Bene­fi­cii pen­tru fami­lii cu copii

Alo­ca­ția pen­tru copii (Kin­der­geld)
Toți părin­ții cu copii care locu­iesc per­ma­nent în Ger­ma­nia au drep­tul la alo­ca­ție pen­tru copii. Aceștia pri­mesc ca spri­jin mini­mum 200 de euro lunar pen­tru fie­ca­re copil. Alo­ca­ția pen­tru copii se plă­teș­te până când copi­lul împli­neș­te 18 ani sau, dacă aces­ta urmea­ză o for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, stu­dii supe­ri­oa­re sau un ser­vi­ciu volun­tar, până când aces­ta împli­neș­te 25 de ani. Alo­ca­ția pen­tru copii se soli­ci­tă de la casa de alo­ca­ții fami­li­a­le (Fami­li­en­ka­s­se).

Supli­men­tul pen­tru copii (Kin­der­zus­ch­lag)

Dacă aveți un venit mic, puteți soli­ci­ta și un supli­ment pen­tru copii, pe lân­gă alo­ca­ția pen­tru copii, de la casa de alo­ca­ții familiale.

Unde?
Fami­li­en­ka­s­se (Casa de alo­ca­ții familiale)

Kri­e­gss­tra­ße 100
76133 Karl­sru­he

Con­tact
Număr de tele­fon:

0800 4555530
(de luni până vineri între ore­le 8 — 18)
E‑mail: familienkasse-baden-wuerttemberg-west@
arbeitsagentur.de

Ce să aduceți?

  • paşa­por­tul sau actul de iden­ti­ta­te (bule­ti­nul)
  • Cer­ti­fi­cat de naştere

Alo­ca­ția pen­tru copii: Cere­rea de alo­ca­ție pen­tru copii și ade­ve­rin­ța șco­la­ră, ade­ve­rinţa de elev/elevă a şco­lii pro­fe­sio­na­le sau ade­ve­rinţa de stu­den­t/-ă

Supli­men­tul pen­tru copii: Cere­rea de supli­ment pen­tru copii, dove­zi­le cu pri­vi­re la domi­ci­liu și încă­l­zi­re, veni­turi și patri­mo­niu, pen­sia alimentară

Ce pri­mesc?
Ade­ve­rin­ță pri­vind alo­ca­ția pen­tru copii
(Vă rugăm să păs­tra­ţi aces­te înscri­suri) resp.

Ade­ve­rin­ță pri­vind aprobarea/respingerea supli­men­tu­lui pen­tru copii
(Vă rugăm să păs­tra­ţi aces­te înscrisuri)

Link
www.familienkasse.de

Pașa­por­tul pen­tru copii al ora­șu­lui Karlsruhe/ Pașa­por­tul Karlsruhe/Pașaportul Karl­sru­he 60+

Prin inter­me­di­ul pașa­por­tu­lui pen­tru copii al ora­șu­lui Karlsruhe/ pașa­por­tu­lui Karlsruhe/pașaportului Karl­sru­he 60+ (Karl­sru­her Kinderpass/Karlsruher Pass/Karlsruher Pass 60+) locu­i­to­rii ora­șu­lui Karl­sru­he pri­mesc de obi­cei, în situ­a­ția în care au veni­turi mici sau bene­fi­ci­a­ză de aju­toa­re soci­a­le, intra­re libe­ră, redu­ceri sau bonuri de valoa­re în dome­ni­ul petre­ce­rii tim­pu­lui liber, spor­tu­lui, în cadrul unor insti­tu­ții de cul­tu­ră și edu­ca­ție sau în dome­ni­ul mobi­li­tă­ții. De exem­plu sunt cuprin­se redu­ceri la bile­te­le de trans­port ale soci­e­tă­ții Karl­sru­her Ver­ke­hr­sver­bu­nd (KVV) sau pen­tru pis­ci­ne și ștan­duri în valoa­re de până la 50%, supli­men­te pen­tru ofer­te de petre­ce­rea tim­pu­lui liber, bonuri de valoa­re pen­tru pro­gra­me de edu­ca­ţie, intra­re libe­ră sau redu­ceri pen­tru muze­e­le din Karl­sru­he și din regiu­ne. Ofer­te­le sunt dife­ren­ți­a­te func­ție de tipul de pașa­port. Infor­ma­ţii supli­men­ta­re la adre­sa: https://karlsruher-pass.de/

