Oferte

Oferte

Con­si­li­e­re AWO pri­vind migrația

Luni
Cu programare
Marți
Cu programare
Miercuri
Cu programare
Joi
Cu programare
Vineri
Cu programare

Grup țin­tă

Aveți reșe­din­ța în Karl­sru­he și sunteți

 • cu vâr­sta de pes­te 27 de ani
 • nou in Germania
 • cu reșe­din­ță per­ma­nen­tă aici (de exem­plu, cu reșe­din­ță pen­tru mun­că, ca refu­gi­at recu­nos­cut, pen­tru reîn­tre­gi­rea familiei…)
 • repa­tri­at târ­ziu sau cetă­ţean al UE

Chiar dacă locu­iți de mult timp în Ger­ma­nia, puteți bene­fi­cia de ser­vi­ci­i­le noas­tre de consiliere.

Con­si­li­e­re

Vă sfă­tu­im pe dum­ne­a­voas­tră și copi­ii dum­ne­a­voas­tră în mod gra­tu­it și con­fi­den­ți­al cu pri­vi­re la aces­te subiecte:

 • Anga­ja­rea și recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor străine
 • Con­di­ții de ședere
 • Edu­ca­ție și limbă
 • Locu­in­țe
 • Sănă­ta­te și asi­gu­rări de sănătate
 • Via­ța de zi cu zi și petre­ce­rea tim­pu­lui liber
 • Fami­lie și copii
 • Finan­țe

 

Lim­bi

Vă sfă­tu­im în urmă­toa­re­le lim­bi: bul­ga­ră, ger­ma­nă, engle­ză, fran­ce­ză, româ­nă, rusă, sâr­bă-bos­n­ia­că-croa­tă, spaniolă.

 

Con­sul­ta­re: cu programare

 

Flyer zum Des­car­că

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH Migrationsberatung
Stephanienstr. 52, 76133 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.