Apli­ka­ci­ja Arri­ve za migra­ci­je i izbjeglice

Apli­ka­ci­ja Arri­ve za migra­ci­je i izbje­gli­ce Razu­mi­je­va­nje funk­ci­oni­ra­nja Nje­mač­ke temelj je dobrog suži­vo­ta. Svi ima­ju iste obve­ze i mora­ju se pri­dr­ža­va­ti nje­mač­kog zako­na. Ali svi tako­đer ima­ju ista pra­va. U vidi više

AWO Migra­cij­sko savjetovanje

AWO Migra­cij­sko savje­to­va­nje Od počet­ka 2005. AWO gra­da Kar­l­sru­hea nudi savje­to­va­nje i podr­šku imi­gran­ti­ma i nji­ho­vim obi­te­lji­ma. Cilj­na sku­pi­na Ima­te pre­bi­va­li­šte u Kar­l­sru­heu i vi ste: sta­ri­ji od 27 godi­na novo vidi više

AWO savje­to­va­nje o migraciji

Migra­cij­sko savje­to­va­nje za odras­le imi­gran­te Za imi­gran­te i nji­ho­ve obi­te­lji Ova služ­ba za spe­ci­fič­ne migra­ci­je osno­va­na je novim Zako­nom o use­lje­nju s ciljem pru­ža­nja podr­ške i pra­će­nja use­lje­ni­ka u nji­ho­vom vidi više

Geht was?! — Pro­fe­si­onal­na orijentacija

Ponedjeljak
08:00 - 17:00
Utorak
14:00 - 17:00
Četvrtak
14:00 - 17:00
Petak
08:00 - 17:00

Geht was?! — Pro­fe­si­onal­na ori­jen­ta­ci­ja Za mla­de od 15 do 27 godi­na Pro­jekt Geht je bio?! je kom­ple­men­tar­na i poprat­na uslu­ga savje­to­va­nja i zapoš­lja­va­nja. Nami­je­njen je mla­dim lju­di­ma u dobi vidi više

Gru­pa tumača

za gra­đa­ne s migra­cij­skim pori­jek­lom Gru­pa tuma­ča u Kar­l­sru­heu pos­to­ji od ožuj­ka 2015. godi­ne. Finan­ci­ra ga Ured za inte­gra­ci­ju gra­da Kar­l­sru­hea. Kroz dje­lo­va­nje dobro­volj­nih tuma­ča, gra­đa­ni­ma s migra­cij­skom poza­di­nom nudi vidi više

Han­d­bo­ok Ger­many (Pri­ruč­nik za Njemačku)

Infor­ma­tiv­ni por­tal Handbookgermany.de je više­je­zič­ni infor­ma­tiv­ni por­tal o živo­tu u Nje­mač­koj za lju­de koji su novi u Nje­mač­koj. Naš cilj je usko sura­đi­va­ti ​​s našom cilj­nom sku­pi­nom. Ne želi­mo radi­ti vidi više

Inte­gre­at App

 za REGIJU KARLSRUHE Apli­ka­ci­ja poma­že gra­đa­ni­ma s poza­di­nom bije­ga i migra­ci­je da samos­tal­no pris­tu­pe raz­nim ponu­da­ma i infor­ma­ci­ja­ma u okru­gu Kar­l­sru­he. Apli­ka­ci­ja je više­je­zič­na (tre­nut­no na: nje­mač­kom, engle­skom, fran­cu­skom, tali­jan­skom, vidi više

Inter­na­ti­onal Stu­dent Center

Ponedjeljak
10:00 - 14:00
Utorak
10:00 - 14:00
Srijeda
10:00 - 14:00
Četvrtak
10:00 - 14:00
Petak
10:00 - 14:00

