Recu­noaș­te­rea diplo­mei profesionale

Ați absol­vit în stră­i­nă­ta­te o școa­lă, o pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă sau un stu­diu? În acest caz, diplo­ma poa­te fi veri­fi­ca­tă şi recu­nos­cu­tă în Germania.

Dacă aveți nevo­ie de o recu­noaș­te­re, în cazul în care doriți să lucrați în mese­ria pe care ați învățat‑o, aflați de pe pagi­na de inter­net www.anerkennung-in-deutschland.de.

La tele­fon puteți pune între­bări în lim­bi­le ger­ma­nă și engle­ză cu pri­vi­re la recu­noaș­te­rea diplo­me­lor, cău­ta­rea unui loc de mun­că, intra­rea și șede­rea în țară, pre­cum și la învă­ța­rea lim­bii ger­ma­ne. Linia tele­fo­ni­că este dis­po­ni­bi­lă de luni până vineri între ore­le 8 și 16, la numă­rul: +49 30 1815–1111.

În cazul în care aveți între­bări refe­ri­toa­re la recu­noaș­te­rea diplo­me­lor de stu­dii și pro­fe­sio­na­le din stră­i­nă­ta­te, vă ofe­ră con­si­li­e­re rețea­ua IQ (IQ-Net­zwerk).

Con­tact
Faceți o pro­gra­ma­re
https://www.iq-webapp.de/anmeldung-bw
Tele­fon: 0621 / 43 77 31 13 E‑Mail: anerkennung@ikubiz.de

IQ-Network din cadrul Arbe­it­sa­gen­tur Karl­sru­he-Ras­tatt
Arbe­it­sa­gen­tur Karl­sru­he-Ras­tatt, Beru­fsin­for­ma­tion­szen­trum (BiZ)
Brau­er­str. 10
76135 Karl­sru­he
Inter­net: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/karlsruhe-rastatt/anerkennungsberatung

IQ-Network din cadrul IBZ
Kai­se­ra­l­lee 12d
76133 Karl­sru­he
Inter­net: https://www.anika-net.de/ro/event/recunoasterea-calificarilor-profesionale-straine/