsruhe

Kom­pe­ten­za­gen­tur Karl­sru­he este un pro­iect de tranzi­ție de la școa­lă la mun­că. Vă sfă­tu­im în diver­se dome­nii și vă spri­ji­nim în rezol­va­rea pro­ble­me­lor dumneavoastră.

Dezvol­tăm idei împre­u­nă cu dum­ne­a­voas­tră și cău­tăm posi­bi­le solu­ții, pre­cum și posi­bi­li­tăți de spri­jin adec­va­te. Împre­u­nă vă putem afla punc­te­le forte și abi­li­tă­ți­le și să ne gân­dim cum le puteți folo­si pen­tru a vă atin­ge obiectivele.

Per­soa­ne de contact:

Nanni Götz: Nanni.goetz@vfj-ka.de

Ger­hard Lie­bertz: Gerhard.Liebertz@vfj-ka.de

Rai­ner Lind­ner: rainer.lindner@vfj-ka.de

Flyer de des­căr­cat

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Ger­hard Liebertz
Kom­pe­ten­za­gen­tur
Hans-Sachs-Str. 15, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.