Stu­dent­ski zbor Kar­l­sru­he U Inter­na­ti­onal Stu­dent Cen­tru Stu­dent­skog zbo­ra Kar­l­sru­he može­te: — Pro­na­ći tan­dem­skog jezič­nog part­ne­ra s kojim može­te pobolj­ša­ti svo­je jezič­ne vje­šti­ne, — Pro­na­ći oso­bu koji će vam pomo­ći vidi više

Kon­zul­ta­ci­je i teča­je­vi nje­mač­kog jezika

Četvrtak
10:00 Registration

od Fre­un­de für Frem­de eV Kon­zul­ta­ci­je i teča­je­vi nje­mač­kog jezi­ka  Savje­to­va­nje o pita­nji­ma stra­nog pra­va, u odno­si­ma s vlas­ti­ma i sudo­vi­ma, kada tra­ži­te posao ili smje­štaj, kada ste u bikul­tu­ral­nom bra­ku vidi više

LERNBOX & Wel­co­me Café tvrt­ke Flüc­h­tlin­g­shil­fe Karlsruhe

Ponedjeljak
15:00 - 18:00
Utorak
15:00 - 18:00
Srijeda
15:00 - 18:00
Četvrtak
15:00 - 18:00
Petak
15:00 - 18:00

LERNBOX & Wel­co­me Café tvrt­ke Flüc­h­tlin­g­shil­fe Kar­l­sru­he  Tre­nut­no se pro­jek­ti LERNBOX i Wel­co­me Café SALON RESOURCE Flüc­h­tlin­g­shil­fe Kar­l­sru­he eV odr­ža­va­ju sva­kog pos­li­je­pod­ne­va od pone­djelj­ka do pet­ka od 15 do 18 vidi više

LGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu — Ponu­de za slo­bod­no vrijeme

LGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu — Ponu­de za slo­bod­no vri­je­me “LaVie” — queer cen­tar za mla­de: https://stja.de/lavie/ “SCHWUNG” — krov­na orga­ni­za­ci­ja koja osi­gu­ra­va pros­tor i infras­truk­tu­ru za gru­pe: https://www.schwung-karlsruhe.de/ Ime­nik queer orga­ni­za­ci­ja vidi više

LSGBTTIQ* u Kar­l­sru­heu – ponu­de pomoći

Savje­to­va­nja   ILSE (Ini­ci­ja­ti­va lez­bij­skih i gej rodi­te­lja) Kar­l­sru­he je otvo­re­na gru­pa za sve obi­te­lji dugi­nih boja i one koji to žele pos­ta­ti u Kar­l­sru­heu i oko­li­ci. Zajed­no s mno­gim vidi više

Medi­netz

Srijeda
14:00 - 16:00

boles­tan a bez papi­ra?   Medi­netz Kar­l­sru­he je medi­cin­ski savje­to­dav­ni i posred­nič­ki cen­tar za oso­be bez doku­me­na­ta, oso­be bez zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja ili bez sta­tu­sa pre­bi­va­li­šta, izbje­gli­ce i beskuć­ni­ke koji nema­ju vidi više

Migra­cij­sko savje­to­va­nje za odras­le dose­lje­ni­ke (MBE)

Srijeda
09:00 - 12:00
Četvrtak
13:00 - 17:00

Za use­lje­ni­ke i nji­ho­ve obi­te­lji Savje­tu­je­mo ‑Migran­te sta­ri­je od 27 godi­na koji ima­ju stal­ni bora­vak u Nje­mač­koj, do tri godi­ne nakon ula­ska ‑Migran­te mla­đe od 27 godi­na koji ima­ju tipič­ne vidi više

mira – S pra­vom na poslu

Utorak
16:00 - 20:00

Savje­to­va­nje za izbje­gli­ce i migran­te koji nisu iz EU Omo­gu­ći­ti oso­ba­ma s izbje­glič­kim iskus­tvom pra­ved­nu inte­gra­ci­ju na trži­štu rada. Infor­ma­ci­je o rad­nim pra­vi­ma, pro­ved­bi zako­na i  koja su Vaša pra­va. Loka­ci­ja: ibz, 2. vidi više

Nje­mač­ki zdrav­s­tve­ni sustav

Vodič Vodič pru­ža lju­di­ma s migra­cij­skim pori­jek­lom koji žive u Nje­mač­koj osnov­ne infor­ma­ci­je o zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu u Nje­mač­koj. Sadr­ži i pri­jed­lo­ge kako se pona­ša­ti u slu­ča­ju boles­ti ili kada je vidi više

Per­s­pek­ti­va sada!

