Cur­suri de lim­ba ger­ma­nă lega­te de locul de muncă

Este posi­bil să urmați un curs de lim­bi stră­i­ne pen­tru un loc de mun­că după un curs de inte­gra­re. Cur­su­ri­le de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de mun­că îmbu­nă­tă­țesc ade­sea șanse­le pe pia­ța mun­cii. Se pre­dau cunoș­tin­țe de lim­ba ger­ma­nă până la nive­lul C1.

Cli­en­ții Cen­tru­lui de ocu­pa­re a for­ței de mun­că și ai Agen­ți­ei pen­tru ocu­pa­rea for­ței de mun­că tre­bu­ie să se adre­se­ze lucră­to­ru­lui lor de caz. Toți cei­lalți (inclu­siv anga­ja­ții și sta­gi­a­rii) se pot adre­sa Ofi­ci­u­lui Fede­ral pen­tru Migra­ție și Refu­gi­ați (BAMF).

Infor­ma­ții pri­vind cur­su­ri­le de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de muncă:

Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Migra­ție și Refu­gi­ați (BAMF)

Cere­re de acor­da­re a drep­tu­lui de par­ti­ci­pa­re pen­tru angajați

Cere­re de acor­da­re a drep­tu­lui de par­ti­ci­pa­re pen­tru stagiari

Ofer­te­le de curs actu­a­le pen­tru cur­su­ri­le de lim­bi stră­i­ne lega­te de locul de mun­că din Karlsruhe:

Agen­ția Fede­ra­lă pen­tru Ocu­pa­rea For­ței de Muncă

Spra­cha­ka­de­mie

DAA Karl­sru­he

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.