Dacă aveți veni­turi mici puteți afla cu aju­to­rul unui pro­gram de cal­cu­la­re onli­ne dacă aveți drep­tul la un pașa­port al ora­șu­lui Karlsruhe/la pașa­por­tul pen­tru copii al ora­șu­lui Karl­sru­he: https://karlsruher-pass.de/onlinerechner

Unde? Jugen­d­frei­ze­it- und Bil­dun­gswerk (Ser­vi­ci­ul pen­tru acti­vi­tăți recre­a­ti­ve și edu­ca­ti­ve pen­tru tine­ret)
Bür­ger­str. 16,
76133 Karl­sru­he

Ce acte să adu­ceţi cu Dvs.?

ofo­to­gra­fie for­mat pașa­port actuală

car­te de iden­ti­ta­te în vigoa­re sau alte docu­men­te de identitate

docu­men­te dove­di­toa­re, în fun­cţie de situ­a­ţia Dvs. particulară

dova­dă sau hotă­râre des­pre aju­toa­re­le soci­a­le primite,

docu­men­tul care ates­tă un grad sever de han­di­cap (Schwer­be­hin­der­ten-Auswe­is),

cer­ti­fi­ca­te de naş­te­re, ade­ve­rinţe de evi­denţă a popu­la­ţi­ei (Mel­de­bes­che­i­ni­gu­ng) sau car­ne­tul de fami­lie (Stamm­bu­ch) (pen­tru fami­li­i­le cu cinci sau mai mulți copii minori)

în cazul fami­li­i­lor cu venit mic: docu­men­te pen­tru calcul

Ce pri­miți?

Pașa­por­tul pen­tru copii al ora­șu­lui Karl­sru­he (Karl­sru­her Kin­der­pa­ss) sau pașa­por­tul ora­șu­lui Karl­sru­he pen­tru acti­vi­tăți edu­ca­ti­ve și recre­a­ti­ve (Karl­sru­her Pass)

Con­tact

Pro­gram cu cli­enţii numai cu pro­gra­ma­re
Tele­fon: 0721 133‑5671
E‑mail: jfbw@stja.de
Inter­net: https://karlsruher-pass.de/

Pres­ta­ții paren­ta­le (Eltern­geld)

Pres­ta­ți­i­le paren­ta­le pot fi pri­mi­te de către mame sau tați de la naș­te­rea copi­lu­lui lor.

Pres­ta­ți­i­le paren­ta­le de bază pot fi pri­mi­te timp de 12 luni de către mame sau tați,

• dacă își îngri­jesc sau între­țin în prin­ci­pal singure/singuri copi­lul după naș­te­rea aces­tu­ia,
• și dacă nu lucrea­ză mai mult de 30 de ore pe săp­tămâ­nă, res­pec­tiv stu­di­a­ză sau sunt în curs de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă,
• dacă ambii părinți își împart tim­pul de îngri­ji­re, pres­ta­ți­i­le paren­ta­le pot fi plăti­te până la 14 luni.

Exis­tă dife­ri­te vari­an­te de pres­ta­ții paren­ta­le. Infor­mați-vă și de la: www.familienportal.de

Unde?
L‑Bank- Berei­ch
Fami­li­en­för­de­rung
76113 Karl­sru­he

Con­tact
prin tele­fon: de luni până vineri între ore­le 8:00 și 16:30

Tele­fon: 0800 664 5471
E‑mail: familienfoerderung@l‑bank.de

De ce docu­men­te am nevoie?

Cer­ti­fi­cat de naș­te­re (în original)

Dovezi des­pre veni­tul Dvs.

Între­bați tele­fo­nic des­pre even­tu­a­le alte dovezi necesare

Ce pri­mesc?
Ade­ve­rin­ță pri­vind pres­ta­ți­i­le paren­ta­le
(Vă rugăm să păs­tra­ţi aces­te înscrisuri)

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.