Srijeda
17:00 - 19:00

Per­s­pek­ti­va sada! Uče­nje nje­mač­kog jezi­ka u tan­de­mu i gru­pi mla­dih lju­di iz cije­log svi­je­ta, podr­ška u ško­li, obra­zo­va­nju i svim pita­nji­ma sva­kod­nev­nog živo­ta Pro­jekt Per­s­pek­ti­ve sad! među­na­rod­nog cen­tra za sas­tan­ke Kar­l­sru­he vidi više

Pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he – Ured

Utorak
15:00 - 18:00
Srijeda
15:00 - 18:00
Četvrtak
15:00 - 18:00
Petak
15:00 - 18:00

Potreb­na je regis­tra­ci­ja   Ured za pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he Alter Schlac­h­t­hof 59 – Cen­tar za ljud­ska pra­va – 2. kat uvi­jek je od utor­ka do pet­ka – od 15:00 do 18:00 sati vidi više

Pomoć za Ukrajince

Bora­viš­na dozvo­la za izbje­gli­ce ovdje Link na savje­to­dav­ne cen­tre ovdje Dalj­nji lin­ko­vi: Ukra­jin­ci u Kar­l­sru­heu — DUV eV Pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he eV Minis­tar­stvo pra­vo­su­đa i migra­ci­ja BW Vije­će za izbje­gli­ce BW Grad koor­di­ni­ra ponu­de vidi više

Pomoć žrtva­ma nasi­lja ili sek­su­al­nih zločina

BIOS zašti­ta od žrta­va Pomoć žrtva­ma nasi­lja ili sek­su­al­nih zlo­či­na Ini­ci­ja­ti­va tret­ma­na za zašti­tu žrta­va (BIOS-BW) e. V. je udru­ga suda­ca, držav­nih odvjet­ni­ka, odvjet­ni­ka, psi­ho­lo­ga i dru­gih zain­te­re­si­ra­nih oso­ba. BIOS-BW sli­je­di vidi više

Pot­po­ra imi­gran­ti­ma na temu obuke

Četvrtak

Podr­ška use­lje­ni­ci­ma na temu obu­ke — PIAzA U ovom pro­jek­tu se imi­gran­ti­ma pru­ža podr­ška u potra­zi za obra­zo­va­njem, u pisa­nju doku­men­ta­ci­je za pri­ja­vu i u pri­pre­mi za raz­go­vor za posao. Tvrt­ke vidi više

Potra­ga za obu­kom i savjetovanje

Utorak
9:00 - 17:00
Srijeda
9:00 - 17:00
Četvrtak
9:00 - 17:00

IHK Kar­l­sru­he (Gos­po­dar­ska i indus­trij­ska komo­ra Kar­l­sur­he)   Zadruž­na obu­ka ide­alan je poče­tak uspješ­ne kari­je­re. Tim u IHK Kar­l­sru­he savje­to­vat će vas o svim pita­nji­ma koja se odno­se na vašu vidi više

Prat­nja novo­do­se­lje­ni­ka — JoGD

Prat­nja novo­do­se­lje­ni­ka — JoGD Nedav­no ste sti­gli u Nje­mač­ku? Pomo­ći ćemo vam da se sna­đe­te ovdje. Ako vaš nje­mač­ki još nije tako dobar, rado ćemo vam pomo­ći s pre­vo­đe­njem. U ško­li vidi više

