Oferte
Oferte

Con­si­li­e­re AWO pri­vind migrația

Con­si­li­e­re AWO pri­vind migrația

De la înce­pu­tul anu­lui 2005, AWO din ora­șul Karl­sru­he a ofe­rit con­si­li­e­re și spri­jin pen­tru imi­granți și fami­li­i­le acestora.

Grup țin­tă

Aveți domi­ci­li­ul în Karl­sru­he și sunteți:

 • pes­te 27 de ani
 • nou in Germania
 • cu reșe­din­ță per­ma­nen­tă aici (de exem­plu, cu reșe­din­ță pen­tru mun­că, ca refu­gi­at recu­nos­cut, pen­tru reîn­tre­gi­rea familiei…)
 • repa­tri­at târ­ziu sau cetă­ţean al UE

Chiar dacă locu­iți de mult timp în Ger­ma­nia, puteți bene­fi­cia de ser­vi­ci­i­le noas­tre de consiliere.

Con­si­li­e­re

Vă sfă­tu­im pe dum­ne­a­voas­tră și copi­ii dum­ne­a­voas­tră în mod gra­tu­it și con­fi­den­ți­al cu pri­vi­re la aces­te subiecte:

 • Anga­ja­rea și recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor străine
 • Şede­re
 • Edu­ca­ție și limbaj
 • Locu­in­țe
 • Sănă­ta­te și asi­gu­rări de sănătate
 • Via­ța de zi cu zi și petre­ce­rea tim­pu­lui liber
 • Fami­lie și copii
 • Finan­țe

Lim­bi

Vă sfă­tu­im în urmă­toa­re­le lim­bi: bul­ga­ră, ger­ma­nă, engle­ză, fran­ce­ză, româ­nă, rusă, sâr­bă-bos­n­ia­că-croa­tă, spaniolă.

Con­sul­ta­ție cu programare
Vă rugăm să vă faceți o programare:
per­so­nal (marți 10–12 și mier­curi 14–16)
prin poș­tă: mbe@awo-karlsruhe.de
prin tele­fon: + 49 (0) 721 16089–413

Flyer zum Des­car­că

Grupul țintă: (Nou în Germania (peste 27 de ani))
Acest eveniment este gratuit
AWO Karl­sru­he geme­in­nüt­zi­ge GmbH Migrationsberatung
Ste­pha­nien­str. 52 — Hal­tes­te­l­le: Europaplatz, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.