Oferte
Oferte

Cen­trul de con­si­li­e­re pen­tru femei pen­tru vio­len­ță domestică

Luni 09:00 - 12:00
Marți 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Miercuri 09:00 - 12:00
Joi 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Vineri 09:00 - 12:00

Cen­trul de con­si­li­e­re pen­tru femei pen­tru vio­len­ță domestică

La cen­trul nos­tru de con­si­li­e­re din Kri­e­gss­tra­ße, ofe­rim con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că și psi­ho­so­ci­a­lă și spri­jin pen­tru feme­i­le care au fost supu­se vio­len­ței psi­ho­lo­gi­ce, fizi­ce și/sau sexu­a­li­za­te sau care sunt expu­se ris­cu­lui de a o face. Rude­le, sus­ți­nă­to­rii și pro­fe­si­o­niș­tii vor găsi, de ase­me­nea, per­soa­ne de con­tact com­pe­ten­te pen­tru între­bă­ri­le și incer­ti­tu­di­ni­le lor.

Con­si­li­e­rea în per­soa­nă sau prin tele­fon este con­fi­den­ți­a­lă și gratuită.
În plus, este dis­po­ni­bi­lă, con­tra unei taxe nomi­na­le, con­sul­tan­ță juri­di­că din par­tea unor avo­cați cu experiență.

Vă spri­ji­nim indi­fe­rent dacă inten­țio­nați să vă des­păr­țiți sau doriți să men­ți­neți relația.

Grupul țintă: (Femei afectate de violență)
Acest eveniment este gratuit
Frau Ulri­ke Stihler
Frau­en­be­ra­tun­gss­te­l­le & Frau­enha­us Karlsruhe
Kri­e­gs­tra­ße 148, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.