Înre­gis­tra­rea în oraș

Obli­ga­ti­vi­ta­tea de a vă înre­gis­tra: Legi­sla­ția ger­ma­nă pre­ve­de obli­ga­ti­vi­ta­tea de înre­gis­tra­re și de anun­ța­re a mută­rii în loca­li­ta­tea de reșe­din­ță. De ace­ea, este impor­tant să nu uitați de înre­gis­tra­re și de anun­ța­rea mută­rii: Cine nu se înre­gis­trea­ză sau cine nu își anun­ță muta­rea este pasi­bil de o amen­dă administrativă.

Ce tre­bu­ie să iau cu mine la înregistrare?

  • paşa­port sau car­te de identitate
  • paşa­port stră­in (dacă există)
  • un titlul de şede­re (Aufen­thalt­sti­tel) elec­tro­nic (dacă există)
  • o con­fir­ma­re a per­soa­nei care vă închi­ri­a­ză locu­inţa (de exem­plu con­trac­tul de închiriere)

Impor­tant: După înre­gis­tra­re vi se înmâ­nea­ză o ade­ve­rinţă de evi­denţă a popu­la­ţi­ei (Mel­de­bes­che­i­ni­gu­ng). Vă rugăm să păs­tra­ţi cu gri­jă acest document.

Înre­gis­tra­rea: Cine se mută într‑o locu­in­ță sau o casă nouă în Ger­ma­nia tre­bu­ie să se înre­gis­tre­ze în ter­men de două săp­tămâni la locul de domi­ci­liu. Pen­tru aceas­tă înre­gis­tra­re vă adre­sa­ţi celui mai apro­pi­at Birou cetă­ţe­nesc (Bür­ger­büro) com­pe­tent pen­tru car­ti­e­rul în care locu­i­ţi. Găsi­ţi adre­se­le biro­u­ri­lor cetă­ţe­neşti din Karl­sru­he la urmă­to­rul link: https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/persoenlicher_service.

Muta­rea: Chiar şi dacă vă mutați în ace­lași oraș, tre­bu­ie să vă înre­gis­tra­ţi noua locu­inţă tot în ter­men de două săptămâni.

Sta­bi­li­rea unei pro­gra­mări: Cel mai bine este, de obi­cei, să vă faceţi o pro­gra­ma­re la biro­ul cetă­ţe­nesc. Acest lucru se face tele­fo­nic, la numă­rul 115 (numă­rul de tele­fon al cen­tru­lui de ser­vi­cii al ora­șu­lui și jude­țu­lui Karl­sru­he) sau onli­ne, la https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung/.