Priz­na­va­nje kvalifikacije

Zdrav­s­tvo i nje­go­va­nje Priz­na­va­nje kva­li­fi­ka­ci­ja vide ter­ra za druš­tve­na zani­ma­nja nudi indi­vi­du­al­no pri­la­go­đe­ne kva­li­fi­ka­ci­je za medi­cin­sko osob­lje koje je svo­je spe­ci­ja­lis­tič­ko ospo­sob­lja­va­nje stek­lo u ino­zem­s­tvu i koje nije u pot­pu­nos­ti vidi više

Res­cue-Impf-App

Digi­tal­na podr­ška kod jezič­nih bari­je­ra­za edu­ka­ci­ju o Coro­na cije­pi­vu   „Podr­ža­ti dje­lat­ni­ke cen­tri­ma za cijep­lje­nje. Za oso­be koje ne govo­re nje­mač­ki ili sla­bo­vid­ne, kao i glu­he oso­be za bes­plat­no pre­uzi­ma­nje. vidi više

Sato­vi kon­zul­ta­ci­ja Far­si i Dari

Petak
13:00 - 15:00

Savje­to­va­nje   Sva­kog pet­ka u Cen­tru za ljud­ska pra­va odr­ža­va se savje­to­va­nje na far­si­ju i dari­ju. Za vri­je­me Coro­ne: savje­ti putem Whatsapp‑a i videopoziva. 

Savje­ti o pita­nji­ma migracije

Ponedjeljak
9:30 - 12:30
Ponedjeljak
9:30 - 12:30
Srijeda
9:30 - 12:30
Četvrtak
9:30 - 15:00
Petak
9:30 - 12:30

arKA – aju­tor pen­tru roma­nii din Kar­l­sru­he Rumunj­­sko-nje­mač­ko druš­tvo u Baden Wür­t­tem­ber­gu RDVBW nudi pomoć i podr­šku u svim život­nim situ­aci­ja­ma za sve migran­te iz Kar­l­sru­hea – poseb­no za rumunj­ske vidi više

Savje­to­va­li­šte pro­fa­mi­lia Karlsruhe

Ponedjeljak
09:00 - 10:00 / 15:00 - 18:00
Utorak
09:00 - 10:00
Srijeda
09:00 - 12:00
Četvrtak
15:00 - 16:00
Petak
09:00 - 12:00

Pro­fa­mi­li­ja Kar­l­sru­he Ima­te li pita­nja o trud­no­ći, sek­su­al­nos­ti, part­ner­stvu ili rodi­telj­stvu? U pro fami­lia dobit ćete pro­fe­si­onal­ne, povjer­lji­ve savje­te. Vaša su pra­va u prvom pla­nu našeg rada. Želi­mo da svi lju­di vidi više

Savje­to­va­li­šte za izbje­gli­ce i migracije

Utorak
9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Utorak
9.00 -12.00
Srijeda
9.00 -12.00
Četvrtak
9.00 -12.00 / 14.00 - 16.00
Petak
9.00 -12.00

Dava­nje ori­jen­ta­ci­je izbje­gli­ca­ma Naše ponu­de: Savje­tu­je­mo priz­na­te i odbi­je­ne tra­ži­te­lje azi­la i izbje­gli­ce, kao i oso­be s nere­gu­lar­nim bora­viš­nim sta­tu­som i migran­te u: pita­nja koja se tiču zako­na o borav­ku i azi­lu vidi više

Savje­to­va­li­šte za migrante

Srijeda
9:00 - 12:00
Četvrtak
13:00 - 17:00

Druš­tvo Nije­ma­ca iz Rusi­je   Savje­ti i podr­ška pri­je, tije­kom i nakon inte­gra­cij­skog teča­ja o slje­de­ćim pita­nji­ma:   Usva­ja­nje nje­mač­kog jezi­ka Posre­do­va­nje inte­gra­cij­skih teča­je­va ili dru­gih jezič­nih ponu­da Osi­gu­ra­va­nje egzis­ten­ci­je vidi više